Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Prezydium Okręgowego Zarządu Toruńsko – Włocławskiego PZD - 10.07.2012

W dniu 2 lipca 2012 roku odbyło się 10 Prezydium Okręgowego Zarządu Toruńsko – Włocławskiego PZD poświęcone głównie prowadzonej akcji protestacyjnej przeciwko planowanym zmianom w zapisach ustawy o ROD z dnia 8 lipca 2005 roku. Odniesiono się również do odbytej rozprawy w Trybunale Konstytucyjnym w Warszawie, na której pozwane strony sprawozdawały uzasadnienia do zaskarżonych paragrafów ww. ustawy, oraz rozpatrzono najpilniejsze sprawy bieżące, podejmując stosowne uchwały.

Członkowie Prezydium dokonali oceny udziału w akcji protestacyjnej w poszczególnych rejonach naszego Okręgu oraz omówiono przedsięwzięcia, które prowadziły biura Okręgowego Zarządu oraz poszczególni działacze OZ PZD. Trzeba podkreślić, że protest prowadzony był po raz pierwszy, w związku z czym nie wszystkie zaplanowane zamierzenia zostały wykonane a także udział ogrodów w proteście na dzień 2 lipca 2012 r. nie był w pełni zadowalający. Podkreślono, że biuro OZ PZD zamówiło dodatkowo 200 flag związkowych, które do dnia dzisiejszego nie zostały odebrane przez niektóre ogrody, z czego należy wnioskować, że na tych ogrodach nie wywieszono w ogóle flag na świetlicach i bramach ogrodów. Ponadto centralnie zamawiano banery z hasłami w obronie ustawy i podobnie jak z flagami, zainteresowanie ze strony ROD było niewystarczające, co świadczy o tym, że świadomość Zarządów ROD jest nieodpowiednia do sytuacji w jakiej znalazł się Polski Związek Działkowców i Rodzinne Ogrody Działkowe naszego okręgu.

Przeprowadzone spotkania z organami statutowymi ogrodów i związku przed rozpoczęciem akcji protestacyjnej w pełni przedstawiły obraz w jakim znajdujemy się jako największy związek i w szczegółach omówiły sytuację, w jakiej możemy się znaleźć po zmianie zapisów ustawy. Należało przez każdego członka oraz organ PZD, wykonać minimum zadań polegających na rozdaniu ulotek dla rodzin, swoich bliskich i znajomych a także lokalnych władz i mediów, aby przedstawić w pełni skalę zagrożenia. Prezydium oceniło wykonanie zamierzeń, zachowań działkowców, przeprowadzone konferencje prasowe oraz prezentowane hasła na bilbordach i ekranach panoramicznych LED – na poziomie dobrym, co oznacza, że społeczność działkowców naszego okręgu protestowała i protestuje w sposób dojrzały, zdając sobie sprawę z tego, że jedynie akt normatywny jakim jest ustawa o ROD gwarantuje spokojne, normalne uprawianie działek i prowadzenie ogrodów na terenie Okręgu.

Jakże w innym tonie Prezydium OZ PZD odniosło się do przeprowadzonej rozprawy w TK, nie szczędząc słów krytyki w stosunku do stron, które były zaproszone do udziału w rozprawie. Zarówno przedstawiciel wnioskodawcy, czyli Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego, przedstawiciele Sejmu RP oraz Prokuratora Generalnego – nie w pełni byli przygotowani do odpowiedzi na zadawane pytania przez Sędziego Prowadzącego, Sędziego Sprawozdawcę i Sędziów Trybunału Konstytucyjnego wynikały z braku uzasadnienia do poszczególnych zaskarżonych paragrafów rozpatrywanej ustawy. Wobec powyzszej sytuacji, Sędziowie TK zaczęli zadawać pytania przedstawicielom Polskiego Związku Działkowców mec. mec. Bartłomiejowi Piechowi i Tomaszowi Terleckiemu, którzy w znakomity sposób przedstawiali fakty, na których jest zbudowany potencjał PZD i ROD w Polsce, dotyczący 10% polskiej społeczności a zatem, powaga rozpatrywanych paragrafów nakładała obowiązek na strony uczestniczące w rozprawie bardzo precyzyjnego przygotowania się do wypowiedzi a jednak rzeczywistość okazała się inna. Wobec powyższego Prezydium OZ Toruńsko - Włocławskiego PZD podjęło swoje stanowisko, w którym przedstawiło ocenę prowadzonej rozprawy w TK.

Pozostałe punkty posiedzenia Prezydium rozpatrzyło w trybie procedowania, zgodnie ze Statutem i Regulaminem PZD podejmując uchwały. Zapoznano się z postępem prac w organizacji Okręgowego Dnia Działkowca – Grudziądz 2012 i wręczeniem sztandaru dla ROD rejonu i m. Grudziądza. W sprawach różnych odniesiono się do sytuacji jaka panuje wokół likwidacji ROD „Wypoczynek” w Grudziądzu. Na tym posiedzenie Prezydium zakończono.


H. Kasprzycki, R. Chodynicki, Cz. Kozikowski


E. Śmigielski, R. Jędrzejewski, Z. Lemparty


L. Płocki, M. Dąbrowska


G. Kuczora, Z. Jankowski, I. Zdrojewska

Powrót

Copyright © 2022 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio