Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

OZ w Szczecinie zwraca się z prośbą do Marszałek Sejmu - 02.11.2012

(źr fot: www.sejm.gov.pl)

 

Szczecin 02-11-2012 r.

                                                          

     Marszałek  Sejmu RP

                                                                                           EWA  KOPACZ

 

 

 

Dot.: nowej ustawy o ogrodach działkowych w Polsce

 

SZANOWNA PANI MARSZAŁEK

Okręgowy Zarząd Polskiego Związku Działkowców w Szczecinie, zaniepokojony bardzo licznymi pytaniami od swoich członków, o los nowej ustawy o ogrodach w Polsce, oraz biorąc pod uwagę odpowiedzialność ciążącą na strukturach Związku, kierujemy na Pani Marszałek ręce prośbę działkowców.

Artykuł 32 Konstytucji RP, ustęp 2 stanowi, że „Nikt nie może być dyskryminowany w życiu politycznym, społecznym lub gospodarczym z jakiejkolwiek przyczyny”.

Treść wyroku Trybunału z dnia 11-07-2012 jest nadzwyczaj krzywdząca i bolesna. Jeżeli jeszcze uwzględnimy, że mamy „państwo prawa, państwo demokratyczne” a to państwo krzywdzi swoich obywateli, jest to tym bardziej szokujące działanie.

W imieniu Państwa Polskiego zdeptano dorobek 115 lat istnienia i pracy ogrodów działkowych, dorobek milionów polskich rodzin i dorobek naszej niezależnej samorządnej organizacji społecznej. Cel główny – to pozyskanie ziemi, którą dzisiaj zajmują rodzinne ogrody działkowe.

Wyrok Trybunału wywołał zamieszanie i spowodował, że dalszy los ogrodów i działkowców stał się niepewny. Jednak wbrew zapewnieniom o tym, że wyrok nie dotknie działkowców, to zagrożone są nasze prawa, które są oparte o prawo PZD. Minęło już 4 miesiące z 18 –stu wyznaczonych przez Trybunał. Skutki wyroku uderzą głównie w samych działkowców. Trybunał określił, że gdyby ustawodawca w terminie 18 miesięcy nie uchwalił nowej ustawy, to wygasną wszelkie prawa Związku, czyli grunty powrócą do właścicieli. Milion działkowych rodzin pozostaje bez prawa do swoich działek i utracą zainwestowane własne znaczne środki finansowe wydane na realizacje infrastruktury ogrodowej.

Pan Sędzia Prof. Kotlinowski w zdaniu odrębnym stwierdził, że Trybunał dał za mało czasu na uchwalenie nowej ustawy, co w konsekwencji spowodować może brak podstawy prawnej funkcjonowania ogrodów działkowych i nieodwracalną utratę cennych zasobów ogrodów działkowych. Pozostało już tylko 14 miesięcy. Jest potrzeba dynamicznego działania ustawodawczego.

SZANOWNA PANI MARSZAŁEK

Badania opinii publicznej zrobione przez CBOS wykazało, że zachowanie i pozostawienia ogrodów w miastach oczekuje 88% Polaków, a ocenę działalności Polskiego Związku Działkowców – 90% wydało pozytywną.

Działkowcy chcą mieć własną organizację, chcą mieć prawa gwarantowane przez ustawę i doskonale wiedzą, że niektórym odpowiadałoby przekroczenie tych 18 miesięcy od wyroku..

Przedłożony został nowy projekt ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych. Wprowadza wiele nowych rozwiązań, które dostosowują przepisy do wytycznych Trybunału w zakresie pluralizmu, wolności zrzeszania, oraz uwzględnienia praw własności gruntów, poszanowania praw nabytych miliona działkowych rodzin.

Mając świadomość i ciążącą odpowiedzialność za swoich członków nie możemy dopuścić do wygaszenia praw działkowców.

Projekt nowej ustawy jest kompletny. Odpowiedź Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej Projektu Ustawy o ROD w zakresie uzupełnień, - to Komitet ustosunkował się do stanowiska Marszałek Sejmu, oraz dodatkowo złożył rozszerzające informację, szczegółowo wyjaśniając wszystkie zastrzeżenia w zakresie skutków finansowych wykonania ustawy.   

PANI MARSZAŁEK

W świetle powyższego zwracamy się do Pani Marszałek Sejmu RP o możliwie szybkie wydanie postanowienia o przyjęciu zawiadomienia o utworzeniu Komitetu, ażeby rozpocząć dalsze czynności związane z obywatelską inicjatywą ustawodawczą, na co oczekują działkowcy z okręgu szczecińskiego.

Z wyrazami poważania pozostają

 

V-ce Prezes                                                                         Prezes

Okręgowego Zarządu PZD                                            Okręgowego Zarządu PZD

            w Szczecinie                                                                      w Szczecinie

 

    inż. Józef  Romanowski                                                   mgr Tadeusz Jarzębak

 

 

otrzymują:

Sejm          RP

Prezydent  RP

Premier     RP

Prezes       PZD

Powrót

Copyright © 2020 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio