Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Plany inwestycyjno – remontowe w ROD na 2012r. - 22.10.2012

W dniu 17 października 2012 roku Prezydium Krajowej Rady PZD zapoznało się z planami inwestycji i remontów w ROD na rok 2012. Jednocześnie, temat ten został szeroko omówiony na naradzie dyrektorów biur i pracowników Związku, która odbyła się w dniu 18 października 2012 roku w Warszawie.

 


Na 4 941 rodzinnych ogrodów działkowych, planami inwestycyjno – remontowymi zostało objętych 1 556 ogrodów, co stanowi 31 % wszystkich ROD w Polsce. Łącznie zarządy rodzinnych ogrodów działkowych zaplanowały 2 118 zadań inwestycyjno – remontowych w zakresie:

  •  ogrodzeń – zarządy ROD zaplanowały w tej materii prace aż w 496 rodzinnych ogrodach działkowych na łączny koszt 7,258 mln zł. Przewidywana wielkość zadań wyniesie 165,951 km.
  •  domów działkowca, budynków administracyjnych i świetlic ogrodowych - prace te będą przeprowadzone w 480 ogrodach a ich koszt wyniesie 9,645 mln zł. Plany w tym zakresie dotyczą 29 600 m² biur, domów działkowca i innych budynków gospodarczych.
  •  sieci wodociągowej - zadania będą dotyczyć 340 rodzinnych ogrodów działkowych. Łączny koszt budowy nowych sieci, jak i przebudowy już istniejącej wyniesie 9,908 mln zł. Zgodnie z szacunkami zarządów ROD, zadania te będą dotyczyły 168,725 km sieci wodociągowej.
  •  sieci energetycznej - powyższe przedsięwzięcia będą realizowane w 338 ogrodach działkowych. Łączny koszt wyniesie 12,632 mln zł. Zarządy ROD planują wykonanie, przebudowę lub rozbudowę 179,226 km tej sieci.
  •  dróg i alej ogrodowych - oczekiwane remonty jak i budowa całkiem nowych ciągów komunikacyjnych obejmie 139 ogrodów działkowych na łączny koszt 1,662 mln zł.
  •  terenów rekreacyjnych - w 2012 roku prace związane z budową i remontem placów zabaw czy ogrodów jordanowskich kosztować będzie około 246 tys. zł. Zadania te zaplanowane są w 33 rodzinnych ogrodach działkowych.
  •  ochrony środowiska – zarządy ROD w 125 rodzinnych ogrodach działkowych mają zamiar dokonać szeregu zabiegów mających na celu trwałe polepszenie zdolności produkcyjnych gleb poprzez wykonywanie rowów odwadniających, wybudowanie ciągów melioracyjnych czy założenie nowych pasów zieleni, które nie tylko będą ozdobą ogrodów, ale także pozytywnie wpłyną na powietrze, którym oddychają działkowcy i społeczność lokalna. Na ten cel zarządy ROD zamierzają przeznaczyć 3,352 mln zł.  

Poza ww. zadaniami zarządy ROD przewidują także zrealizować szereg innych prac remontowo – inwestycyjnych w 99 ROD, takich jak: wykonanie nowych tablic informacyjnych, wymiana skrzynek elektrycznych czy wykonanie aktualnych planów zagospodarowania ROD. Koszt tych prac wyniesie ponad 2,179 mln zł.

Zarządy ROD zaplanowały wydatki na łączną kwotę  46,883 mln zł, z czego 36,353 mln zł stanowić będą środki własne ROD, a 10,165 mln zł pochodzić będzie z dotacji udzielonych przez okręgowe zarządy PZD i Krajową Radę PZD. Aktualnie od 1 stycznia 2012 r. do 30 września 2012 r. struktury Związku przekazały już 799 dotacji dla rodzinnych ogrodów działkowych na łączną kwotę 8 457 245 zł. Na pogram inwestycyjno – remontowy w rodzinnych ogrodach działkowych będą udzielane kolejne dotacje na podstawie wniosków zarządów ROD złożonych do okręgowych zarządów PZD. Zarządy ROD przewidują, iż zaledwie 1% środków pochodzić będzie z tzw. zewnętrznych źródeł.

Mimo zaplanowanych zadań, ich ilość w dalszym ciągu jest niewystarczająca, gdyż potrzeby ogrodów są ogromne. Dlatego też konieczne jest, aby zarządy ROD podejmowały inicjatywy remontowo – inwestycyjne i występowały z wnioskami na walnych zebraniach członków ROD, które uprawnione są do podejmowania uchwał umożliwiających przystąpienie do realizacji zadań. Niezbędne jest także aktywne promowanie tematu inwestycji i remontów w ROD, co również wpłynie na zwiększenie ilości prowadzonych robót remontowo- inwestycyjnych w ROD.

AR

 

Powrót

Copyright © 2024 Polski Związek Działkowców All rights reserved.