Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Przedzjazdowa Konferencja Okręgu Toruńsko – Włocławskiego PZD - 28.08.2012

Przedzjazdowa Konferencja Okręgu Toruńsko – Włocławskiego PZD

 W ostatnią sobotę, 25 sierpnia 2012 roku w hali sportowej Zespołu Szkół nr 2 w Toruniu odbyła się  Przedzjazdowa Konferencja Delegatów Okręgu Toruńsko - Włocławskiego PZD. Zaproszeni na nią zostali członkowie Okręgowego Zarządu, Okręgowej Komisji Rewizyjnej i Rozjemczej oraz Prezesi Zarządów rodzinnych ogrodów działkowych z Okręgu Toruńsko – Włocławskiego PZD.

Konferencję Okręgową otworzył Prezes OZ Toruńsko-Włocławskiego PZD – Pan Ryszard Chodynicki, szczególnie serdecznie witając uczestników Przedzjazdowej Konferencji Okręgowej PZD, a w imieniu delegatów i własnym serdecznie powitał przybyłego na Konferencję Dyrektora Biura Krajowej Rady PZD - Pana Bartłomieja Piecha.

Po oficjalnym powitaniu, wprowadzono sztandary związkowe przez poczty sztandarowe z rejonów okręgu Torunia, Włocławka, Grudziądza, Chełmna i Chełmży,
 po czym odegrano i odśpiewano hymn narodowy a po nim hymn PZD „Zielona Rzeczpospolita”. Następnie wybrano na Przewodniczącego Konferencji Pana Leszka Konefała – Prezesa ROD "Mostki" w Mostkach k/Włocławka, członka KR oraz Prezydium OZ Toruńsko-Włocławskiego PZD. Jego kandydatura na Przewodniczącego Konferencji zaproponowana przez Prezesa OZ p. Chodynickiego została przyjęta jednomyślnie przez delegatów w głosowaniu jawnym.

Uczestnicy Konferencji po zapoznaniu się z zaproponowanym przez Przewodniczącego Konferencji Porządkiem i Regulaminem obrad przyjęli te dokumenty do realizacji jednogłośnie. Po czym powołali na Sekretarza Konferencji zaproponowanego przez Przewodniczącego Konferencji p. Romana Jędrzejewskiego – Prezesa ROD „Elana” w Toruniu, oraz wybrali Prezydium Konferencji, w skład którego weszło ścisłe kierownictwo Okręgowego Zarządu a także p. Bartłomiej Piech i honorowy Prezes Okręgowego Zarządu p. Edward Śmigielski. W kolejnym punkcie obrad dokonano wyboru Komisji Mandatowej w składzie – Henryk Kasprzycki, Wiesław Górecki i Edward Marks, pięcioosobowej Komisji Wyborczej w składzie – Czesław Kozikowski, Piotr Gadzikowski, Franciszek Przybylski, Tadeusz Chojnacki, Jan Dobrzeniecki - oraz Komisji Stanowisk
 i Wniosków w składzie Ryszard Dorau, Ludwik Płocki i Irena Zdrojewska.        

Po przeprowadzeniu głosowań nad kandydaturami do powołanych komisji,
 ich ukonstytuowaniu się i przystąpieniu do pracy, Przewodniczący Konferencji udzielił głosu Prezesowi Okręgowego Zarządu Toruńsko – Włocławskiego PZD.


Pan Ryszard Chodynicki zapoznał wszystkich zebranych z aktualną sytuacją w jakiej znajdują się działkowcy, ogrody, Okręg Toruńsko-Włocławski i Polski Związek Działkowców po ogłoszeniu wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 11 lipca bieżącego roku, a przed oficjalnym pisemnym uzasadnieniem tejże decyzji przez TK. Ogromny nacisk w swoim wystąpieniu Prezes OZ zwrócił na niezbędne kroki, jakie należy podjąć,
 aby zabezpieczyć interesy działkowców i ogrodów działkowych, w tym przede wszystkim, opracować projekty: obywatelskiej ustawy o ogrodach działkowych oraz zapisy statutu  stowarzyszenia jakie mają być powołane na ogrodach działkowych. Następnie głos zabrał Dyrektor Biura KR PZD p. Bartłomiej Piech, przedstawiając zebranym wszelkie aspekty wynikające z ogłoszonego wyroku przez Trybunał Konstytucyjny RP w dniu 11 lipca br. zwracając baczną uwagę delegatom na fakt, iż do dnia dzisiejszego Trybunał nie wydał pisemnego orzeczenia do tegoż wyroku, na co miał ustawowy czas 30 dni. Właśnie brak uzasadnienia TK do ogłoszonego wyroku nie pozwala precyzyjnie wyznaczyć kierunku działania dla prawników PZD a tym samym powoduje niepewną atmosferę w szeregach związku.

W tym momencie nastąpiło odczytanie protokołu Komisji Mandatowej przez Przewodniczącego – Pana Henryka Kasprzyckiego na podstawie którego podjęto uchwałę stwierdzającą prawomocność obrad, po czym Przewodniczący Konferencji zainicjował dyskusję oscylującą wokół trudności, które wynikły dla całego środowiska polskich działkowców po niekorzystnym wyroku Trybunału Konstytucyjnego.

Biorący udział w dyskusji wyrazili głęboki niepokój o swój dalszy status i los ruchu działkowego w Polsce. W swoich wypowiedziach delegaci zwracali uwagę na zawiłości prawne wobec konieczności powoływania w ogrodach działkowych stowarzyszeń, obawiając się , iż będzie to okazją dla lokalnych samorządów do likwidowania ogrodów bądź wprowadzania swoich przedstawicieli do zarzadzania ogrodami a na pewno nałożenia zbyt wysokich podatków za użytkowanie terenów stanowiących ogrody. Padło także sporo zapytań do przedstawiciela Krajowej Rady, co do zamierzeń i planów jakie ma Krajowa Rada w związku z zaistniałą sytuacją w ruchu ogrodnictwa działkowego w Polsce.

Pan Bartłomiej Piech w swych wystąpieniach podkreślał, z całą mocą, że Polski Związek Działkowców nadal istnieje, ale najbliższe 18 miesięcy trzeba wykorzystać na pracę w kierunku tworzenia obywatelskiego projektu ustawy o ogrodach działkowych, który winien powstać w ścisłej współpracy z prawnikami i całym środowiskiem polskich działkowców, aby w pełni zabezpieczyć ich interesy do użytkowanych działek. Podkreślano, że zwołany na wrzesień Nadzwyczajny X Krajowy Zjazd Delegatów Polskiego Związku Działkowców dokona oceny sytuacji działkowców, ogrodów i PZD po wyroku TK oraz wypracuje kierunki działań, jakie należy podjąć dla dobra działkowców i ogrodów,  zadecyduje również o treści zapisu obywatelskiego projektu nowej ustawy o ogrodach działkowych.

W wyniku dyskusji i przeprowadzonych jawnych wyborów na delegatów na Nadzwyczajny X Krajowy Zjazd PZD, z Okręgu Toruńsko – Włocławskiego PZD, zgodnie z protokołem Komisji Wyborczej - wybrani zostali: Ryszard Chodynicki, Leszek Konefał, Czesław Kozikowski, Ryszard Dorau, Janusz Piątek, Grzegorz Kuczora. Kolejnym punktem Konferencji było przedstawienie protokołu przez p. Ryszarda Dorau - Przewodniczącego Komisji Stanowisk i Wniosków, projektów przygotowanych przez Konferencję stanowisk:

 Uczestników Konferencji Okręgowej Okręgu Toruńsko - Włocławskiego Polskiego Związku Działkowców z dnia 25 sierpnia 2012 roku w sprawie przyszłości i jedności ruchu ogrodnictwa działkowego.

W sprawie  obywatelskiego projektu ustawy o ogrodach działkowych.

W sprawie tworzenia i poparcia obywatelskiego projektu ustawy o ogrodach działkowych.

W sprawie podziękowania dla działkowców i struktur ogrodowych za obronę wartości i praw, które działkowcy kształtowali i zdobywali przez 120 lat.

W sprawie podziękowania dla samorządów za obronę: działalności ogrodnictwa działkowego w regionie, działkowców, PZD i ustawy o ROD.

W sprawie podziękowania indywidualnego dla Sędziów Trybunału Konstytucyjnego, którzy złożyli zdania odrębne do wyroku TK w dniu 11 lipca 2012 roku.

Przewodniczący Konferencji Okręgowej PZD, Pan Leszek Konefał, wobec wyczerpania porządku obrad podziękował wszystkim uczestnikom za udział w Konferencji, Komisjom: Mandatowej, Wyborczej oraz Stanowisk i Wniosków za prace podczas obrad, a wybranym delegatom na wrześniowy Nadzwyczajny X Krajowy Zjazd Polskiego Związku Działkowców pogratulował ogromnego kredytu zaufania, jakim zostali obdarzeni przez zebranych na Konferencji Okręgu Toruńsko - Włocławskiego PZD. Następnie Przewodniczący Konferencji podał komendy do wyprowadzenia sztandarów związkowych przez poczty sztandarowe.

Na zakończenie Przewodniczący Konferencji udzielił głosu p. Bartłomiejowi Piechowi – Dyrektorowi Biura KR PZD, który przekazał w imieniu Prezesa Krajowej Rady PZD w Warszawie – Pana Eugeniusza Kondrackiego serdeczne pozdrowienia dla wszystkich zgromadzonych na sali obrad i zaapelował o jedność ruchu ogrodnictwa działkowego w Polsce, gdyż tylko z silną i zjednoczoną organizacją społeczną jaką są działkowcy będą liczyć się parlamentarzyści, władze rządowe a także lokalne samorządy.

Prezes OZ PZD zaprosił wszystkich uczestników Konferencji na wspólny obiad.

Opracował: Piotr Gadzikowski - Rzecznik prasowy OZ Toruńsko-Włocławskiego PZD


Przyjęte stanowiska i podziękowania:

Stanowisko w sprawie podziękowania indywidualnego dla Sędziów Trybunału Konstytucyjnego, którzy złożyli zdania odrębne do wyroku TK

Stanowisko w sprawie podziękowania dla samorządów za obronę działalności ogrodnictwa działkowego w regionie działkowców, PZD i ustawy o ROD

Stanowisko w sprawie podziękowania dla działkowców i struktur ogrodowych za obronę wartości i praw, które działkowcy kształtowali i zdobywali przez 120 lat

Stanowisko w sprawie tworzenia i poparcia obywatelskiego projektu ustawy o ogrodnictwie działkowym

Stanowisko w sprawie przyszłości i jedności ruchu ogrodnictwa działkowego

Stanowisko w sprawie obywatelskiego projektu ustawy o ogrodach działkowych

 

Informacje na temat pozostałych przedzjazdowych Konferencji OZ PZD: CZYTAJ WIĘCEJPowrót

Copyright © 2022 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio