Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Samorządowcy wspierają działkowców i projekt ustawy o ROD - 30.11.2012

Samorządowcy wspierają działkowców i projekt ustawy o ROD

Budując koalicję poparcia na rzecz projektu ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych działkowcy docierają do różnych środowisk, którym bliskie są sprawy zwykłych ludzi. To właśnie samorządowcy są tymi, którzy najlepiej znają i rozumieją potrzeby i oczekiwania lokalnego środowiska. Niezależnie od uwarunkowań społeczno-gospodarczych regionu, którym zarządzają, a także swoich przekonań politycznych lub przynależności partyjnej, samorządowcy chętnie spotykają się z działkowcami, a co więcej wyrażają swoje uznanie i poparcie dla ogrodów i inicjatywy ustawodawczej działkowców m.in. poprzez podpis pod projektem ustawy o ROD. Lokalni politycy widzą w ogrodach ważne z punktu widzenia ekologii tereny zielone, a w działkowcach i zarządach ogrodów - partnerów do rozmów i współpracy na rzecz lepszych i bardziej przyjaznych warunków życia lokalnych społeczności. Poniżej prezentujemy wypowiedzi tych przedstawicieli samorządów lokalnych, którzy do tej pory spotkali się z działkowcami w różnych rejonach Polski:

Okręgowy Zarząd w Częstochowie

*** Częstochowa, woj. śląskie

Prezydent  Częstochowy  Krzysztof  Matyjaszczyk zapewnił  działkowców  o  swoim  poparciu  dla  inicjatywy  ustawodawczej  dotyczącej  obywatelskiego  projektu  ustawy  o  rodzinnych  ogrodach  działkowych  i  proponowanych  w  nim  rozwiązaniach.  Zdaniem  Pana  Prezydenta  przekazany  projekt  ustawy  zabezpiecza  nabyte  na  przestrzeni  ponad  100  lat  historii  i  tradycji  ruchu  ogrodnictwa  działkowego  na  ziemi  częstochowskiej,  prawa  działkowców  oraz  może  służyć  współpracy  pomiędzy  samorządem a  związkiem działkowców. Prezydent  Częstochowy  podkreślił,  że  rodzinne  ogrody  działkowe  to  sposób  na  życie  dla wielu  mieszkańców  naszego  miasta,  co  powinno  spotkać  się  ze  wsparciem  elit  rządzących.   

*** powiat myszkowski, woj. śląskie

Przedstawiciel  Starosty  Myszkowskiego (rzecznik prasowy Marcin  Pilis)  potwierdził  podczas spotkania z działkowcami słowa  Starosty  dotyczące  pełnego  poparcia  dla  inicjatywy  ustawodawczej  projektu  ustawy  o  rodzinnych  ogrodach  działkowych, jako  urządzeń  użyteczności  publicznej, które  spełniają  pożyteczne  funkcje  dla  lokalnej  społeczności.

 Okręgowy Zarząd Świętokrzyski

*** Kielce, woj. świętokrzyskie

Prezydent Miasta Kielce Wojciech Lubawski w swym wystąpieniu odniósł się w szczególności do opracowanego, obywatelskiego Projektu Ustawy o ROD. Wyraził swoje pełne poparcie dla przygotowanych zapisów, które jego zdaniem kompleksowo zabezpieczają prawa Działkowców i ogrodów. Pokreślił także rolę rodzinnych ogrodów działkowców dla środowiska naturalnego – utrzymanie równowagi ekologicznej w Mieście, znaczenia ROD zarówno dla samych użytkowników działek ale także członków społeczności lokalnej. Pan Wojciech Lubawski docenił także fakt utrzymywania tak dużych terenów zielonych ze środków finansowych samych Działkowców bez partycypacji ze strony miejskiej kasy. Wspiera Związek i wszelkie jego działania zmierzające do zachowania  dorobku ogrodów działkowych w Polsce. Słowa Prezydenta znalazły także swoje odzwierciedlenie w piśmie skierowanym do OZ, w którym po raz kolejny potwierdzone zostało stanowisko Włodarzy Miasta Kielce do Działkowców, ROD i samej idei ogrodnictwa działkowego.

Wiceprezydent Miasta Kielce Czesław Gruszewski zapewnił o dalszym poparciu dla działkowców i ich starań o zachowanie Rodzinnych Ogrodów Działkowców. Wiceprezydent w swym wystąpieniu potwierdził w pełni wyrażone wcześniej stanowisko o pełnej przychylności i życzliwości Magistratu dla kieleckich ogrodów i 10 tysięcy użytkowników działek. Wskazał na bardzo dobrą współpracę na linii Urząd Miasta – PZD w zakresie działalności ROD na terenie Miasta. Zaręczył, iż potrzeba wsparcia działań działkowców przez obecne władze samorządowe wynika nie z koniunkturalnej potrzeby, lecz z osobistych przekonań. Zaproponował także wymierne i konkretne formy współpracy z działkowcami jak na przykład zorganizowanie specjalnej konferencji prasowej z przedstawicielami Okręgowego Zarządu Świętokrzyskiego i świętokrzyskich ROD oraz Urzędu Miasta. Nagłośnienie i wyjaśnienie tematu w lokalnych mediach pomoże bliżej zapoznać się z projektem Ustawy i aktualną sytuacją PZD szerszemu społeczeństwu. Wiceprezydent zapewnił także o dalszej potrzebie dialogu z działkowcami, jako z dużą i ważną grupą społeczną. 

 

*** woj. świętokrzyskie

Członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego Piotr Żołądek w imieniu własnym i wojewody świętokrzyskiego z uznaniem odniósł się do złożonego na ręce Marszałka Sejmu Projektu obywatelskiej inicjatywy ustawodawczej. Stwierdził, iż w pełni słusznym jest przygotowanie regulacji odnoszących się do polskich ogrodów działkowych przez środowisko, którego one dotyczą. To właśnie ci ludzie najlepiej wiedzą bowiem jakie konstrukcje prawne są niezbędnymi dla zabezpieczenia dalszego funkcjonowania rodzinnych ogrodów działkowych i zachowania wypracowanego na przestrzeni często kilku pokoleń majątku na użytkowanych działkach. Potwierdził on sugestię, w myśl której lepiej pracować nad jednym projektem Ustawy aniżeli pochylać się nad liczbą kilku propozycji. W ten sposób nie zatraci się tym samym sensu i podstawowego trzonu nowych zapisów. Członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z uznaniem odniósł się do roli ogrodów jaka jest niezmienna mimo upływającego czasu. Potrzeba funkcjonowania ROD w naszym województwie jak i w skali całego kraju nie podlega, zdaniem Pana Piotra Żołądka, najmniejszej nawet dyskusji. Trzeba chronić to co dobrze funkcjonuje i jest tak ważne dla ponad miliona działkowców i członków ich rodzin. Zapewnił, iż tak jak w latach poprzednich, On sam jak i Marszałek Województwa Świętokrzyskiego oraz całe struktury PSL w województwie są zawsze życzliwe dla użytkowników działek i PZD, z którym jak pokazuje miniony czas, współpraca układa się bardzo dobrze. Środowisko świętokrzyskich działkowców zawsze może liczyć na Jego poparcie, szczególnie w tak ważnych kwestiach jak obywatelska inicjatywa ustawodawcza wypływająca z samego środowiska działkowego.

*** powiat pińczowski, woj. świętokrzyskie

Jan Moskwa – Starosta Powiatu Pińczowskiego i Marek Omasta – Wicestarosta Powiatu Pińczowskiego popierają obywatelski projekt Ustawy o ROD.  Podczas spotkania z działkowcami wicestarosta zapewnił poprzez jasną deklarację, iż rodzinne ogrody działkowe z uwagi na swą rolę dla społeczności lokalnej jak i środowiska naturalnego należy chronić przed wszelkimi zakusami co do ich likwidacji i wykorzystania tak pozyskanego terenu na cele komercyjne. Dobrą puentą wypowiedzi Pana Wicestarosty niech będzie krótkie zdanie na koniec rozmowy z działkowcami – „Nie dajcie się! Jesteśmy z Wami!”

Potwierdzeniem powyższego stanowiska było także stanowisko Pani Kierownik Wydziału Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska –Jolanty Piekary, która zgadzając się ze słowami Wicestarosty zaznaczyła, iż ważnym jest aby działkowcy zachowali jednolitą i ogólnopolską strukturę. Tylko taka forma jest gwarantem zachowania tradycji ogrodów działkowych i stanowi realną, znaczącą formę reprezentacji całego środowiska użytkowników działek i ich rodzin.

Okręgowy Zarząd w Zielonej Górze

*** Zielona Góra, woj. lubuskie

Prezydent Zielonej Góry Janusz Kubicki złożył swój podpis na liście poparcia obywatelskiego projektu ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych.

Wiceprezydent Zielonej Góry Dariusz Lesicki podczas spotkania z działkowcami podkreślił dobrą współpracę Urzędu Miasta z Okręgowym  Zarządem PZD w Zielonej Górze.  Powiedział, że dla działkowców drzwi w Urzędzie są zawsze otwarte. Zapewnił, iż działania Urzędu Miejskiego w Zielonej Górze wspierające ustawę i Związek były i są  świadome i głęboko przemyślane, ponieważ miasto nic nie traci, tylko  zyskuje, na obecności Rodzinnych Ogrodów Działkowych w jego krajobrazie. Zaznaczył, że działkowcy dla poprawy stanu zieleni oraz organizowania życia i spędzania wolnego czasu osób starszych robią bardzo dobrą robotę. 

 

*** Żagań, woj. lubuskie

Burmistrz Żagania Sławomir Kowal zadeklarował pomoc ogrodom żagańskim, z którymi od kilku lat z powodzeniem  współpracuje.  Zapewnił, że ogrody w jego mieście będą dalej istnieć i nikomu nie przeszkadzają. Burmistrz przypomniał, iż sam podejmował stanowiska w obronie ustawy o ROD z dnia 5 lipca 2005 roku i robił to od serca, z życzliwości dla działkowców. zaapelował by działkowcy walczyli o ustawowe gwarancje swoich praw. 


Okręgowy Zarząd we Wrocławiu

*** powiat oleśnicki, woj. dolnośląskie

Burmistrz Miasta i Gminy Bierutów Władysław Bogusław Kobiałka zapewnił o pełnym poparciu projektu ustawy. Zapowiedział także, że specjalne wystąpienie w tej sprawie prześle do Marszałka Sejmu RP i Klubów Parlamentarnych.

*** powiat średzki, woj. dolnośląskie

Burmistrz Miasta i Gminy Środa Śląska Bogusław Krasucki podczas spotkania z działkowcami w samych życzliwych słowach odnosił się do działalności społecznej w PZD i rodzinnych ogrodach działkowych. Zadeklarował pisemne poparcie dla obywatelskiego projektu ustawy o rod, które zobowiązał się przekazać do Marszałka Sejmu oraz do Przewodniczących Klubów Parlamentarnych.

Okręgowy Zarząd w Poznaniu

*** Poznań, woj. wielkopolskie

Prezydent Poznania Ryszard Grobelny kolejny raz pokazał swoja przychylność dla ogrodów działkowych i poparł inicjatywę obywatelską działkowców podpisując się pod projektem ustawy o rod! Prezydent Poznania swoje wystąpienie podczas gali wręczenia nagród zwycięzcom XIX edycji konkursu „Zielony Poznań” poświęcił ogrodom działkowym potwierdzając, że rozwój ogrodów w Poznaniu jest spójny z rozwojem miasta, a biorąc pod uwagę również aspekt społeczny ogrodów są one niezbędnym elementem współczesnego społeczeństwa.

Wojewoda Wielkopolski Piotr Florek podczas spotkania z działkowcami podkreślił potrzebę prowadzenia działań dla uchwalenia dobrego prawa chroniącego działkowców i ogrody w terminie zakreślonym przez Trybunałem Konstytucyjny. Ocenił przedstawiony projekt ustawy jako interesujący i wychodzący naprzeciw potrzebie dostosowania prawa do wymogów wynikających z treści wyroku Trybunału. Uznał za ważną gotowość Związku do rozmowy nad ostatecznym kształtem ustawy, w której muszą zostać zawarte zarówno oczekiwania działkowców i Związku, jak i interes Państwa i samorządów lokalnych. Wojewoda uważa, ze projekt może być podstawą do prac nad ostatecznym kształtem ustawy i powinien być brany pod uwagę przez ugrupowania parlamentarne zamierzające zgłaszać własne projekty ustawy.

*** Gniezno, woj. wielkopolskie

Prezydent Miasta Gniezna Jacek Kowalski podczas spotkania z działkowcami po raz kolejny wykazał swoje poparci dla ogrodów i działań Związku w ich obronie. Zadeklarował chęć napisania swojego stanowiska do Pani Marszałek Ewy Kopacz negującego jej działania w zakresie nierównego stosowania prawa przy rejestrowaniu projektów ustaw. 

Okręgowy Zarząd w Łodzi

*** Kutno, woj. łódzkie

Prezydent Kutna –  Zbigniew Burzyński złożył podpis pod projektem ustawy o ROD. To samo uczynili Wiceprezydent – Pan Jacek Boczkaja   i  Przewodniczący Rady Miejskiej – pan Grzegorz Chojnacki. Ponadto Prezydent Burzyński nie tylko wyraził słowa uznania dla projektu, ale jednoznacznie poparł ideę ogrodnictwa działkowego, jako jedną z najlepszych form wypoczynku i aktywności społecznej. Dodał, że ogrody doskonale wkomponowują się w lokalny krajobraz, stanowią miejsce budowania pozytywnych relacji  i postaw prospołecznych. Zapewnił, że  istnienie ogrodów absolutnie nie stoi w sprzeczności z potrzebami miasta. Władze Kutna planując inwestycje starają się uwzględniać potrzeby środowiska naturalnego  i zasady zrównoważonego rozwoju. W studium zagospodarowania przestrzennego Kutna, które w grudniu będzie przedmiotem obrad Rady Miejskiej nie tylko utrzymano dotychczasowe, korzystne dla ROD zapisy, ale również poszerzono ilość terenów, które mogą być przeznaczone pod ogrodnictwo działkowe. 

*** powiat pajęczański, woj. łódzkie

Przewodniczący Rady Miejskiej w Działoszynie Stanisław Ranoszek oraz Wiceburmistrz Miasta i Gminny Działoszyn Bogdan Górecki zapewnili wsparcie dla obywatelskiego projektu ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych. Burmistrz podkreślił również, że ogrody działkowe w Działoszynie dobrze wpisują się w środowisko Miasta i Gminy Działoszyn. Wzbogacają środowisko naturalne, są miejscem wypoczynku dla ludzi materialnie niezbyt zasobnych, którzy nie mogą sobie pozwolić na inną formę wypoczynku. Pan Przewodniczący podzielił wypowiedź Pana Burmistrza. W miesiącu listopadzie odbędzie się Sesja Rady Miejskiej, która zajmie stanowisko. Mam nadzieję że przy wsparciu Pana Burmistrza zajęte stanowisko usatysfakcjonuje działkowców.

Również Przewodniczący Rady Miejskiej w Pajęcznie Wojciech Marchewka docenia pozytywną rolę ogrodnictwa działkowego. Podczas spotkania zapewniał, że zrobi wszystko aby zajęte stanowisko satysfakcjonowało działkowców.


Okręgowy Zarząd Podkarpacki

*** powiat dębicki, woj. podkarpackie

Zastępca Burmistrza Miasta Dębica Jerzy Gągała stwierdził, iż zna i w pełni popiera obywatelski projekt ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych. Burmistrz dostrzega potrzebę istnienia ogrodów działkowych w obrębie miasta i w najbliższej przyszłości nie planuje podejmowania działań w kierunku przejmowania gruntów ogrodów. Samorząd Dębicy wystosuje oficjalne stanowisko w sprawie dalszego funkcjonowania ogrodów, list do Marszałek Sejmu w sprawie poparcia obywatelskiego projektu ustawy oraz petycję do posłów dotyczącą uchwalenia nowej ustawy działkowej.

 

Okręgowy Zarząd Mazowiecki

*** powiat rawski, woj. mazowieckie

Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka poproszony o wyrażenie swojego stosunku do Rodzinnych Ogrodów Działkowych i działkowców oświadczył, że nie ma i nie tworzy się na przyszłość planów podejmowania działań zmierzających do likwidacji ogrodów na podległym terenie. Zaznaczył, że tak jak w przeszłości wychodził naprzeciw potrzebom społeczności miasta, tak w przypadku działkowców nie będzie czynił utrudnień w dalszym użytkowaniu gruntów zajmowanych przez ogrody, na podobnych jak do tej pory warunkach.

 

Okręgowy Zarząd Podlaski

*** Białystok, woj. podlaskie

Wiceprzewodniczący Rady Miasta Białegostoku Janusz Kochan oraz przedstawiciele klubu radnych SLD zadeklarowali wszechstronną pomoc w popularyzacji zapisów obywatelskiego projektu ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych i w zbieraniu podpisów popierających ten projekt. Wiceprzewodniczący Rady Miasta, który prywatnie również jest działkowcem, bardzo pozytywnie ocenił przygotowaną inicjatywę obywatelską, a swoje poparcie wyraził podpisując się pod projektem ustawy o ROD.

Okręgowy Zarząd Sudecki

*** Międzylesie, woj. dolnoślaskie

Tomasz Korczak   Burmistrz Miasta Międzylesie i Jerzy  Marcinek Przewodniczący  Rady Miasta z  dużym  uznaniem  odnieśli  się do  działalności Polskiego Związku  Działkowców jako  organizacji społecznej, wspierającej  rozwój  ogrodów,  budującej i  modernizującej  ich  infrastrukturę, co   daje  Gminie gwarancję i  pewność,  że tereny  zielone w  mieście są dobrze  zarządzane  i  należycie  zagospodarowane. Gmina docenia fakt, że dzięki  funkcjonowaniu PZD, istnieją ogrody działkowe w mieście, dające darmową zieleń, a więc zdrowie dla wszystkich mieszkańców  miasta.

Okręgowy Zarząd w Pile

*** Wągrowiec, woj. wielkpolskie

Michał Piechocki Starosta Wągrowiecki wystosował list do Pana Jacka Najdera Posła na Sejm RP ziemi pilskiej, w którym prosi o wsparcie projektu ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych podczas posiedzeń komisji sejmowych oraz posiedzeń Sejmu.

*** Chodzież, woj. wielkopolskie

Zarząd Powiatu Chodzieskiego wyraził swoje poparcie dla obywatelskiego projektu ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych i skierował w tej sprawie pismo do OZ PZD w Pile.

Okręgowy Zarząd w Koszalinie

*** Łobez, woj. zachodniopomorskie

Z-ca Burmistrza Łobza Ireneusz Kabat zadeklarował, iż w pełni popiera przedstawiony projekt ustawy. Gmina nigdy nie uzyskiwała dochodu z podatków od ROD i nie jest zainteresowana ich pobieraniem, dlatego akceptuje zapisy ustawy wskazujące na zwolnienia podatkowe.

*** Darłowo, woj., zachodnipomorskie

Burmistrz Miasta Darłowo Arkadiusz Klimowicz poparł obywatelski projekt ustawy składając  swój podpis na liście poparcia. Burmistrz Darłowa podkreślił, że ogrody w Darłowie są trwałym elementem miasta i nie ma żadnych przesłanek do ich likwidowania. Bardzo dobrze, że powstał projekt obywatelski, który w tym trudnym czasie ureguluje sprawę ogrodów i dalsza współpraca z tego tytułu nie będzie żadnym utrudnieniem dla miasta. Przedstawiciele innych instytucji miejskich również uważają, że projekt jest dobry i dobrze by się stało gdyby wszedł w życie jak najszybciej.

*** Połczyn Zdrój, woj. zachodniopomorskie

Burmistrz Miasta Połczyn Zdrój Barbara Nowak w swoim wystąpieniu w obszerny  i wyczerpujący sposób przedstawiła działkowcom przyszłe wzajemne relacje jakie powstaną  podczas realizacji zapisów projektowanej ustawy pomiędzy ogrodami (stowarzyszeniami)       a samorządem miejskim. Pani Burmistrz podkreśliła wartość projektu ustawy polegający na    w miarę precyzyjnym    zdefiniowaniu ogrodu, jego miejsca w przestrzeni publicznej oraz prawnego zorganizowania. Pani Burmistrz zaapelowała do działkowców o podpisywanie projektu ustawy, swój podpis również złożyła, oraz zwracając się do obecnych zarządów prosiła o przemyślenie sposobu konsolidacji ogrodów w Połczynie w większy organizm. Konsolidacja może pomóc ogrodom w uzyskaniu lepszych efektów przy realizacji przez miasto szeregu ważnych przedsięwzięć infrastrukturalnych, które będą udziałem również ogrodów.   

Okręgowy Zarząd w Szczecinie

*** Choszczno, woj. zachodniopomorskie

Robert Adamczyk - Burmistrz Choszczna podkreślił, że współpraca pomiędzy Gminą a ogrodami układa się dobrze. Nie widzi potrzeby zmian w ich funkcjonowaniu oraz likwidacji ogrodów na terenie Choszczna. 

Alina Dachowska Kierownik Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa, przekazała w imieniu Starosty, że ogrody są potrzebne i nie ma potrzeby ich likwidacji. Prawo trzeba uporządkować w ten sposób, aby pozostawić ogrody działkowe.

*** Gryfino, woj. zachodniopomorskie

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino Henryk Piłat na znak poparcia złożył swój podpis pod projektem ustawy działkowej. w swoim wystąpieniu zwrócił się do działkowców z apelem, aby działkowcy nie dali się podzielić zaznaczając że najważniejszym obecnie jest wzajemny szacunek i spokój. Bardzo stanowczo zagwarantował działkowców, że działki w Gryfinie są niezagrożone i nadal bezterminowo będą funkcjonowały. Nadmienił też, że obecnie należy popierać przedmiotowy projekt ustawy i trzeba oczekiwać przyjęcia przez parlament projektu ustawy satysfakcjonującego wszystkich działkowców.

 

Powrót

Copyright © 2021 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio