Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Obchody „Dnia Działkowca – Chełmża 2012” - 01.10.2012

Na dzień 12.10.2012 roku w Miejskim Domu Kultury w Chełmży zaplanowano doroczne podsumowanie działalności Rodzinnych Ogrodów Działkowych. Tak jak przewidywano, dopisali wszyscy zaproszeni goście z poza związku jak również członkowie Prezydium Okręgowego Zarządu Toruńsko-Włocławskiego PZD, dopisała nawet pogoda – zapowiadała się więc wspaniała uroczystość. Jak zwykle jechaliśmy do Chełmży w pełni przekonani, ze organizacja uroczystości i jej pełne zabezpieczenie będzie na wysokim poziomie. Oczywiście nasze przewidywania sprawdziły się, wiedzieliśmy, że jeśli organizatorami uroczystości są Panowie Józef Strzałkowski – Przewodniczący Kolegium Prezesów ROD Chełmży oraz Franciszek Kuczka – honorowy Prezes ROD „Malinka” zaangażowany w sprawy związkowe i jednocześnie radny Rady Miasta Chełmży, to sukces jest pewny! Udekorowany we flagi związkowe MDK a także sala obrad z wywieszonym hasłem na scenie „Dzień Działkowca – Chełmża 2012”, przystrojone stoły przy których zasiedli zaproszeni goście oraz stół zastawiony pucharami i wyróżnieniami, które za chwilę zostaną wręczone dla najlepszych działkowców tego wspaniałego grodu były wypełnieniem całej sali.

Prowadzący uroczystość p. Franciszek Kuczka prosząc zebranych o powstanie podał komendę do wprowadzenia sztandarów Rodzinnych Ogrodów Działkowych Chełmży i Okręgu Toruńsko-Włocławskiego PZD. Po wprowadzeniu sztandarów odegrano hymn państwowy a zaraz po nim hymn związkowy – „Zielona Rzeczypospolita”. Sztandary wstawiono do stojaków a poczty sztandarowe zajęły honorowe miejsca na sali obrad.

 Prowadzący w bardzo ciepłych słowach powitał wszystkich działkowców uczestniczących w uroczystości a w ich imieniu i własnym zaproszonych gości w osobach:

 - Pana Ryszarda Chodynickiego Prezesa Okręgowego Zarządu i Wiceprezesów pp. Henryka Kasprzyckiego, Czesława Kozikowskiego i Zdzisława Lempartego, sekretarza OZ PZD p. Romana Jędrzejewskiego wraz z członkami Prezydium Okręgowego Zarządu Toruńsko-Włocławskiego PZD, członkami Okręgowych Komisji: Rewizyjnej z jej Przewodniczącym p. Januszem Pączkowskim i Rozjemczej oraz  pracownikami administracyjnymi biura Okręgowego Zarządu PZD. Powitał także Pana Leszka Konefała członka Krajowej Rady PZD i Pana Edwarda Śmigielskiego Honorowego Prezesa Okręgowego Zarządu Toruńsko-Włocławskiego PZD. Wśród gości z poza związku bardzo gorąco powitał Pana Mirosława Graczyka Starostę Toruńskiego, Pana Dariusza Mellera Wicestarostę Toruńskiego, Pana Leszka Plucińskiego radnego Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Pana Jerzego Czerwińskiego Burmistrza Miasta Chełmży, Wiceburmistrza Pana Marka Kuffla, Pana Janusza Kalinowskiego - Przewodniczącego Rady Miasta m. Chełmży, Pana Kazimiera Bobera - Zastępcę Wójta Gminy Chełmża. Gorące słowa powitania skierował do wszystkich zaproszonych gości, przyjaciół naszego związku i przedstawicieli lokalnych mediów.

 Przystępując do przedstawienia charakterystyki funkcjonowania chełmżyńskich Rodzinnych Ogrodów Działkowych podkreślił, że historia którą tworzą obecni działkowcy liczy sobie 77 lat i na stałe wpisuje się w dzieje miasta, które przechodziło różne okresy rozwoju w tym również okresy wojen, czyli trudnych momentów dla mieszkańców grodu. Trudno w krótkich zdaniach opisać wszystko co warte jest zapamiętania ale na pewno trzeba wiedzieć, że to co ocalało w zapiskach, starych fotografiach a także w pamięci najstarszych działkowców stworzyło podstawę aby o tym nie tylko mówić ale także napisać monografię Rodzinnych Ogrodów Działkowych.

