Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Likwidacje ROD w 2012 roku - 26.10.2012

Do dnia 25 października 2012r., do Krajowej Rady PZD wpłynęło 146 wniosków w sprawie likwidacji całości bądź części rodzinnych ogrodów działkowych. Z powyższych wniosków, po przeprowadzeniu wnikliwej i starannej analizy dokumentacji, Prezydium Krajowej Rady PZD podjęło uchwały likwidacyjne w stosunku do  45,8341 ha. Ogółem likwidacją objętych zostało 842 działki rodzinne w 68 ROD. Tylko w czterech przypadkach likwidacje objęły całe ogrody, z czego dwa zostały skreślone z Rejestru ROD, z uwagi na utratę swych podstawowych funkcji.

8,3878 ha z terenów 25 ROD związanych było z realizacją inwestycji drogowych. Ich przebieg realizowany jest zgodnie z przepisami określonymi w tzw. specustawie drogowej, które wymagają zapewnienia odszkodowania dla działkowców, Związku i terenu zamiennego.

Z kolei  9,8236 ha z 7 ROD to likwidacje na inne cele publiczne, jak rozbudowa lotnisk, linii kolejowych a także budowa innych urządzeń niezbędnych do przesyłania płynów, gazu i energii elektrycznej. Decyzje w sprawie były podejmowane także z uwagi na inwestycje gminne, wynikające z obowiązków ustawowych nałożonych na te jednostki. W związku z tymi celami, uchwały likwidacyjne zapadły w stosunku do 11 ROD i objęły tereny o łącznej powierzchni 12,4418 ha. W takich przypadkach przy likwidacji ROD zawsze stosuje się przepisy ustawy z dnia 8 lipca 2005 r. o rodzinnych ogrodach działkowych. Badany jest cel na jaki ma zostać zlikwidowany ogród działkowy i czy jest on zgodny z zapisami w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. Ponadto, niezbędne jest zagwarantowanie przez inwestora wypełnienia podstawowych warunków obowiązujących przy likwidacji, tj. wypłaty odszkodowań dla działkowców, Związku a także zapewnienia nieruchomości zamiennej i odtworzenia ogrodu.

Priorytetowym działaniem dla Związku jest zabezpieczenie interesów  działkowców i ogrodów. Dlatego też w każdym przypadku, gdy likwidacja obejmuje część ogrodu, niezbędne jest zapewnienie prawidłowego funkcjonowania pozostałej części ROD, zarówno w trakcie realizacji inwestycji, jak i po jej zakończeniu. W tym celu, konieczne jest zabezpieczenie ogrodu przez dewastacją i wandalizmem. Równie istotne jest porozumienie się z inwestorem w sprawie dostosowania pozostałej części ROD do pełnej wartości użytkowej, tak aby częściowa likwidacja nie pozbawiła ogrodu wody czy energii elektrycznej. W przypadku likwidacji ROD Związek zawsze prowadzi negocjacje z dużym wyczuciem i ostrożnością, tak aby informacja o ewentualnej likwidacji ROD nie była sygnałem dla złomiarzy i wandali, którzy mogliby dokonać zniszczeń w majątku działkowców i ogrodu. Sprawne przeprowadzenie procesu likwidacyjnego jest w stanie temu zapobiec.  

Pozostałe decyzje likwidacyjne, które były podejmowane przez Prezydium KR PZD dotyczyły rodzinnych ogrodów działkowych, na których nie był realizowany cel wynikający z ustawy o ROD, a więc tereny pozostawały niezagospodarowane przez ROD i nie znajdował się na nich majątek Związku i działkowców. Jest to szczególny rodzaj likwidacji, który umożliwia zwrot gruntów na rzecz właściciela. Zalety takiego rozwiązania są obopólne, gdyż z jednej strony gmina może wykorzystać taką nieruchomość na inne cele, które przysporzą korzyści wszystkim mieszkańcom, a więc i działkowcom. Z drugiej strony działkowcy nie muszą ponosić kosztów utrzymania tej części ROD, której nie ma możliwości zagospodarować na cele ogrodowe.

Wnioski, które wpłynęły do KR PZD, jak również i te, które wpłyną w przyszłości, będą w dalszym ciągu rozpatrywane przez Prezydium KR PZD po dokonaniu analizy dokumentów i zbadaniu czy warunki likwidacyjne zabezpieczają interesy działkowców i ogrodu.

 

AR

Powrót

Copyright © 2020 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio