Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Konferencja OZ PZD w Kielcach - 24.08.2012

Informacja z Konferencji Okręgowej Polskiego Związku Działkowców w Kielcach

W upalną środę 22 sierpnia 2012 roku w sali konferencyjnej Okręgowego Zarządu Świętokrzyskiego Polskiego Związku Działkowców w Kielcach odbyła się Konferencja Okręgowa PZD. Zaproszeni na nią zostali wszyscy członkowie władz okręgowych oraz Prezesi Zarządów rodzinnych ogrodów działkowych z terenu województwa świętokrzyskiego.

Konferencję Okręgową otworzył Prezes OZŚ PZD w Kielcach – Pan Zygmunt Wójcik, szczególnie serdecznie witając Sekretarza Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców – Panią Izabelę Ożegalską oraz wszystkich uczestników Konferencji Okręgowej PZD w Kielcach.

Następnie przewodnictwo obrad przejął Pan Henryk Oziębłowski – Prezes ROD "Olszynka" w Kazimierzy Wielkiej i członek OZŚ PZD w Kielach.

 Uczestnicy Konferencji po zapoznaniu się z Porządkiem obrad i zatwierdzeniem Regulaminu obrad powołali dwóch protokolantów, wybrali Sekretarza Konferencji Okręgowej oraz zatwierdzili skład Prezydium Konferencji, a także dokonali wyboru Komisji Mandatowej, Komisji Wyborczej oraz Komisji Stanowisk i Wniosków.     

Kierownik Biura OZŚ PZD w Kielcach – Pan Jan Stańczyk zapoznał wszystkich zebranych z aktualną sytuacją działkowców, ogrodów i Polskiego Związku Działkowców po ogłoszeniu wyroku Trybunału Konstytucyjnego RP z 11 lipca bieżącego roku, a przed oficjalnym pisemnym uzasadnieniem tejże decyzji. Szczególną uwagę w swoim wystąpieniu zwrócił na niezbędne kroki, jakie należy podjąć, aby zabezpieczyć interesy działkowców i ogrodów działkowych, w tym przede wszystkim, opracować projekty:  obywatelskiej ustawy o ogrodach działkowych oraz statutu stowarzyszenia ROD.

Po odczytaniu Protokołu Komisji Mandatowej przez Przewodniczącą – Panią Aurelię Krajewską podjęto uchwałę stwierdzającą prawomocność obrad, po czym Prezes Zarządu jednego z kieleckich ogrodów działkowych zainicjował dyskusję oscylującą wokół   trudności, które wynikły dla całego środowiska polskich działkowców po niekorzystnym wyroku Trybunału Konstytucyjnego RP.

Świętokrzyscy działkowcy reprezentowani przez swoich Prezesów wyrazili głębokie zaniepokojenie o swój dalszy swój i los polskich ogrodów działkowych. Nie kryli swojego oburzenia, takim obrotem spraw przed Trybunałem Konstytucyjnym RP dotyczącym ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych. Podkreślali konieczność jedności "rodziny działkowej". Dziękowali Prezesowi Eugeniuszowi Kondrackiemu i  Krajowej Radzie PZD za wkład, jaki wnieśli w dotychczasową obronę praw działkowców, ogrodów i Związku. Wyrażali swoje bardzo duże zaniepokojenie i strach wobec konieczności powoływania w ogrodach działkowych stowarzyszeń, obawiając się nałożenia zbyt wielkiej odpowiedzialności po przekazaniu osobowości prawnej na szczebel ogrodowy. Ubolewali także nad wytworzeniem w społeczeństwie polskim bardzo niekorzystnego obrazu działkowców, ogrodów działkowych i Związku stworzonego przez media, prasę i telewizję.   

Sekretarz Krajowej Rady PZD – Pani Izabela Ożegalska, w imieniu swoim i Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców podkreśliła, że obecna sytuacja, w jakiej znaleźli się działkowcy, ogrody i Związek jest konsekwencją czasów wcześniejszych, gdyż już niespełna dwa miesiące po wejście w życie ustawy o ROD z 8 lipca 2005 roku partia Prawo i Sprawiedliwość zaproponowała swój nowy projekt – już ta sytuacja w pełni odzwierciedla stosunek do działkowców, rodzinnych ogrodów działkowych i Polskiego  Związku Działkowców. Podkreśliła, z całą mocą, że Polski Związek Działkowców nadal istnieje, ale najbliższe 18 miesięcy trzeba wykorzystać na ewentualną nowelizację istniejącej ustawy o ROD lub złożenie obywatelskiego projektu ustawy o ogrodach działkowych, który winien powstać w ścisłej współpracy z prawnikami i całym środowiskiem polskich działkowców, aby w pełni zabezpieczyć ich interesy do użytkowanych działek w ogrodach. Potwierdziła, że Krajowa Rada Polskiego Związku Działkowców rozważa możliwość podania wyroku Trybunału Konstytucyjnego RP  do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, ale należy byc świadomym, że wyrok Trybunału Konstytucyjnego RP nie przywróci już ustawy o ROD. Zwołany na wrzesień Nadzwyczajny X Krajowy Zjazd Delegatów Polskiego Związku Działkowców dokona oceny sytuacji działkowców, ogrodów i PZD po wyroku TK RP oraz wypracuje działania, jakie należy podjąć dla dobra działkowców i ogrodów,  zadecyduje również w sprawie obywatelskiego projektu nowej ustawy o ogrodach działkowych.

Na delegatów na Nadzwyczajny X Krajowy Zjazd Delegatów Polskiego Związku Działkowców z Okręgu Świętokrzyskiego, zgodnie z Protokołem Komisji Wyborczej,  której przewodniczył Pan Wiesław Gałek, wybrani zostali: Przewodnicząca Okręgowej Komisji Rewizyjnej, Sekretarz Okręgowej Komisji Rozjemczej, Prezes OZŚ PZD w Kielcach, a także Prezesi: z ROD "Prochownia" w Kielcach i ROD "Relaks" w Ostrowcu Świętokrzyskim. 

Przyjęte stanowiska i podziękowania:

Stanowisko w sprawie wyroku Trybunału

Stanowisko w sprawie przyszłości i jedności ruchu ogrodnictwa działkowego

Stanowisko w sprawie obywatelskiego projektu ustawy

Stanowisko w sprawie ataków mediów na tradycję oraz PZD i Prezesa KR PZD

Stanowisko do Sejmu RP w sprawie przyjęcia obywatelskiego projektu ustawy

Podziękowanie Działkowcom i strukturom za działania podejmowanie w obronie ROD

Podziękowanie dla samorzadów terytorialnych za obronę działkowców

Podziękowanie dla KR PZD

Podziękowania dla Sędziów Trybunału Konstytucyjnego A. Wróbel i M. Kotlinowski za zdania odrębne

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Konferencji Okręgowej PZD w Kielach Pan Henryk Oziębłowski podziękował wszystkim uczestnikom za udział w Konferencji, Komisjom: Mandatowej, Wyborczej oraz Stanowisk i Wniosków za prace podczas obrad, a wybranym delegatom na wrześniowy Nadzwyczajny X Krajowy Zjazd Delegatów Polskiego Związku Działkowców pogratulował ogromnego kredytu zaufania, jakim zostali obdarzeni przez zebranych na Konferencji Okręgowej PZD w Kielcach.

Na zakończenie Pani Izabela Ożegalska – Sekretarz KR PZD przekazała w imieniu Prezesa Krajowej Rady PZD w Warszawie – Pana Eugeniusza Kondrackiego serdeczne pozdrowienia dla wszystkich zgromadzonych na sali obrad i zaapelowała o jedność ruchu ogrodnictwa działkowego w Polsce, o którą wnosili uczestnicy dyskusji, gdyż działając w pojedynkę więcej można stracić niż zyskać.

Opracowała: Anna Grudzień

 

Powrót

Copyright © 2021 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio