Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Konferencja OZ w Pile - 16.08.2012

W dniu 10 sierpnia 2012 roku odbyła Konferencja Okręgowa Polskiego Związku Działkowców w Pile.W Konferencji uczestniczyli: Członkowie Okręgowego Zarządu, Okręgowej Komisji Rewizyjnej i Okręgowej Komisji Rozjemczej PZD w Pile oraz Prezesi Rodzinnych Ogrodów Działkowych Okręgu Pilskiego. W Konferencji uczestniczył również Pan Marian Pasiński - Skarbnik  Krajowej Rady Polskiego  Związku Działkowców.

Po wprowadzeniu sztandaru Okręgowego Zarządu PZD i odegraniu hymnu Polskiego Związku Działkowców obrady Konferencji otworzył Marian Praczyk - Prezes OZ PZD.

Powitał wszystkich przybyłych na Konferencję Okręgową PZD oraz Mariana Pasińskiego  - Skarbnika KR PZD. Następnie uczestnicy Konferencji  na propozycję Prezesa OZ PZD powołali jednogłośnie na  funkcję Przewodniczącego Konferencji  Ryszarda Kukawkę z ROD im. St. Staszica w Czarnkowie oraz sekretarza Konferencji - Mariana Ostaszewskiego z ROD Kalinka w Pile.

Konferencja powołała 7 osobowe Prezydium. Po zatwierdzeniu  porządku obrad oraz regulaminu Konferencji powołano 5 osobowe komisje: Mandatową, Wyborczą oraz Stanowisk i Wniosków.

Sytuację działkowców, ogrodów i Związku po wyroku Trybunału Konstytucyjnego przedstawiła Maria Fojt - Wiceprezes OZ PZD. Przewodniczący Komisji Mandatowej Andrzeja Kraft przedstawił protokół komisji stwierdzając, że na 107 uprawnionych do udziału Prezesów zarządów ROD i członków organów okręgowych w Konferencji uczestniczy 91, co stanowi 85.05%. Po podjęciu uchwały w sprawie stwierdzenia prawomocności obrad rozpoczęła się dyskusja w której głos zabrali:

Zygmunt Czarny - ROD im. Słonecznik w Trzciance - stwierdził, że jesteśmy tu dzisiaj aby  dokonać oceny i analizy sytuacji w jakiej znalazł się Związek i ogrody po wyroku Trybunału. Stwierdził, że  po 115 latach tradycji ogrodnictwa działkowego w Polsce , po 31 latach skupienia ogrodów w Związku, po 7 latach od uchwalenia naszej ustawy, po 2,5 roku czekania na wyrok Trybunału i ponad  23 latach obrony i walki o  ogrody, Związek i ustawę doczekaliśmy się  wyroku Trybunału Konstytucyjnego na zamówienie polityczne. Wyrok zaskoczył wszystkich. Nadzieję wnieśli tylko sędziowie Andrzej Wróbel i Marek Kotlinowski  w swoich zdaniach odrębnych, którym należą się szczególne podziękowania.  Stwierdził, że Związek winien szybko napisać swój projekt obywatelski, bo my wiemy co winno  być w ustawie. Taką decyzję już podjęto i jest ona słuszna.

Anna Żółtowska - ROD Zalesie w Pile - przekazała swoje spostrzeżenia ze spotkania z Prezesami ogrodów miasta Chodzieży z posłem PO Adamem Stanisławem Szeinfeldem, po wyroku Trybunału w którym uczestniczyła. Poseł na tym spotkaniu stwierdził, że  Związek nie powinien  opracowywać nowego projektu ustawy o ogrodach działkowych. Na zadane pytania w sprawach podatkowych stwierdził, że w ustawie musi być zachowana równość wobec prawa pod każdym względem - również w sprawach podatków. Żadnych "hamulców" dla Gmin o obniżenie podatków dla działkowców nie będzie. Odniosła się również do wypowiedzi sędziów M. Kotlinowskiego i A. Wróbla. Stwierdziła, że ich wypowiedź odbiera jako rozterkę dobrych sędziów, którzy stwierdzili, że wyrok narusza Konstytucję. Dodała, że  jest za opracowaniem projektu ustawy przez Związek. Liczy, że prawnicy przygotują dobrą ustawę mimo, że 18 miesięcy to krótki okres czasu. Inicjatywa Krajowej Rady PZD o rozpoczęciu prac nad obywatelskim projektem ustawy o ogrodach uznała za słuszną.

Adam Daszkowski - ROD Powstańców Wielkopolskich w Chodzieży - stwierdził, że "wśród przyjaciół psy zająca zjadły". Parlamentarzyści zapewniali nas od lat, że nikt działkowcom krzywdy nie zrobi. Stało się inaczej. Uważam, że "nic o nas - bez nas" . My musimy sami napisać, zebrać podpisy i wnieść do Laski Marszałkowskiej obywatelski projekt ustawy o ogrodach działkowych bo inaczej inni będą o nas decydować bez nas. Przez ostatnie dwa lata nikt z władz naszego państwa z nami nie rozmawiał. Rozmawiano natomiast z ludźmi ze Stowarzyszeń- ludźmi wyrzuconymi ze Związku za nieprzestrzeganie prawa. Osoby te były dla Trybunału ważniejsze niż my. Nie możemy dopuścić do takiej sytuacji aby ktoś za nas pisał naszą ustawę. Broniliśmy się 23 lata. Dzięki Związkowi i samorządom Gmin  ogrody się rozwijały i były wspomagane w różny sposób, Pojedyncze Stowarzyszenia będą jednostkami słabymi.

Czesław Wiśniewski - ROD Sempołowskiej w Pile - przedstawił w swym wystąpieniu spostrzeżenia z  rozprawy w Trybunale, gdyż uczestniczył w obu rozprawach. Podziękował prawnikom Krajowej Rady PZD za obronę ustawy. Poinformował, że w jego ogrodzie rozpoczęto już pracę nad zarejestrowaniem Stowarzyszenia. Dodał również, że działkowcy są za tym aby Związek napisał obywatelski projekt ustawy o ogrodach. Mają tylko wątpliwości, czy Marszałek Sejmu projekt obywatelski z podpisami przyjmie i wprowadzi pod obrady Sejmu, bo ostatni rok pokazał, że z projektami obywatelskimi władza się nie liczy.

Elżbieta Thomas - ROD Bratek w Krzyż Wielkopolski - stwierdziła, że jako wieloletni samorządowiec wyraża swoje zadowolenie, że Konferencja złoży podziękowanie władzom samorządowym za ich udział w życiu ogrodów i Związku, za wiele spotkań z zarządami ogrodów, Prezesami ROD i Okręgowym Zarządem PZD   w ciągu ostatnich 23 lat   w obronie ustawy o ROD i zajęte stanowiska w jej  obronie. Uważam, że w najbliższym czasie ponownie będziemy prosić  nasze władze samorządowe o wsparcie obywatelskiego projektu ustawy o ogrodach i z pewnością nas wesprą. Uważam, że na nasze władze samorządowe działkowcy zawsze mogli liczyć i z pewnością teraz tak będzie. Złożenie przez nas wszystkich podpisów pod podziękowaniem dla władz samorządowych uważam za piękny gest.

Andrzej Kierzkowski - ROD St. Staszica w Pile - stwierdził, że po ogłoszeniu wyroku w sprawie naszej ustawy przez Trybunał Konstytucyjny partie polityczne deklarowały napisanie nowego projektu ustawy, który nie skrzywdzi nas działkowców. Niestety nasza scena polityczna jest taka jaka jest i z pewnością w ciągu 18 miesięcy tego nie zrobią. Musimy więc zrobić wszystko aby Związek napisał obywatelski projekt ustawy o ogrodach działkowych i przekonać parlamentarzystów aby nasz projekt obywatelski poparli w Sejmie i Senacie. Uważam, że apel Konferencji do parlamentarzystów w tej sprawie za słuszny i właściwy.

Wojciech Urban - ROD St. Staszica Czarnków - stwierdził, że zakres prac jaki wykonał Okręgowy Zarząd PZD i Krajowa Rada PZD w obronie ustawy  należy im podziękować. Od Związku  - Zarządy ogrodów i działkowcy  mają wiele pomocy w postaci wydawnictw niezbędnych w naszej pracy, literatury fachowej oraz pomocy prawnej. Nasz ogród w ubiegłym roku ucierpiał podczas powodzi. Pomógł nam Związek -otrzymaliśmy znaczną pomoc finansową   na usunięcie skutków tej powodzi za co dziękujemy. Stwierdził, że w jedności jest nasza siła. Opracowanie obywatelskiego projektu ustawy o ogrodach działkowych  przez Związek uznał za zadanie priorytetowe dla działkowców i ogrodów na najbliższe tygodnie.

Andrzej Kraft - ROD im. Janka z Czarnkowa w Czarnkowie - stwierdził, że dzisiejsza Konferencja powinna przedstawić wnioski do obywatelskiego projektu ustawy o ogrodach działkowych. Musimy się spieszyć, gdyż znając tok pracy naszego parlamentu to 18 miesięcy to strasznie mało czasu. Jestem przekonany, że Sejm nie wywiąże się z tego obowiązku. Będzie to dla nas działkowców i ogrodów wyposażonych w taką infrastrukturę jak własne ujęcia wody czy energia nie pomijając majątku działkowców na ich działkach - tragedia. Po  18 miesiącach Związek utraci prawo wieczystego użytkowania do gruntów naszych ogrodów. Stwierdził, że zarządzanie ogrodem przez Stowarzyszenie to dobra forma prawna, która zgodnie z ustawą o stowarzyszeniach pozwoli nam się później zrzeszać w Związku Stowarzyszeń. Stwierdził również, że w obywatelskim projekcie muszą być dobrze zapisane warunki likwidacji ogrodów. Dotychczasowe zapisy były bardzo dobrze ujęte w ustawie o ROD . Na zakończenie swojego wystąpienia powiedział- nie dajmy się - walczmy o swoje prawa. Jest nas dużo i możemy wiele dobrego zdziałać.

Jan Ficerman - Prezes ROD im. Belferek w Pile - stwierdził, że nie należy już oglądać się za siebie i wracać do tego co było. Nasi adwersarze nas nie chcą. Wiemy, że mamy 18 miesięcy aby przygotować dobry obywatelski projekt ustawy o ogrodach. Zaproponował ustalenie  harmonogramu działań na szczeblu okręgu. Zaapelował o powołanie zespołu, który będzie prowadził konsultacje w sprawie projektu obywatelskiego z działkowcami , zarządami ogrodów  oraz władzami samorządowymi.

Edward Stawny - Zastępca Przewodniczącego Okręgowej Komisji Rewizyjnej PZD w Pile - stwierdził, że Stowarzyszenia winny w przyszłości zjednoczyć się w jednym Związku Stowarzyszeń. Zaproponował aby w statucie Stowarzyszenia odnieść się do spraw finansowych.

Marian Pasiński - Skarbnik Krajowej Rady PZD - stwierdził, że w wystąpieniach wszystkich osób zajmujących głos w dyskusji widać troskę o ogrody działkowe o ich przyszłość oraz przyszłość Związku. Przekazał pozdrowienia od Prezesa PZD Eugeniusza Kondrackiego i aktywu zielonogórskiego. Stwierdził, że sytuacja ogrodów i Związku jest skomplikowana. Trybunał Konstytucyjny  zrobił sąd nad ustawą i Związkiem. Mamy 18 miesięcy aby zadbać o swoje sprawy. Poinformował, że Związek przystąpił już do pisania obywatelskiego projektu ustawy o ogrodach działkowych, który w najbliższym czasie trafi do działkowców i ogrodów celem wniesienia  uwag i konsultacji. Odniósł się również do postawy mediów i artykułów prasowych szkalujących Związek i Prezesa PZD. Zwrócił się do zarządów ogrodów i komisji statutowych aby prowadzili normalną pracę w ogrodach. Podziękował wszystkim działkowcom i działaczom samorządów ogrodów i okręgowego zarządu PZD za bardzo dobrą prace w obronie ustawy o ROD z 2005 roku. Na zakończenie zaapelował o jedność w działaniu, gdyż dopóki jesteśmy razem to możemy wiele dobrego zrobić dla przyszłości działkowców, ogrodów i Związku.

Konferencja dokonała wyboru  4  Delegatów  na Nadzwyczajny X Krajowy Zjazd PZD. Delegatami zostali: Maria Fojt- ROD im. Pod Lipami w Pile, Ryszard Kukawka -ROD im. St. Staszica  w Czarnkowie, Zygmunt Czarny - ROD im. Słonecznik w Trzciance  oraz Ryszard Pisula z ROD "Wielatowo" w Złotowie.

Przewodniczący Komisji Stanowisk i Wniosków -Andrzej Kierzkowski  przedstawił Konferencji Okręgowej PZD  n/w dokumenty, które zostały przyjęte:

 

-       Stanowisko uczestników Konferencji Okręgowej PZD w Pile do posłów i senatorów RP w sprawie przyjęcia obywatelskiego projektu ustawy o ogrodach działkowych.

-       List otwarty Konferencji Okręgowej PZD w Pile do sędziów Trybunału Konstytucyjnego Andrzeja Wróbla i Marka Kotlinowskiego.

-       Stanowisko uczestników Konferencji Okręgowej PZD w Pile w sprawie ataków mediów na tradycje, funkcje rodzinnych ogrodów działkowych, na PZD i jego struktury, Krajową Radę i Prezesa Związku.

-       Podziękowanie uczestników  Konferencji Okręgowej PZD w Pile dla działkowców, struktur ogrodowych i okręgowych PZD za obronę wartości i praw ruchu ogrodnictwa działkowego.

-      Podziękowanie uczestników Konferencji Okręgowej PZD w Pile dla władz samorządowych Północnej Wielkopolski.

-       Stanowisko Konferencji Okręgowej w Pile w sprawie przyszłości i jedności ruchu ogrodnictwa działkowego w Polsce.

-       Stanowisko Konferencji Okręgowej w Pile w sprawie wyroku Trybunału Konstytucyjnego.

-       Stanowisko Konferencji Okręgowej w Pile w sprawie obywatelskiego projektu ustawy o ogrodach działkowych.

      

Na zakończenie konferencji głos zajął Marian Praczyk - Prezes OZ PZD, który podziękował   wszystkim uczestnikom Konferencji za liczne przybycie  mimo, że większość pracuje zawodowo. Podziękował wszystkim zabierającym głos za rzeczowa dyskusję, komisjom za ich prace i wypracowane stanowiska oraz wszystkim, którzy przyczynili się do przygotowania Konferencji  i jej sprawnego przebiegu.

Po wyprowadzeniu sztandaru Okręgowego Zarządu PZD  - Ryszard Kukawka Przewodniczący Konferencji zakończył obrady.  

 

Marian Ostaszewski

Sekretarz Konferencji

Okręgowej PZD w Pile

Powrót

Copyright © 2021 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio