Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Stanowisko w sprawie zamieszkiwania i zameldowania na działkach w ROD oraz przydziału działek na terenach atrakcyjnych wypoczynkowo dla mieszkańców innych regionów kraju - 03.05.2012

STANOWISKO

VIII Krajowego Zjazdu Delegatów Polskiego Związku Działkowców

 

z dnia 9 grudnia 2007 r.

 

w sprawie zamieszkiwania i zameldowania na działkach w ROD oraz przydziału działek na terenach atrakcyjnych wypoczynkowo dla mieszkańców innych regionów kraju

Idea ruchu ogrodnictwa działkowego zrodziła się w celu pomocy najuboższym rodzinom w miastach. Ogrody działkowe były i są zakładane na gruntach przekazanych na ten cel nieodpłatnie, także korzystanie z tych gruntów przez ogród jest nieodpłatne. Podstawowe funkcje, jakie od zarania dziejów spełniają ogrody działkowe wynikają z ich roli jako urządzenia użyteczności publicznej, a także roli społecznej dla działkowych rodzin i społeczności lokalnych. Ogrody wypełniają funkcje rekreacyjne poprzez zapewnienie czynnego wypoczynku działkowców i ich rodzinom, produkcyjne poprzez zapewnienie rodzinom zdrowych warzyw i owoców, są płucami miast. Wypełniają także bardzo ważne funkcje społeczne poprzez ugruntowywanie więzi rodzinnych, aktywne wypełnianie czasu wolnego ludzi trzeciego wieku, uczą życia w dużej zbiorowości. Także funkcje zewnętrzne poprzez działalność na rzecz społeczeństwa - wczasy na działce, zaopatrywanie w nadwyżki plonów domy dziecka, domy opieki społecznej, szpitale, umożliwiają młodzieży poznanie przyrody i jej znaczenie dla człowieka.

Te wszystkie funkcje wymagają prawidłowego funkcjonowania ogrodu działkowego, prawidłowego i zgodnego z ustawą wyposażenia w infrastrukturę i właściwego wykorzystywanie tej infrastruktury, a także właściwego i zgodnego z przepisami zagospodarowania działki i jej wykorzystywanie wyłącznie na cele określone w ustawie o ROD i statucie PZD.

Tak też wykorzystywana jest zdecydowana większość działek i ogrodów – służą one rodzinom i społecznościom lokalnym.

Bardzo niepokojącym zjawiskiem, nasilającym się w ostatnich latach, szczególnie w dużych miastach i na ich obrzeżach, jest stałe zamieszkiwanie, niekiedy całych rodzin, w altanach działkowych.

Ustawa o rodzinnych ogrodach działkowych w sposób jednoznaczny wyłączyła funkcje mieszkalne z przeznaczenia działki. Obiekty przeznaczone do zamieszkiwania mają ściśle określone przez przepisy prawa budowlanego parametry. Prawo budowlane precyzuje cały proces powstawania takiego obiektu, w tym szereg pozwoleń od urzędów i instytucji specjalistycznych wymaganych dla budynku mieszkalnego. Altany na działkach w ROD mają ściśle określone wymiary i zgodnie z prawem budowlanym nie wymagają pozwolenia na budowę. Powstają więc systemem gospodarczym, którego nikt nie kontroluje. Taki obiekt nie spełnia w świetle prawa wymagań dla obiektu o funkcjach mieszkalnych i nie można w nim zamieszkiwać pod żadnym pretekstem.

Osoby zamieszkujące na działkach łamią prawo, wykorzystują działkę sprzecznie z ustawą o rodzinnych ogrodach działkowych, dlatego też Zjazd uznaje, że wszelkie tego typu postępowanie, jako sprzeczne z prawem powszechnie obowiązującym oraz prawem PZD winno być eliminowane zgodnie z dyspozycjami statutu PZD.

Zjazd uznaje za niedopuszczalne świadome łamania prawa, świadome wykorzystywanie rodzinnego ogrodu działkowego do zaspokajania potrzeb sprzecznych z funkcją ogrodów i ideą ruchu ogrodnictwa działkowego. Takie postępowania czyni szkodę nie tylko dla pojedynczego ogrodu, ale może być zagrożeniem dla miliona rodzin użytkujących działki w Polsce i korzystających z praw i przywilejów zagwarantowanych ustawą o rodzinnych ogrodach działkowych.

Zamieszkiwanie na działkach w ROD jest w nielicznych przypadkach sankcjonowane przez administrację lokalną, a także niektóre sądy administracyjne. Osoby zamieszkałe w altanach działkowych są meldowane przez niektóre samorządy, ale bywa także, że samorządy zmuszane są tego wyrokami sadów administracyjnych.

Zjazd stwierdza, że takie postępowanie, takie decyzje, sankcjonują bezprawie i są szkodliwe społecznie. Ustawa o ROD zakazuje zamieszkiwania na działce, działka i rodzinny ogród działkowy nie służą zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, działki i rodzinne ogrody działkowe nie rozwiążą problemów mieszkaniowych polskiego społeczeństwa.

Dlatego też Zjazd zwraca się do wszystkich samorządów terytorialnych, do wszystkich instytucji państwowych, w tym sądów administracyjnych, o poszanowania prawa, o poszanowanie funkcji i roli działek w rodzinnych ogrodach działkowych, o przestrzeganie ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych - ustawy szczególnej, której przepisy - zgodnie z doktryną prawa - należy stawiać ponad ustawy ogólne, w tym szczególnie ponad ustawę o ewidencji ludności.

Rodzinne ogrody działkowe są nierozerwalnie związane ze społecznościami lokalnymi. Zgodnie ze swoją funkcją i rolą a także tradycją która legła u podstaw powstania naszego ruchu, zaspokajają potrzeby mieszkańców miast i osiedli. Funkcjonowanie ogrodów działkowych, ich rozwój, może się odbywać tylko przy współpracy z samorządem lokalnym, ze społecznościami miast. Zgodnie z ustawą o ROD rodzinne ogrody działkowe są stałym elementem infrastruktury miast, korzystają nieodpłatnie z gruntów będących własnością gmin. Działki w ROD są traktowane jako świadczenie socjalne na rzecz niezamożnych rodzin miejskich. Miedzy innymi z tego tytułu rodzinne ogrody działkowe i działkowcy są zwolnieni z podatków lokalnych, bowiem ogrody w ten sposób wspierają samorząd pomagając rodzinom potrzebującym tej pomocy. Z tego także tytułu gminy mają pewne obowiązki w stosunku do ROD. Dlatego działki w ROD w miastach i na ich obrzeżach, winny być użytkowane przez rodziny zamieszkałe w tej samie gminie, czy tez powiecie. Miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o przydział działki jest jednym z kryteriów ustawowych. Ustawa o ROD stanowi, że przy przydziale działki należy przede wszystkim uwzględnić statutowe zadania PZD w zakresie pomocy rodzinie, warunki bytowe, miejsce zamieszkania i warunki pracy osób ubiegających się o działki.

Zjazd stwierdza, że przypadki przydzielania działek w ROD znajdujących się na terenach atrakcyjnych wypoczynkowo, takich jak pas nadmorski, pojezierza, czy też tereny górskie, osobom z odległych rejonów kraju, jest sprzeczne z rolą i funkcją rodzinnych ogrodów działkowych oraz z ustawą o rodzinnych ogrodach działkowych.

Związek odnotowuje przypadki wykorzystywania działek przez użytkowników z odległych rejonów Polski niezgodnie z ustawą o rodzinnych ogrodach działkowych, ze szkodą dla społeczności lokalnych, ale także ze szkodą dla całego ruchu ogrodnictwa działkowego w naszym kraju. Działki i altany wykorzystywane są jako miejsca wypoczynkowe dla osób obcych, bywa, że taka działalność prowadzona jest przez użytkowników działek odpłatnie, a więc czerpią korzyści materialne z użytkowanej działki nie płacąc podatków, przez co działają sprzecznie z postanowieniami ustawy o ROD.

Zjazd zobowiązuje w związku z tym zarządy ROD oraz okręgowe zarządy do podjęcia działań statutowych w celu wyeliminowania takich przypadków, natomiast w przyszłości do ścisłego przestrzegania postanowień ustawy o ROD i statutu PZD poprzez przydzielanie działek zgodnie z funkcją i rolą jaką mają do spełnienia.

Zjazd zobowiązuje Krajową Radę do wdrażania polityki Związku i postanowień Zjazdu w tej sprawie we wszystkich ROD i okręgach, a także do stałego monitorowania tych zjawisk i podejmowania niezbędnych decyzji w postaci uchwał, wytycznych i stanowisk.

Zjazd stwierdza, że przyznawanie działek mieszkańcom z odległych regionów jest niezgodne z ustawą o ROD, statutem PZD, rolą ogrodnictwa działkowego i jest szkodliwe dla przywilejów działkowych rodzin oraz przyszłości ogrodów działkowych.

   

               VIII Krajowy Zjazd Delegatów

              Polskiego Związku Działkowców

 

Warszawa, dnia 9 grudnia 2007 r.

 

 

 

Powrót

Copyright © 2024 Polski Związek Działkowców All rights reserved.