 Właśnie dniem inspirującym do podjęcia tego szlachetnego zadania stał się obchodzony „Dzień Działkowca – Chełmża 2010”. W ocenie ówczesnych naszych gości: Wiceprezesa KR PZD - p. Antoniego Kostrzewy, Wicemarszałków Sejmu RP pp. Ewy Kierzkowskiej i Jerzego Wenderlicha a także obecnych dzisiaj na sali, przedstawicieli władz lokalnych – organizacja i przeprowadzenie uroczystości była na bardzo wysokim poziomie, co przekonało nas, że potrafimy wykonać zadania, które na początku wydają się niemożliwe.

 Chełmżyńscy działkowcy stanowią ważne środowisko w codziennym funkcjonowaniu miasta, które jest wspierane przez ludzi będących na różnych stanowiskach służbowych. Dlatego też, dzisiaj wymieniamy ich stanowiska i nazwiska aby podkreślić fakt dwustronnej współpracy i podziękować za codzienne wspieranie naszej działalności a także pewność, że w chwilach dla nas trudnych możemy liczyć na wsparcie niezależnie od sytuacji w jakiej się znajdujemy. Pozwólcie zatem Państwo, że wymienię osoby, którym chcemy szczególnie podziękować, są to: Marszałek Województwa Kujawsko – Pomorskiego p. Piotr CałbeckiRadny Sejmiku Województwa Kujawsko – Pomorskiego p. Leszek Pluciński, Wieloletni Dyrektor i nauczyciel Liceum Ogólnokształcącego w Chełmży, p. Ryszard Muzioł, Wójt gminy Chełmża p. Jacek Czarnecki. Każdy z wymienionych Panów w różny sposób wspierał naszą działalność ale zawsze z pełnym oddaniem, zrozumieniem celu naszych próśb, które wnosiliśmy w interesie całego działkowego środowiska. Kolejne podziękowania skierowane zostały do sponsorów różnych przedsięwzięć organizowanych przez chełmżyńskich działkowców a mianowicie do dyrektorów banków: Pani Barbary Świątek - dyrektora Banku Spółdzielczego w Chełmnie - Oddział w Chełmży i Pana Krzysztofa Zduńskiego - dyrektora Banku Spółdzielczego w Brodnicy - Oddział w Chełmży. Wymienione osoby zostały wyróżnione przez Prezesów ROD Chełmży - Panią Ewę Rybacką prezesa ROD „Malinka” i Eugeniusza Sulenckiego prezesa ROD „Postęp” wydawnictwami o tematyce ogrodowej, monografią ROD m. Chełmży i wiązankami kwiatów.

 Kulminacyjnym punktem obchodów „Dni Działkowca – Chełmża 2012” jest oficjalna prezentacja monografii „Chełmżyńskich Ogrodów Działkowych”, która staraniem całego środowiska chełmżyńskich działaczy PZD została przedstawiona wszystkim obecnym na dzisiejszej gali związkowej. Walorem tego opracowania jest przedstawienie czytelnikowi dziejów ogrodnictwa działkowego w oparciu o dostępne materiały historyczne, także prezentacja sylwetek ludzi, którzy tworzyli sławę chełmżyńskich działkowców. Wartością samą w sobie jest wybranie dokumentów i zdjęć charakteryzujących cały okres działalności ogrodnictwa a także włożona praca i zaangażowanie autorów opracowania i ludzi bezpośrednio mających wpływ na codzienne utrzymanie ogrodów.

 Powyższa monografia została napisana przez działaczy związkowych a to jest powodem do dumy, ze wśród całej społeczności m. Chełmży działkowcy stanowią wyróżniającą się grupę społeczną. Przesłanie do powyższej monografii napisał Prezes Krajowej Rady PZD - p. Eugeniusz Kondracki, który wysoko ocenił wydawnictwo, podziękował pomysłodawcom i wykonawcom, podkreślając jednocześnie w swoim przesłaniu, że jesteśmy jedną, wielką, działkową rodziną a nasza integracja daje nam siłę i determinację do obrony wartości ukształtowanych przez pokolenia działkowych pasjonatów. Szanowni Państwo - pora przedstawić nazwiska autorów wydania monografii– są to: Franciszek Kuczka – Honorowy Prezes ROD „Malinka”, radny Rady Miasta Chełmży i 

 Józef Strzałkowski – Przewodniczący Kolegium Prezesów ROD m. Chełmży, Prezes ROD „Wodnik”. Do monografii przedmowę napisał Prezes OZ PZD p. Ryszard Chodynicki, podkreślając walory niniejszego opracowania i zachęcając działkowców, przyjaciół oraz zwolenników ruchu działkowego w Polsce - do lektury wyjątkowej publikacji.

 Szanowni Państwo! Wyjątkowy jest ktoś, kto jest działkowcem przez 77 lat. Takim działkowcem w Chełmży jest Pan Zdzisław Różyński, który najpierw przychodził na działkę jako mały chłopiec z tatą, a po jej przejęciu z rąk ojca - użytkuje ją do dziś wraz z małżonką. Pan Zdzisław Różyński do dziś przechowuje różne dowody z tamtych czasów, jakże ważne dla monografii dowody swojej działalności, choćby potwierdzenia opłat składek członkowskichMówi, że z obowiązków przynależności do swojego związku należy się wywiązywać!!! Tak mówił jego ojciec opłacając składkę w wysokości 1 zł przed II Wojną Światową i on przestrzega tych samych zasad do dzisiaj.

 W dniu dzisiejszym dziękujemy wszystkim działkowcom, którzy tworzyli historię ogrodów działkowych w Chełmży, natomiast informujemy, że w naszym wydawnictwie piszemy tylko o charakterystycznych wydarzeniach z tego okresu jak również przedstawiamy niektóre zachowane dokumenty i prezentujemy wybrane fotografie. Seniorzy ogrodnictwa działkowego w Chełmży przedstawieni powyżej zostali wyróżnieni listami gratulacyjnymi, które wręczyli Wicestarosta powiatu toruńskiego p. Dariusz Meller i Prezes OZ PZD p. Ryszard Chodynicki.

                 W swoim wystąpieniu Prezes Okręgowego Zarządu Toruńsko-Włocławskiego PZD p. Ryszard Chodynicki dziękując za przygotowanie uroczystości, zaproszenie całego kierownictwa okręgowego zarządu, okręgowych komisji statutowych oraz najwyższe władze miasta Chełmży i powiatu toruńskiego – podkreślił sprawną organizację a przede wszystkim wyróżnienie tak wielkiej ilości działkowców, którzy na co dzień swoją mozolną pracą i dbałością o działki i ogrody działkowe kultywują tradycje ruchu ogrodnictwa działkowego nie tylko w Chełmży ale w całym Polskim Związku Działkowców. O tym świadczy w pełnej okazałości przygotowana, wydana i dzisiaj oficjalnie przedstawiona monografia chełmżyńskich ogrodów działkowych. Z tego płynie ogromna siła wspólnego działania dla zaprezentowania przygotowanego projektu nowej ustawy autorstwa działaczy PZD. Właśnie w tym dokumencie przedstawione są nasze racje co do przyszłości funkcjonowania Rodzinnych Ogrodów Działkowych a także zapisy gwarantujące działkowcom celowość ich pracy a niejednokrotnie pasji. Gwarancje te, to przede wszystkim w przypadku likwidacji ogrodu – odszkodowania za naniesienia, nasadzenia i infrastrukturę indywidualna i ogrodową, pokoleniowość przekazywania działek, niskie podatki z racji urządzenia ogrodów na nieużytkach, niskich klasach gleby, wysypiskach śmieci czy hałdach kopalnianych. Rozpoczęliśmy wypełnianie harmonogramu różnych przedsięwzięć od podjęcia uchwały przez nadzwyczajny X Krajowy Zjazd Delegatów PZD o nowym, obywatelskim projekcie ustawy o ROD, utworzeniu komitetu inicjatywy ustawodawczej w którego imieniu pełnomocnik zawiadomi Marszałek Sejmu RP o podjętej inicjatywie przez Nadzwyczajny Zjazd PZD. Czeka nas wiele pracy aby przekonać decydentów stanowiących prawo, że my, działkowcy znamy najlepiej meandry życia działkowego i jego potrzeby oraz właściwe docenienie i umiejscowienie tej ogromnej grupy społecznej (ok. 4 milionów rodaków) w tworzonym państwie obywatelskim. A zatem koleżanki i koledzy – ogrody były, są i będą nie tylko w Chełmży gdzie istnieje harmonia współpracy z lokalnym samorządem ale także na terenie całego kraju bo niezbicie wierzę w to, że występując razem, występujemy w obronie naszych tradycji i dokonań a przede wszystkim w obronie należnego nam i naszym rodzinom miejsca w naszym kraju.

Powrót

Copyright © 2024 Polski Związek Działkowców All rights reserved.