Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Informacje z OZ

Działkowcy w Elblągu przed sezonem zimowym - 30.11.2012

W dniu19 listopada 2012r w siedzibie Zarządu Okręgowego Polskiego Związku Działkowców w Elblągu zebrali się prezesi Zarządów Rodzinnych Ogrodów Działkowych elbląskiego okręgu oraz zaproszeni goście w osobach: przedstawiciel KM Policji w Elblągu asp. sztab. Dariusz Szczepkowski, przedstawiciel Departamentu Sztabu Kryzysowego przy Urzędzie Miasta Marek Beresz, Kancelarie Prawno-Finansową reprezentowała Magda Michalska-kierownik Oddziału Olsztyn. Licznie zgromadzonych uczestników spotkania powitał prezes Z0 PZD inż. Bolesław Mikołajczyk. Tematem wiodącym w pierwszej części spotkania były sprawy porządkowe i przygotowanie ogrodów działkowych do zbliżającej się zimy.

Przedstawiciel KM Policji asp. szt. Dariusz Szczepkowski w swoim wystąpieniu szeroko omówił problem zamieszkiwania na działkach przez bezdomnych, włamań i wyrządzanie szkód szczególnie w okresie jesienno-zimowym. Zaapelował do zebranych o bezpośredni kontakt w sytuacjach zagrożeń pod nr tel. 997 lub 55-230-15-55, 55-230-15-50. Każda sprawa będzie wnikliwie rozpatrzona. Kolejnym bardzo ważnym problemem wzbudzającym duże emocje zebranych: to szkody wyrządzane przez dziki w wielu ROD. Jest to problem trwający od wielu lat, a dotychczasowe przeciwdziałania w tym zakresie nie odnoszą pożądanych efektów. Obecny na spotkaniu przedstawiciel Departamentu Kryzysowego Marek Beresz zobowiązał osobiście zająć się tą sprawą. Zapewnił jednocześnie, iż każde zgłoszenie telefoniczne lub osobiste przez poszkodowanych zostanie właściwie rozpoznane i podjęte zostaną stosowne działania poprzez np. usypianie i wywóz lub odstrzał. Podał jednocześnie całodobowe telefony, na które zgłaszać można tego typu zdarzenia. Telefon alarmowy 112 lub całodobowy

55-2393040. Trzeba w tym temacie dodać, że stosukowo w tak krótkim czasie odbyła się z inicjatywy ZO PZD w Elblągu 26 listopada br. w Urzędzie Miasta Elbląg, narada prowadzona przez dyr. Departamentu Sztabu Kryzysowego dr Ryszarda Sorokosza z udziałem KM Policji, Straży Miejskiej, Polskiego Związku Łowieckiego, Nadleśnictwa Elbląg. W czasie tej narady podjęto szereg działań zmierzających do zabezpieczenia przed dewastacją ogrodów przez dziki. Kolejnym, jakże ważnym problemem omawianym na spotkaniu to: Obywatelski Projekt Ustawy o Rodzinnych Ogrodach Działkowych. Przypomnę tylko, że wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 11 lipca 2012r. działkowcy pozbawieni zostali ochrony prawnej, a nad ogrodami zawisła groźba ich likwidacji. Trybunał zakwestionował 24 z 50 zapisów aktualnie obowiązującej Ustawy o ROD. Takiej sytuacji w ogrodach działkowych, które w Polsce istnieją od 120 lat, jeszcze nie było. Obowiązujące dotychczasowe przepisy w styczniu 2014 stracą moc obowiązującą. W tej sytuacji Krajowa Rada PZD nie miała innego wyjścia, jak tylko zwołać w trybie nadzwyczajnym X Krajowy Zjazd Delegatów Polskiego Związku Działkowców, który odbył się 6 października br. w Warszawie.         

Na tymże X Nadzwyczajnym Zjeździe PZD zaproponowano całkowicie nową ustawę, jako projekt Obywatelski. Projekt ten wprowadza wiele nowych rozwiązań, które mają dostosować przepisy do oczekiwań Trybunału. Jednak zasadniczym założeniem projektu ustawy jest zachowanie dorobku 115-letnego ruchu polskiego ogrodnictwa działkowego oraz poszanowania praw nabytych miliona działkowych rodzin.

Ażeby obywatelski projekt ustawy o ROD trafił pod obrady Sejmu RP należy zebrać 100-tysięcy podpisów do dnia 5 lutego 2013 roku. Podpisy mogą składać osoby pełnoletnie i posiadające obywatelstwo polskie. Powinien on zyskać poparcie każdego, komu naprawdę bliskie jest dobro działkowców oraz zachowanie ogrodów w krajobrazie polskich miast. Podpisz się pod projektem! Pomóż ocalić ogrody! Bliższych informacji można uzyskać pod

www.ocalmyogrody.pl. Prezes ZO PZD w Elblągu Bolesław Mikołajczyk w czasie X Nadzwyczajnego Zjazdu powiedział m.in. „Nasza determinacja i jedność w działaniu powinna pokonać wszelkie trudności w przygotowaniu i opracowaniu naszego projektu ustawy, który będzie służył wszystkim działkowcom zgodnie z prawem i będzie zgodny z Konstytucją RP, bo właśnie o taka ustawę walczymy…” Podsumowując ten ważki problem stwierdził, iż w okręgu elbląskim na dzień dzisiejszy zebrano ponad 5 tysięcy podpisów, a na szczególne wyróżnienie w tej materii zasługują: ROD im W. Pstrowskiego, im. Romualda Traugutta i Żwirki i Wigury. Jednocześnie powiadomił zebranych o konieczności przeprowadzenia konsultacji na p/w temat z elbląskimi parlamentarzystami. Wszyscy uczestnicy tego spotkania z wielką aprobatą odnieśli się do poruszanego tematu składając na miejscu swoje podpisy pod oświadczeniem.

„Ogrody to ludzie nie grunty!- Poprzyj obywatelski projekt ustawy o ROD”

Tekst i zdjęcia

Jerzy Bławat

Powrót

Copyright © 2020 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio