Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Oświadczenie Krajowej Komisji Rewizyjnej PZD w sprawie opublikowanego w Gazecie Wyborczej artykułu „U Pana Boga w ogródku” autorstwa Grzegorza Szymanika. - 03.08.2012

My niżej podpisani członkowie Krajowej Komisji Rewizyjnej Polskiego Związku Działkowców z oburzeniem przyjęliśmy opublikowany artykuł autorstwa Grzegorza Szymanika, bowiem zawiera on szereg kłamstw, nieprawdziwych oraz niepotwierdzonych informacji dotyczących Prezesa Polskiego Związku Działkowców oraz naszej Komisji.

Oświadczamy, że sformułowane przez autora i „wybitnych pseudo autorytetów” w osobach Andrzeja Dery i Wiesława Czaplickiego informacje są nieprawdziwe, by nie użyć bardziej dosadnego określenia.

Artykuł 6 Prawa Prasowego stanowi, że „Prasa jest zobowiązana do prawdziwego przedstawiania omawianych zjawisk”, w art.10 ust.2 zawarto stwierdzenie, że „Dziennikarz ma obowiązek działania zgodnie z etyką zawodową i zasadami współżycia społecznego, w granicach określonych przepisami prawa”, a art. 12 ust.1 pkt.1 stanowi, że „Dziennikarz jest obowiązany zachować szczególną staranność i rzetelność przy zbieraniu i wykorzystaniu materiałów prasowych, zwłaszcza sprawdzić zgodność z prawdą uzyskanych wiadomości”. 

Z całą mocą stwierdzamy, że tych norm nie spełniono w tym tendencyjnie napisanym artykule prasowym!

Autor artykułu mailem uzyskał od Prezesa Związku odpowiedź na dziewięć zadanych pytań, lecz je zmanipulował tak, by spełnić żądany cel – skompromitować w oczach opinii publicznej. Wystarczy porównać treść odpowiedzi opublikowanej na stronie internetowej PZD ze sformułowaniami zawartymi w artykule.

„Złote myśli” wypowiadane przez Andrzeja Derę są wprost niedorzeczne, wypowiadane było nie było przez posła i do tego działkowca.

Każdy z prawdziwego zdarzenia członek Związku doskonale wie, jaka jest procedura wyboru do każdego statutowego organu. Fakt, że od wielu lat przewodzi naszej społecznej organizacji Eugeniusz Kondracki dowodzi, że kolejne Krajowe Zjazdy Delegatów PZD powierzały tą funkcję uznając Jego działalność za właściwą dla dobra działkowców i Związku.

Trudno nam także nie zareagować na fałszywe stwierdzenie Wiesława Czaplickiego odnoszące się do naszej Komisji. Wynika z niego, że usunięty z naszej organizacji były członek nawet nie wie, że członków Krajowej Komisji Rewizyjnej PZD jak i członków Krajowej Rady PZD oraz Krajowej Komisji Rozjemczej PZD wybierają wyłącznie delegaci na Krajowych Zjazdach.  Informujemy, że my obecni członkowie zostaliśmy wybrani podczas IX Krajowego Zjazdu Delegatów PZD w dniu 17 grudnia 2011 roku wolą uczestniczących delegatów, zgodnie z § 153 ust.2 Statutu Związku i podlegamy jedynie ocenie Zjazdu.

Stwierdzamy, że komisje rewizyjne każdego organizacyjnego szczebla są organami kontroli wewnętrznej i do tego w pełni niezależnymi od organów zarządzających i rozjemczych.

Rolą każdej komisji rewizyjnej jest bieżące sprawowanie kontroli nad działalnością organów zarządzających pod względem celowości, prawidłowości i zgodności z obowiązującymi przepisami.

Zapewniamy, że Krajowa Komisja Rewizyjna nie jest i nigdy nie była uzależniona od Prezesa Związku. Nasza Komisja swoje obowiązki wykonuje zgodnie z zapisami zawartymi w § 153 do 157 Statutu PZD.

Kolejna sprawa wymagająca naszej zdecydowanej reakcji dotyczy finansów Związku i czynności wykonywanych w tym zakresie przez członków Krajowej Komisji Rewizyjnej PZD.

Informujemy, że zgodnie z naszymi statutowymi kompetencjami każdego roku członkowie Komisji dokonują szczegółowego badania sprawozdania finansowego PZD i Krajowej Rady oraz zbiorczego sprawozdania finansowego z Rodzinnych Ogrodów Działkowych i Okręgów.

Dokonujemy także kontroli działalności statutowej i finansowej Krajowej Rady PZD, w tym gospodarki funduszami.

Za wszystkie nasze ustalenia dokonywane w trakcie tych kontroli bierzemy pełną odpowiedzialność.

Ze smutkiem stwierdzamy, że pogoń za poczytnością przy szukaniu wyimaginowanych sensacji w naszym Związku sięgnęła przysłowiowego dna. Autor artykułu pisząc „Pobierane przez PZD składki to rocznie 80 mln zł. Z tego 1/3 trafia, co roku do Warszawy na utrzymanie struktur Związku” powielił zasłyszane plotki, nie starając się jednocześnie by je zweryfikować u źródła. Trudno nam zrozumieć jak do takiej kwoty doszedł dziennikarz, bo z rzeczywistością nie ma to nic wspólnego!

Planowane wpływy ze składki członkowskiej w 2012 roku (0,19 zł za 1 m2 powierzchni działki) winny wynieść dla całego Związku kwotę 61 291 732,35 złotych jednak, jakie będzie wykonanie okaże się po zakończeniu roku.

Szczegółowo przez nas zbadane sprawozdanie finansowe za 2011 rok wykazało, że wpływy ze składki członkowskiej bieżącej, jakim dysponował cały Polski Związek Działkowców, a nie jak poinformował dziennikarz, na realizację zadań statutowych wniosły kwotę 54,7 mln zł.

Zgodnie z uchwałą Krajowej Rady PZD podział składki jest następujący:

  • 65% zebranej składki członkowskiej pozostaje do wyłącznej dyspozycji Zarządów Rodzinnych Ogrodów Działkowych tj. ponad 35 mln zł. Musimy jednocześnie zauważyć, że jesteśmy jedyną społeczną organizacją, która tak znaczny procent składki pozostawia w miejscu jej tworzenia,
  • 35% zebranej składki przekazywana jest do Okręgowych Zarządów PZD, gdzie suma ta podlega dalszemu podziałowi:

- 5% otrzymanej od ROD kwoty jest przekazywane na Fundusz Obrony ROD, bowiem nikt poza Związkiem nie poczuwa się do obrony zagrożonych ogrodów przed roszczeniami,

- a z pozostałej kwoty 2/3 zostaje do wyłącznej dyspozycji Okręgowych Zarządów PZD tj. 12 mln zł.,

- a pozostałe 1/3 przekazywana jest do Krajowej Rady PZD tj. 6 mln zł.

Ze środków będących w dyspozycji Krajowej Rady prowadzona jest działalność konkursowa, szkoleniowa a także udzielane są dotacje celowe na prowadzone w ogrodach inwestycje i modernizacje infrastruktury.

Takie informacje bez żadnego trudu mógł uzyskać dziennikarz od Głównej Księgowej Krajowej Rady – lecz nie uczynił tego, bowiem podana przez niego kwota bardziej pasowała do pokazania negatywnego obrazu Krajowej Rady PZD!

Konkludując stwierdzamy, że sformułowania użyte przez Grzegorza Szymanika nie wiele mają wspólnego z dziennikarską rzetelnością. Wątpliwej, jakości autorytetami okazali się członkowie PZD usunięci z naszej organizacji za uporczywe łamanie obowiązującego prawa, nie tylko wewnątrzzwiązkowego, ale co gorsza i tego powszechnie obowiązującego. Sprawowane funkcje wykorzystywali, bowiem dla prywaty i osobistych korzyści, co w konsekwencji skutkowało wykluczeniem z PZD. Medialnie biedne niewiniątka, a w rzeczywistości wilki w owczej skórze.

Dla członków Krajowej Komisji Rewizyjnej PZD oczywistym jest, że po całkowitym usunięciu z porządku prawnego ustawy o ROD w wyniku wyroku Trybunału Konstytucyjnego i likwidacji Związku takimi jak ten artykuł chce się doprowadzić do pozbawienia autorytetu Prezesa PZD za to, że bezkompromisowo działał w obronie działkowców i ogrodów oraz egzekwował od władzy publicznej przestrzegania obowiązujących praw.

Z chorobliwą wręcz nienawiścią wyrażają się o Polskim Związku Działkowców i jego Prezesie, co z nieukrywaną satysfakcją cytuje autor artykułu. Jest to naszym zdaniem nadużycie niemające nic wspólnego z obiektywnym przedstawianiem rzeczywistości. Nie do przyjęcia jest też złośliwa charakterystyka Prezesa Eugeniusza Kondrackiego, wręcz naruszająca jego godność osobistą.

W odczuciu działkowców Prezes PZD jest ostatnim człowiekiem, który stoi na drodze do pełnego przejęcia działek i likwidacji ROD.

Odnosimy wrażenie, że autor artykułu, zresztą nie jedyny, wysnuwa tezę, jaka to zakała i wszelkie zło ten Związek i jego Prezes, co w treści całego artykułu stara się za wszelką cenę udowodnić.

Ponadto drwienie i kpienie z symboli narodowego Związku jest przejawem braku osobistej kultury i jawną arogancją wykazywaną wobec członków największej w Polsce społecznej organizacji pozarządowej.

Na takie stawianie sprawy nie ma i nigdy nie będzie naszej zgody!

Członkowie Krajowej Komisji Rewizyjnej PZD stwierdzają, że natrętne manipulowanie informacjami jest uwłaczające dla Polskiego Związku Działkowców, Krajowej Rady PZD i Krajowej Komisji Rewizyjnej PZD.

Niniejsze oświadczenie przesyłamy do Redaktora Naczelnego „Gazety Wyborczej” Adama Michnika oraz przekazujemy do wiadomości Prezesa Polskiego Związku Działkowców Eugeniusza Kondrackiego i członków Krajowej Rady PZD.

 

                                                               Z działkowym pozdrowieniem

 

  Społecznie wykonujący mandat wobec członków i Związku

 

                           Członkowie Krajowej Komisji Rewizyjnej PZD w Warszawie

 

Przewodnicząca                            Maria Fojt

Z-ca Przewodniczącego               Bogusław Dąbrowski

Z-ca Przewodniczącego               Henryk Tomaszewski

Sekretarz                                     Agnieszka Biesiekirska

 

Członkowie:

Stanisław Burzyński

Ryszard Dorau

Jadwiga Drzewiecka

Eugeniusz Lubosch

Alicja  Paterek

Dorota Zerba

Roman Żurkowski

Powrót

Copyright © 2023 Polski Związek Działkowców All rights reserved.