Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Działkowcy w Szczecinie dyskutowali nad projektem ustawy o ROD - 31.10.2012

Ogród działkowy im. „Przyjaźń” w Szczecinie gościł w dniu 29.10 br. przedstawicieli ogrodów szczecińskiego okręgu PZD, którzy zebrali się na spotkaniu poświęconym projektowi ustawy o ROD, zgłoszonemu przez Komitet Obywatelskiej Inicjatywy Ustawodawczej.

            Spotkanie w elegancko urządzonym i przygotowanym domu działkowca rozpoczęła Pani Kazimiera Wadowska - Prezes ROD „Przyjaźń”, która w krótkim wstępie wprowadziła uczestników w atmosferę ogrodu liczącego ponad tysiąc działek, zorganizowanego na 5 koloniach.

            Wchodząc do ogrodu uczestnicy mieli możliwość zauważyć na każdym kroku dobrą rękę gospodarza i wielki wkład pracy całej społeczności działkowej ogrodu. To samo się nie zrobiło. W tym ogrodzie, jak w każdym innym tkwi praca, serce ludzi wielu pokoleń działkowców.

            Zasadniczym celem spotkania była przyszła ustawa, którą Sejm RP musi uchwalić w ciągu 18 miesięcy od daty ogłoszenia wyroku Trybunału Konstytucyjnego. Gdyby się tak nie stało, doszło by do sytuacji, że wygasłyby wszystkie prawa do gruntów, a tym samym i do działek. Należałoby organizować wszystko od początku. Byłby to scenariusz katastroficzny.

            Projekt ustawy opracowany w środowisku działkowców wprowadza wiele nowości, które zostały podyktowane warunkami określonymi przez wyrok Trybunału Konstytucyjnego. Dla wielu działkowców i działaczy jest on kontrowersyjny w porównaniu do obowiązującej ustawy o ROD. Jest on jednak wyważonym i przemyślanym rozwiązaniem, które godzi interes działkowców z interesem Skarbu Państwa i Samorządów oraz interesy wszystkich podmiotów prowadzących ogrody działkowe.

            Działkowcom - autorom projektu udało się w krótkim czasie, znając tajniki funkcjonowania ogrodów, opracować dokument, który został zaakceptowany przez rodziny działkowców i odpowiada na ich oczekiwania.

            Jedynym problemem jaki istnieje to jest konieczność jego zmaterializowania w formie nowej ustawy, a do tego niezbędna będzie wola Sejmu, Senatu i Prezydenta RP.

            W celu przybliżenia idei złożonego projektu szerszym kręgom społecznym, na spotkanie zostali zaproszeni posłowie z terenu szczecińskiego okręgu, przedstawiciele partii oraz media. Z zaproszenia skorzystał Sojusz Lewicy Demokratycznej, którego reprezentował Albin Majkowski oraz PSL reprezentowany przez Janinę Przybyłowicz. Odpowiedź usprawiedliwiającą przesłał również poseł Arkadiusz Litwiński. Deklarację poparcia dla projektu przesłała także Wojewódzka Rada OPZZ.

            Przedstawiciele gości  poparli przedstawiony projekt ustawy oraz wyrazili deklarację pomocy w kampanii promocyjnej oraz zbieraniu podpisów. Z wystąpień jednak wynika obawa, że zgłoszony projekt nie będzie miał łatwej drogi do zrealizowania się jako ustawa, gdyż wskazuje na to pismo Marszałka Sejmu do pełnomocnika Komitetu Inicjatywy Obywatelskiej, który nakłada obowiązek uzupełnianiu formalnego o skutki finansowe proponowanej ustawy.

            Spełnienie takiego warunku jest ze swej istoty utrudnione, gdyż projekt zgłoszony jest tak skonstruowany, iż jego przyjęcie nie wprowadza nowych obciążeń ani dla Skarbu Państwa, ani dla samorządów. Zawiera jednak zapisy zgodne z prawem obecnie obowiązującym i nie kwestionowanym absolutnie przez wyrok Trybunału Konstytucyjnego, a dotyczą one :

- możliwości, a nie obowiązku nieodpłatnego przekazywania gruntów,

- zwolnień podatkowych dla stowarzyszeń i działkowców,

- obowiązków po stronie gmin w zakresie melioracji, udzielania dotacji, odszkodowań dla działkowców i stowarzyszeń.

            Wszystkie te propozycje nie są obwarowane obowiązkiem, lecz możliwością ich spełnienia.

            Wczytując się w pismo Pani Marszałek Sejmu odnosi się wrażenie, iż najbardziej istotnym problemem będą właśnie sprawy finansowe, które były uregulowane w obecnej ustawie, a nie zostały podważone przez wyrok z uwagi, że bronią one w gruncie rzeczy interesu działkowców.

            W czasie dyskusji mocno zaakcentowano konieczność położenia nacisku w promocyjnej kampanii na współpracę z posłami wszystkich opcji oraz samorządami, w przekonaniu ich do zgłoszonego projektu. Podkreślano również akcenty, że działka dzisiaj nabiera ogromnego znaczenia dla rodziny, a zwłaszcza młodej co zostało wyartykułowane w badaniach CBOSU.

            Uczestnicy opowiedzieli się wszyscy za poparciem złożonego projektu oraz podjęciem działań w celu zebrania jak największej ilości podpisów popierających zgłoszony projekt ustawy  do Sejmu. Wyrazem tego poparcia jest również  wystąpienie skierowane do wszystkich Klubów Poselskich oraz Marszałka Sejmu, prośba o jak najrychlejsze  umożliwienie uruchomienia procedur obowiązujących tryb Obywatelskiej Inicjatywy Ustawodawczej.

 

Opracowała: Alicja Nowak


Wystąpienie działkowców Szczecińskiego Okręgu PZD do Kubów Poselskich wszystkich opcji politycznych

Powrót

Copyright © 2024 Polski Związek Działkowców All rights reserved.