Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Narada przewodniczących Okręgowych Komisji Rewizyjnych - 16.11.2012

W dniach 14-15 listopada 2012 roku w Warszawie odbyła się planowa narada zorganizowana przez Krajową Komisję Rewizyjną PZD dla Przewodniczących Okręgowych Komisji Rewizyjnych PZD z 26 Okręgów.

W pierwszym dniu narady odbywanej wspólnie z Głównymi Księgowymi OZ PZD wziął udział Prezes Polskiego Związku Działkowców Eugeniusz Kondracki, który przybliżył uczestnikom aktualną, trudną sytuację działkowców, Ogrodów i Związku w świetle wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 11 lipca 2012 roku uznającego 24 artykuły Ustawy o ROD z 2005 roku za niekonstytucyjne.

Stwierdził, że przyjęty przez X Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Delegatów PZD projekt ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych cieszy się coraz bardziej rosnącym poparciem działkowej społeczności. Uznał za zasadne i konieczne podejmowanie wszelkich działań mających na celu dotarcie z tym projektem do wszystkich działkowców, ich rodzin, przyjaciół, sympatyków i parlamentarzystów skutkującym udzielaniem poparcia dla naszego obywatelskiego projektu ustawy.

Omówił także działalność podejmowaną w tym zakresie przez Prezydium i Krajową Radę PZD wynikającą z dorobku X Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Delegatów PZD odbytego w Warszawie w dniu 6 października 2012 roku. 

Zwrócił się z gorącym apelem do uczestników narady o zwiększenie aktywności w tym zakresie. Wyraził przekonanie, że społeczność działkową stać na zebranie dużej ilości podpisów poparcia pomimo rzucania nam przysłowiowych kłód pod nogi. Utrzymanie Związku i przekształcenie go w stowarzyszenie ogrodowe to jedyna droga, aby grunty nadal były użytkowane przez działkowców. Jest to walka o nasze być albo nie.

Prezes Związku przekazał także informację, że trwają prace zespołu opracowującego zaskarżenie wyroku Trybunału Konstytucyjnego do Strasburga. O postępie tych prac działkowcy będą na bieżąco informowani poprzez zamieszczanie informacji na stronie internetowej KR PZD.

Radcy Prawni KR PZD Bartłomiej Piech i Tomasz Terlecki szczegółowo omówili projekt ustawy o ROD zgłoszonej do Marszałka Sejmu przez Komitet Inicjatywy Ustawodawczej oraz warunki, jakie muszą być spełnione, aby Sejm rozpatrywał nasz projekt, jako obywatelski. Przedstawili także zadania struktur Związku w zakresie promocji tego projektu i uzyskiwania dla niego poparcia. Temat ten wywołał wśród uczestników narady duże zainteresowanie i ożywioną dyskusję. Na kierowane pytania obaj Radcowie Prawni udzielali wyczerpujących i merytorycznych odpowiedzi.

Biorący udział w naradzie stwierdzali konieczność zwiększania aktywności i podejmowania wszystkich działań celem zebrania liczącej się ilości podpisów pod naszym projektem ustawy. Naszą społeczność działkową stać na zebranie tych podpisów nie tylko wśród działkowców, ale również naszych sąsiadów, znajomych, członków rodzin oraz w miejscach pracy lub innej działalności społecznej.

Członkowie Krajowej Komisji Rewizyjnej PZD i Przewodniczący Okręgowych Komisji Rewizyjnych złożyli swoje podpisy pod skierowanym do działkowców i statutowych organów PZD apelem.

W drugim dniu narady Z-ca Przewodniczącej Krajowej Komisji Rewizyjnej PZD poinformował Przewodniczących Okręgowych Komisji Rewizyjnych o planie kontroli w OZ PZD i Okręgowych Komisjach Rewizyjnych, które zostaną przeprowadzone w pierwszej połowie grudnia 2012 roku na wniosek Prezydium KR PZD.

Członkowie Krajowej Komisji Rewizyjnej PZD dokonali ponadto omówienia obowiązków Komisji Rewizyjnych oraz odpowiedzialności za gospodarkę finansową w jednostkach PZD. Dla zobrazowania tego tematu przedstawiono przykłady występujących nieprawidłowości w gospodarce finansowej na podstawie przeprowadzanych kontroli i skarg wpływających do Krajowej Komisji Rewizyjnej PZD od członków Związku.

Stwierdzono, że postawa niektórych Zarządów ROD, Komisji Rewizyjnych ROD, Okręgowych Zarządów PZD i Okręgowych Komisji Rewizyjnych PZD w wyjaśnianiu skarg winna ulec zdecydowanej poprawie, bowiem skutki zaniechania statutowych działań są szkodliwe dla Związku.

Omówiono również zadania stojące przed Komisjami Rewizyjnymi w zakresie oceny działalności finansowej za 2012 rok w jednostkach organizacyjnych PZD oraz preliminarzy finansowych ROD i OZ PZD na 2013 rok. Zatwierdzone uchwałą Krajowej Komisji Rewizyjnej PZD z dnia 14.11.2012 r. tezy do badania bilansów ROD i OZ PZD oraz poszczególnych sprawozdań finansowych za 2012 rok i preliminarzy finansowych na 2013 rok zostały przekazane biorącym udział w naradzie celem ich wdrożenia.

Uczestnicy narady dokonali również omówienia zadań Komisji Rewizyjnych PZD i wykonywania przez nie statutowej działalności w zgodności z przepisami obowiązującego prawa wewnątrzzwiązkowego.

Biorący udział w naradzie w merytorycznej dyskusji przedstawiali występujące w ich okręgach problemy oraz stwierdzali konieczność zwiększenia aktywności Komisji Rewizyjnych ROD i Okręgowych Komisji Rewizyjnych PZD w zakresie udzielania poparcia dla obywatelskiego projektu ustawy o ROD zgłoszonego do Sejmu przez Komitet Inicjatywy Ustawodawczej.

Wszyscy Przewodniczący Okręgowych Komisji Rewizyjnych PZD lub ich przedstawiciele brali aktywny udział w dyskusji odnosząc się do poszczególnych tematów narady.

Bogusław Dąbrowski

Powrót

Copyright © 2021 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio