Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Przydział działki w ROD w przypadku braku dyspozycji na wypadek śmierci w zakresie następcy zmarłego działkowca - 13.07.2012

Zgodnie z § 81 ust. 1 pkt. 1 regulaminu ROD zarząd staje się dysponentem działki po uprawomocnieniu się uchwały o stwierdzeniu wygaśnięcia członkostwa w PZD z powodu śmierci członka PZD. Kwestie pierwszeństwa przy przydziale działki użytkowanej przez zmarłego członka PZD reguluje art. 31 ust. 4 ustawy o ROD, który mówi, że mają je jego osoby bliskie. W sytuacji, gdy do zarządu ROD zgłosi się osoba, która podaje się za osobę bliską zmarłego członka PZD w rozumieniu § 5 pkt. 6 statutu PZD, a zmarły użytkownik działki nie zostawił dyspozycji na wypadek swojej śmierci dotyczącej przekazania działki osobie bliskiej, zarząd ROD powinien zażądać od tej osoby dokumentów świadczących o stopniu powinowactwa w stosunku do zmarłego członka PZD (np. akt zgonu, akt urodzenia). Gdy o członkostwo w PZD ubiega się więcej niż jedna osoba bliska wybór należy do zarządu ROD. Przy czym należy zauważyć, że zięć, synowa, teściowie czy konkubent zamarłego członka PZD nie są jego osobami bliskimi w rozumieniu wyżej przywołanego przepisu statutu PZD.

Natomiast w przypadku współmałżonka nie będącego członkiem Związku to zgodnie z § 76 ust. 1 regulaminu ROD zachowuje on prawo do korzystania z działki, jeśli w terminie trzech miesięcy od śmierci małżonka złoży wniosek o przyjęcia w poczet członków PZD i nadanie prawa użytkowania działki w ROD. W przeciwnym przypadku wybór co do osoby bliskiej również, należy do zarządu ROD.

Natomiast kwestia spadkobierców zmarłego członka PZD przedstawia się w sposób następujący.

Prawo użytkowania działki w ROD nie podlega dziedziczeniu, ponieważ jest to ograniczone prawo rzeczowe w rozumieniu art. 244 kodeksu cywilnego. Natomiast wartość naniesień i nasadzeń znajdujących się na działce, które stanowiły własność użytkownika działki wchodzi w skład masy spadkowej. Jednak sama, kwestia podziału majątku nie leży w gestii PZD. Ze stosownym roszczeniem występują spadkobiercy zmarłego działkowca w stosunku do nowego użytkownika działki. Ponadto samo wykazanie przez daną osobę, iż jest spadkobiercą po nieżyjącym działkowcu, nie ma znaczenia dla zarządu ROD, jeśli chodzi o przyznanie działki w ROD i przyjęcie w poczet członków PZD.

 

                                                        Anna Kubuj

                                                                       inspektor ds. prawnych

w Wydziale Prezydialnym KR PZD

Powrót

Copyright © 2021 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio