Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Konferencja przedzjazdowa w Okręgu Gdańskim - 21.08.2012

INFORMACJA O KONFERENCJI OKRĘGOWEJ POLSKIEGO ZWIĄZKU DZIAŁKOWCÓW W GDAŃSKU.

 W dniu 18 sierpnia 2012 roku odbyła się Konferencja Okręgowa Polskiego Związku Działkowców, w której uczestniczyli członkowie Okręgowego Zarządu, Okręgowej Komisji Rewizyjnej i Okręgowej Komisji Rozjemczej PZD w Gdańsku oraz Prezesi Rodzinnych Ogrodów Działkowych Okręgu Gdańskiego. 

Gościem Konferencji był Prezes Polskiego Związku Działkowców Eugeniusz Kondracki, którego uczestnicy przywitali gromkimi brawami, uznając Jego obecność za wielki honor i zaszczyt dla działkowców naszego Okręgu.

Po odegraniu Hymnu Polskiego Związku Działkowców obrady Konferencji otworzył Prezes Okręgowego Zarządu PZD w Gdańsku Czesław Smoczyński.

Przywitał Prezesa Polskiego Związku Działkowców Eugeniusza Kondrackiego, wszystkich przybyłych Prezesów ROD oraz członków okręgowych organów statutowych.

Na wniosek Prezesa OZ uczestnicy Konferencji powołali na funkcję Przewodniczącego Konferencji Wojciecha Kodłubańskiego z ROD „Karpaty” w Gdyni oraz Sekretarza Konferencji Zdzisława Kamińskiego z ROD im. Tadeusza Kościuszki w Pucku.

Konferencja powołała 7 osobowe Prezydium z udziałem Prezesa PZD, a po zatwierdzeniu porządku obrad oraz podjęciu uchwały o zatwierdzeniu Regulaminu Konferencji powołano w 5 osobowych składach Komisje – Mandatową, Wyborczą oraz Stanowisk i Wniosków.

Prezes OZ PZD w obszernym merytorycznie wystąpieniu odniósł się do aktualnej sytuacji działkowców, ogrodów i Związku wynikającej z ogłoszonego w dniu 11 lipca 2012 roku bezprecedensowego wyroku Trybunału Konstytucyjnego.

Po podjęciu uchwały stwierdzającej prawomocność obrad rozpoczęła się dyskusja, w której głos zabrali:

  1. Stanisław Orłowski – Prezes ROD im. 1 Maja w Malborku wniósł o podjęcie działań, aby majątek PZD w danym ogrodzie stał się majątkiem tego ogrodu; by zapisać w projekcie ustawy, że opłaty za grunt będą naliczane w takiej wysokości, w jakiej ustala się podatek rolny oraz aby zabezpieczyć pełną autonomię ogrodów.
  2. Franciszek Potulski – członek Okręgowego Zarządu PZD uznał zaskarżenie wyroku Trybunału do Strasburga za konieczność; poparł inicjatywę Krajowej Rady PZD opracowania obywatelskiego projektu ustawy o ogrodach działkowych za ze wszech miar słuszną stwierdzając, że w niej powinien znaleźć się zapis, że w każdym mieście i gminie muszą być tereny zielone i ogrody działkowe. Uznał za konieczne powołanie w Krajowej Radzie PZD zespołu składającego się z byłych obecnych posłów i senatorów mogących służyć swoim doświadczeniem i radą przy opracowywaniu obywatelskiego projektu ustawy; stwierdził, że tolerowanie zabudowy ponadnormatywnej w ogrodach jest największym błędem statutowych organów ogrodu.
  3. Mieczysław Kamiński – Prezes ROD „Janowo” w Rumi w swoim wystąpieniu z upoważnienia działkowców zaniepokojonych zagrożeniami stojącymi przed PZD stwierdził, że w ostatnich 22 latach byliśmy atakowani ze wszystkich stron, polskie Państwo uruchomiło swój aparat wyciągając „działa dużego kalibru prowadząc ciągły ogień nękający”. Wobec takiej siły nie obroniliśmy się przed tymi zmasowanymi atakami, ale po wyroku Trybunału mamy jeden cel, obronić dalsze istnienie ogrodów działkowych przed ich likwidacją. Wszystkie statutowe organy z Krajową Radą na czele pracując w deficycie czasowym muszą przygotować obywatelski projekt ustawy. Należy przygotować takie propozycje, by stworzyć podstawę prawną do przejęcia majątku PZD przez ogrody lub tworzone w późniejszym terminie stowarzyszenia. Uznał za konieczne, aby nasz „Działkowiec” w większym niż dotychczas zakresie informował o podejmowanych zamierzeniach, bo inna prasa nie będzie rzetelnie o nich pisać. Stwierdził, że naiwnością grzeszy ten, kto uważa, że ogród sam da sobie radę i dlatego konieczne są struktury okręgowe i krajowe. Nasze rozwiązania prawne winny dać nam działkowcom podstawę do zrzeszania się w tych strukturach, bo inaczej wcześniej czy później dobiorą się do ogrodów jak przysłowiowy lis do kurnika. Poinformował, że tak sądzą działkowcy, w których imieniu zabrałem na dzisiejszej Konferencji głos.
  4. Bogusław Dąbrowski – Przewodniczący Okręgowej Komisji Rewizyjnej PZD stwierdził, że w obecnej sytuacji koniecznym staje się zwiększenie organizacyjnej dyscypliny w zakresie normalnego funkcjonowania ROD i wykonywania wszystkich zaplanowanych bieżących działań.  Ponadto każdy statutowy organ winien także zwiększyć wymagalność w zakresie przestrzegania przepisów prawa powszechnie obowiązującego oraz naszych wewnątrzorganizacyjnych unormowań. Póki obowiązuje ustawa o ROD to wszystkie zapisy naszego Statutu i Regulaminu ROD są nadal obowiązujące. Trzeba wobec tego je wykonywać i egzekwować ich realizację. Ponadto uznał za konieczne skierowanie słów podziękowania do dwóch Sędziów Trybunału za odwagę zgłoszenia swoich zdań odrębnych do wyroku. Stwierdził też, że powszechne zdziwienie budzi fakt złamania przez 13 Sędziów TK Konstytucji, poprzez uchylenie przepisu ustawy, który mówi, że PZD podlega rejestracji w KRS. Takiego uprawnienia nie posiada nikt poza niezawisłym sądem. Decyzję Krajowej Rady PZD o przystąpieniu do opracowania obywatelskiego projektu ustawy o ogrodach działkowych uznał za ze wszech miar słuszną i konieczną.
  5. Bożena Dorodzińska - Prezes ROD im. Józefa Wybickiego w Gdańsku w imieniu samorządu ROD skierowała do Komisji Stanowisk i Wniosków dwa wnioski – pierwszy odnosił się do oczekiwania, że wszelkie zmiany nowych uregulowań będą poprzedzone społecznymi konsultacjami, a drugi zawierał m.in. uznanie, że nie ma własności zbiorowej a jest tylko indywidualna każdego działkowca.
  6. Józef Pisarski – Przewodniczący Okręgowej Komisji Rozjemczej PZD w swoim emocjonalnym wystąpieniu odniósł się zasadniczo do ogłoszonego w dniu 11 lipca 2012 roku wyroku Trybunału Konstytucyjnego. Stwierdził, że światełkiem w przysłowiowym tunelu stały się dwa zdania odrębne zgłoszone przez dwóch Sędziów Trybunału Konstytucyjnego Marka Kotlinowskiego i Andrzeja Wróbla, którym należą się od działkowców wielkie brawa. W tych zdaniach odrębnych znalazły się wszystkie argumenty by wyrok zaskarżyć do Trybunału w Strasburgu. Uznał za konieczne i wręcz nieodzowne, by Związek wystąpił z inicjatywą ustawodawczą i zgłosił do Sejmu swój własny obywatelski projekt ustawy o ogrodach działkowych, bo inaczej zrobią to inni, lecz wówczas nie będzie to ustawa dla nas tylko przeciwko nam. Zwrócił uwagę, że ogrody tworzyli Prusacy dla Polaków, aby im się lepiej żyło, jeszcze w czasie rozbiorów, nie zlikwidowała tych ogrodów ani przedwojenna władza, bo im to nawet nie przyszło do głowy, nie zlikwidował nawet hitlerowski okupant, ale zlikwidowała je nowa demokracja. Okazało się bowiem, że ważniejsza jest „mamona” niż ochrona najuboższej warstwy polskiego społeczeństwa. Wyraził przekonanie, że zbliżający się Nadzwyczajny X Zjazd Delegatów PZD wypracuje odpowiednią strategię, która zabezpieczy prawa nabyte działkowców.
  7. Antoni Szymański – Prezes ROD im. Chopina w Gdańsku zaapelował, by w trakcie tradycyjnie odbywanych w ogrodach Dniach Działkowca zapraszać przedstawicieli samorządu terytorialnego, policji i straży miejskiej celem uzmysłowienia im, że działka dla działkowca jest najwyżej cenionym skarbem, że działkowiec to także a przede wszystkim członek lokalnej społeczności, o którego dobro samorząd musi się troszczyć.
  8. Eugeniusz Kondracki – Prezes Polskiego Związku Działkowców w swoim obszernym merytorycznie wystąpieniu odniósł się do sytuacji działkowców, ogrodów i Związku powstałej po wyroku Trybunału Konstytucyjnego. Stwierdził, że obecnie jesteśmy w bardzo trudnym okresie, takiej sytuacji jeszcze nie mieliśmy w historii naszego Związku. Dzisiejsza dyskusja potwierdziła, że uczestnicy Konferencji mają tego świadomość. Wszyscy musimy się zastanowić, dlaczego tak się stało, bo trzeba wiedzieć, jakie są tego powody. Związek liczy sobie 31 lat i przez pierwsze 10 lat była to historia gwałtownego rozwoju ogrodnictwa działkowego, powstawało wiele nowych ogrodów i 1/3 obecnego stanu posiadania powstała w tamtym okresie. Po tych pierwszych 10 latach nastąpił koniec rozwoju ogrodów, a przez następne 21 lat obserwujemy bez przerwy ataki na działkowców, ich ogrody i nasz Związek. Nie było praktycznie roku, by nie wychodzono z kolejnymi pomysłami, które w efekcie miały doprowadzić do likwidacji ogrodów i Związku. Dzisiaj wiemy, jakie były tego powody, zajmujemy przecież 44 tysiące hektarów ziemi, ziemi często bardzo cennej ze względu na swoje położenie. To dla decydentów w naszym Państwie okazuje się ważniejsze niż fakt, że w naszych ogrodach jest ponad milion rodzin. Rodzin, dla których działka jest najczęściej jedynym dorobkiem, miejscem spędzania urlopu, wypoczynku a nawet wychowywania swoich dzieci i wnuków. Trybunał Konstytucyjny swym politycznym wyrokiem de facto otworzył niczym nieograniczony dostęp do wszystkich naszych ogrodów. Dzisiaj my wszyscy musimy podejmować konkretne działania w celu zabezpieczenia przyszłości ogrodów. Czasu niestety mamy bardzo mało, niespełna 17 miesięcy, aby przy uwzględnieniu wyroku Trybunału przygotować obywatelski projekt ustawy. Jest to trudne zadanie, bowiem musimy w nim zachować wszystkie prawa, jakie ogrody działkowe w tej chwili mają. Musimy mieć świadomość, że jeżeli w ciągu wyznaczonego przez Trybunał okresu czasu Sejm RP nie uchwali nowej ustawy to wszelkie prawa przejdą na rzecz właściciela gruntu – samorządu terytorialnego lub Skarbu Państwa. Musimy także pamiętać, że tak się stanie, bo jest to zgodne z prawem w myśl zasady czyj grunt tego wszystko, co się na nim znajduje. Trzeba sobie jasno powiedzieć, że wraz z powrotem gruntu do poprzedniego właściciela majątek działkowców i Związku stanie się jego własnością i byłaby to swoista nacjonalizacja i komunalizacja. Przygotowywany przez Krajową Radę PZD obywatelski projekt ustawy ma rację bytu i musi zostać poddany szerokiej konsultacji tak z działkowcami jak i społecznościami miast i gmin. Dzisiaj już niestety napotykamy na pierwsze przeszkody, a jedną z nich jest brak pisemnego uzasadnienia wyroku Trybunału, który winien być opublikowany w ciągu miesiąca. Brak tego uzasadnienia jest ważną przeszkodą, bowiem zgodnie z ustnym uzasadnieniem zawarte zostaną w nim wytyczne dla ustawodawcy celem uwzględnienia ich w nowej ustawie. Przygotowywany obywatelski projekt ustawy wymaga uzyskania podpisów, co najmniej 100 tysięcy Obywateli i wiemy, że stać nas wszystkich na to, a nawet zebrać pół miliona podpisów.

Dzisiaj w dużych miastach naszego kraju już słychać, że władze samorządowe liczą na możliwość sprzedaży terenów ROD ze znacznym zyskiem. Nie możemy się z tym zgadzać a wiele do powiedzenia mają sami działkowcy i statutowe organy. Nie bądźmy bezwolni i protestujmy i dlatego zasadnym jest, aby Zarząd ROD zajął stanowisko w sprawie oceny podjętego w dniu 11 lipca 2012 roku wyroku Trybunału. Władza sądownicza i szeroko pojęta władza publiczna musi znać zdanie polskich Obywateli w tej sprawie, bowiem nie tylko działkowcy, ale i liczne grono konstytucjonalistów ma poważne wątpliwości odnośnie treści tego wyroku, uznając go za wybitnie polityczny. Związek dał temu wyraz w stanowisku zajętym w dniu wyroku. Nie mniej jednak wyrok został wydany i musimy przyjąć go do wiadomości.

Na licznie zgłaszane przez działkowców i statutowe organy ogrodów i Okręgów wnioski kierowane do Krajowej Rady PZD zamierzamy wyrok ten zaskarżyć do Strasburga, bowiem zwłaszcza zgłoszone zdanie odrębne przez Sędziego Trybunału Konstytucyjnego Andrzeja Wróbla daje wszelką podstawę ku temu. Będziemy dochodzić uchylenia tego wyroku, ale nie było chyba jeszcze takiej sytuacji w historii.

Poinformował, że 24 sierpnia 2012 roku sytuację polskich działkowców i ich Związku powstałą po wyroku Trybunału osobiście przedstawi na posiedzeniu Międzynarodowego Biura Ogrodów Działkowych i Rodzinnych. Stwierdził, że już dzisiaj wiemy, iż sytuacja nasza jest ewenementem w skali europejskiej. Absurdem jest, bowiem mówienie o demokracji, gdy w praktyce zwalcza się ponad milion rodzin, które działają demokratycznie w ogrodach i dlatego stanowisko Międzynarodowego Biura będzie z pewnością dla nas bardzo pomocne.

Krajowa Rada PZD przygotowała także projekt statutu dla stowarzyszeń ogrodowych, bowiem w obecnej sytuacji trzeba przejść na tą formę organizacyjną. Zwołany w dniu 15 września 2012 roku Nadzwyczajny X Krajowy Zjazd Delegatów PZD winien upoważnić Krajową Radę PZD do przekazywania majątku ogrodów tym stowarzyszeniom. Każde nowo powstałe stowarzyszenie musi mieć jednak silne poparcie swych członków i stanowić w ogrodzie większość. Zakładamy, że będzie to miało miejsce w czasie odbywanych w przyszłym roku Walnych Zebraniach ROD, na których organy statutowe rozliczą się ze swojej działalności, a potem grupa inicjatywna stworzy stowarzyszenie. Stwierdził, że takiemu stowarzyszeniu zostanie przekazany majątek wraz z całością praw i obowiązków. Uważamy, że jak ktoś ma działkę i nie będzie chciał być członkiem takiego stowarzyszenia to musi wiedzieć, że wtedy sam pozbawi się prawa do decydowania o swoim ogrodzie. Ogród musi być samodzielny i samorządny i nikt nie będzie go zmuszał, aby przynależał do jakiejś nadrzędnej organizacji.

Trzeba jednak w tym miejscu jasno i wyraźnie powiedzieć, że jeśli nie będzie silnego Związku z krajową reprezentacją, to trzeba odpowiedzieć sobie na pytanie – kto będzie walczył o nasze ogrody? Wiemy dobrze, że naszym przeciwnikom łatwiej będzie sobie poradzić z pojedynczym ogrodem niż z silną organizacją i stąd zasadnym jest, aby na zasadzie dobrowolności istniał Związek. Jest to zasadne tym bardziej, że jak pokazały ostatnie lata tylko silny Polski Związek Działkowców potrafił wywalczyć szereg istotnych praw i zwolnień podatkowych i trzeba to podkreślić wyraźnie, że nie udałoby się to pojedynczemu ogrodowi.

Koncepcje proponowane przez Krajową Radę PZD pokrywają się, zatem z postulatami, jakich dzisiejsi dyskutanci mówili w swoich wystąpieniach.

Zapewnił wszystkich, że Związek zrobi wszystko, aby zachować jak najwięcej praw dla działkowców i ogrodów. Nie wyczerpaliśmy jeszcze wszystkich możliwości, jeszcze nie wszystko jest stracone.

Kończąc swoje wystąpienie stwierdził, że ogrody działkowe były przed nami, dzisiaj są nasze i niech będą również w przyszłości.   

Wystąpienie Prezesa uczestnicy Konferencji nagrodzili gromkimi oklaskami.

 

Konferencja dokonała wyboru 15 delegatów na Nadzwyczajny X Krajowy Zjazd Delegatów PZD w Warszawie, który odbędzie się 15 września 2012 roku.

Przewodnicząca Komisji Stanowisk i Wniosków przedstawiła Konferencji Okręgowej PZD następujące dokumenty, które w głosowaniu zostały przyjęte:

 

Apel Konferencji Okręgowej do działkowców i organów statutowych ROD Okręgu Gdańskiego

Apel Konferencji Okręgowej do parlamentarzystów

List Otwarty Konferencji Okręgowej do Sędziów Trybunału Konstytucyjnego Marka Kotlinowskiego i Andrzeja Wróbla

Stanowisko Konferencji Okręgowej w sprawie medialnych ataków na Związek i statutowe struktury

Stanowisko Konferencji Okręgowej w sprawie obywatelskiego projektu ustawy o ogrodnictwie działkowym

Stanowisko Konferencji Okręgowej w sprawie przyszłości i jedności ruchu ogrodnictwa działkowego w Polsce

Stanowisko Konferencji Okręgowej w sprawie współpracy z samorządem terytorialnym

Stanowisko Konferencji Okręgowej w sprawie zaskarżenia wyroku Trybunału Konstytucyjnego do Trybunału w Strasburgu

Zgłoszone dwa wnioski przez delegata Bożenę Dorodzińską zostały poddane pod głosowanie, w wyniku, czego pierwszy wniosek uzyskał większość, a drugi został odrzucony. W tej sytuacji zobowiązano Prezydium Konferencji do przekazania pierwszego wniosku do Krajowej Rady PZD celem jego rozpatrzenia.

Prezes OZ PZD Czesław Smoczyński na zakończenie obrad podziękował wszystkim uczestnikom Konferencji za przybycie, rzeczową dyskusję i wypracowanie stanowisk, listu i apeli. W imieniu działkowców Okręgu Gdańskiego wręczył Prezesowi PZD książkę o Gdańsku z dedykacją o treści „Panu Eugeniuszowi Kondrackiemu Prezesowi Polskiego Związku Działkowców za trud i wysiłek w walce o obronę ruchu ogrodnictwa działkowego”.

 Przewodniczący Konferencji wobec wyczerpania porządku obrad zakończył obrady.

Zdzisław Kamiński

 

Informacje z pozostałych przedzjazdowych Okręgowych Konferencji PZD: CZYTAJ WIĘCEJ

Powrót

Copyright © 2022 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio