Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Obradowała Konferencja OZ PZD w Koszalinie - 22.08.2012

SPRAWOZDANIE KONFERENCJA OKRĘGOWA POLSKIEGO ZWIĄZKU DZIAŁKOWCÓW W KOSZALINIE

20 sierpnia 2012 roku w siedzibie Okręgowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców w Koszalinie obradowała Konferencja OZ PZD. Głównym tematem obrad konferencji była ocena sytuacji w Związku, okręgu i rodzinnych ogrodach po wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 11 lipca 2012 roku       w sprawie niezgodności z Konstytucja zapisów ustawy o RPD z 8 lipca 2005 roku oraz wybór delegatów na Nadzwyczajny X Zjazd Delegatów Polskiego Związku Działkowców w Warszawie. W konferencji uczestniczyli prezesi 91 zarządów ogrodów działkowych z okręgu, członkowie okręgowego zarządu PZD, okręgowej komisji rewizyjnej i rozjemczej.  Razem uprawnionych do udziału w obradach było 109 osób.

Otwarcia konferencji dokonał Prezes Okręgowego Zarządu PZD w Koszalinie Stanisław Suszek. Z ramienia Rady Krajowej PZD w konferencji udział brała Przewodnicząca Krajowej Komisji Rewizyjnej Pani Maria Fojt.

Z zaproszonych gości na obrady konferencji przybyli:

- Poseł na Sejm Stanisław Wziątek;
- Prezydent Koszalina Piotr Jedliński;
- Zastępca Prezydenta Kołobrzegu Tadeusz Wolski;
- Burmistrz Czaplinka Adam Kuśmider.

Na wstępie konferencji zebrani uczcili minutą ciszy pamięć zmarłych w przeddzień konferencji Burmistrza Wałcza Zdzisława Tuderka i  byłego Sekretarza Okręgowego Zarządu Ryszarda Jocka.

Przewodniczącym konferencji został wybrany Zbigniew Głuśniewski – ROD Jedność Świdwin, sekretarzem konferencji – Marian Sekulski – ROD Wojska Polskiego Koszalin.

Po zatwierdzeniu porządku obrad, regulaminu obrad, wyborze komisji mandatowej, wyborczej i komisji stanowisk i wniosków głos zabrał Prezes OZ, który  w swoim wystąpieniu zapoznał zebranych z aktualną sytuacją Związku i okręgu. W swoim wystąpieniu Prezes OZ przypomniał wszystkim zebranym zasadnicze postanowienia wyroku Trybunału Konstytucyjnego i jaki to ma wpływ na naszą działalność. Słowa podziękowania Prezes zarządu okręgu skierował do tych ogrodów, które aktywnie uczestniczyły w tygodniu Protestu Polskich Działkowców.

Postanowienia Trybunału Konstytucyjnego, aktualna sytuacja okręgu  i perspektywy dalszego funkcjonowania ogrodów były głównymi tematami ożywionej dyskusji. Głos w dyskusji zabrali zaproszeni goście. Poseł Stanisław Wziątek zapoznał zebranych z głównymi założeniami  projektu ustawy o ogrodach proponowanym przez SLD. Główne problemy,  które należy uwzględnić w nowej ustawie to problem poziomu opodatkowania działkowców, odszkodowań za utracone działki, wskazywanie terenów zastępczych po likwidacji ogrodów   a także powołania ogólnopolskiej organizacji pozarządowej skupiającej działkowców.

Pan Prezydent Koszalina Piotr Jedliński w swoim wystąpieniu wskazał na bardzo istotny aspekt wyroku Trybunału, a mianowicie to, że jest to bardzo duży problem dla samorządów. Potrzebna jest nowa ustawa, która ureguluje wszystkie aspekty prawne funkcjonowania ogrodów i nie zostanie oprotestowana. Przy rozwiazywaniu problemów aktualnej sytuacji ogrodów w mieście potrzebny jest zdrowy rozsadek.  W Koszalinie w związku z wyrokiem Trybunału żadnych spektakularnych likwidacji ogrodów nie będzie. Zastępca prezydenta Kołobrzegu Tadeusz Wolski również stwierdził, ze istnieje konieczność zmiany ustawy          o ogrodach ale to nie znaczy, że należy likwidować w sposób masowy ogrody. W Kołobrzegu taka sytuacja nie jest brana pod uwagę. Należy jednak w Kołobrzegu uregulować sprawy związane  z budownictwem ponadnormatywnym i działalnością gospodarczą w niektórych ogrodach.

Burmistrz Czaplinka podkreślił, że idea funkcjonowania ogrodów w Czaplinku jest nie zagrożona. Zmiany mogą nastąpić tylko wówczas gdy zostanie zrealizowany projekt poprowadzenia obwodnicy Czaplinka. Wówczas będzie ona przebijała przez teren ogrodów, ale jest to odległa perspektywa czasowa i w obecnej sytuacji istnienie ogrodów jest niezagrożone.

W dalszej części dyskusji głos zabrało 12 uczestników konferencji, którzy odnosili się do problemów związanych z organizacją funkcjonowania ogrodów  w przyszłości,                       z zagospodarowaniem majątku ogrodów i Związku, przygotowaniem dokumentacji działkowców i dokumentacji ogrodu,  do przekształceń formy prawnej działalności ogrodu.

Do poruszanych przez dyskutantów problemów odniosła się Przewodnicząca Krajowej Komisji Rewizyjnej Pani Maria Fojt. W swoim wystąpieniu podkreśliła, że w nowej ustawie powinno zostać wszystko to co było dobre, aby zabezpieczyć prawa działkowców, dalsze funkcjonowanie ogrodów i prawa do majątku Związkowego , Krajowa Rada wspólnie            z działkowcami opracuje projekt obywatelski ustawy o ogrodach, który uwzględni wyrok Trybunału Konstytucyjnego.  Pani Maria Fojt podziękowała również za aktywność                 w działaniach w obronie praw działkowców i ustawy o rodzinnych ogrodach z 8 lipca 2005 roku.  

Uczestnicy konferencji w dalszej części obrad wybrali sześciu delegatów na Nadzwyczajny   X Zjazd Delegatów PZD oraz przyjęli następujące stanowiska:

Podziękowania dla samorządu terytorialnego

Podziękowanie dla sędziego Trybunału Konstytucyjnego Prof. Andrzeja Wróbla

Podziękowanie dla sędziego Trybunału Konstytucyjnego Pana Marka Kotlinowskiego

Podziękowanie dla działkowców w okręgu koszalińskim

Stanowisko ws. ataków medialnych na PZD

Stanowisko ws. przyszłości i jedności ruchu ogrodnictwa działkowego

Stanowisko ws. obywatelskiego projektu ustawy o ogrodach działkowych

Stanowisko ws. wyroku Trybunału Konstytucyjnego

Apel do Sejmu RP

 

Informacje z pozostałych przedzjazdowych Okręgowych Konferencji PZD: CZYTAJ WIĘCEJ

Powrót

Copyright © 2022 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio