Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Stanowisko w sprawie znaczenia ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych dla przyszłości ruchu ogrodnictwa działkowego w Polsce - 04.05.2012

 

STANOWISKO

II Kongresu Polskiego Związku Działkowców

z dnia 22 września 2011 roku

 

w sprawie znaczenia ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych

dla przyszłości ruchu ogrodnictwa działkowego w Polsce

 

II Kongres Polskiego Związku Działkowców uznaje ustawę z dnia 8 lipca 2005r. o rodzinnych ogrodach działkowych za fundamentalne i szczytowe osiągnięcie polskiego ruchu ogrodnictwa działkowego. Akt ten zwieńczył starania rzeszy polskich działkowców o zapewnienie dogodnych warunków do użytkowania działek, a także stanowi stabilny fundament rozwoju nowoczesnej organizacji skupiającej działkowców.

Od ponad sześciu lat ustawa o ROD jest gwarantem trwałości i rozwoju ruchu ogrodnictwa działkowego w Polsce. Stoi na straży praw, z trudem osiągniętych przez działkowców. Została wdrożona we wszystkich ogrodach i sprawdziła się w praktyce. Jest wysoko oceniana przez samorządy lokalne. Ustawa zawiera regulacje, które skutecznie zapewniają istnienie i rozkwit ogrodów działkowych w Polsce. Zapewnia działkowcom szereg fundamentalnych praw, dzięki którym mogą bezpiecznie korzystać ze swoich działek. Do najważniejszych z nich należą:

• prawo do bezpłatnego używania gruntów publicznych pod ogrody działkowe;

• prawo do użytkowania działek na zasadzie konkretnego tytułu prawnego, podlegającego ujawnieniu w księdze wieczystej;

• prawo własności nasadzeń i obiektów usytuowanych na działce;

• prawo do zwolnień podatkowych z tytułu użytkowania działki;

• prawo do odszkodowania za utraconą własność wskutek likwidacji ogrodu;

• prawo do działki zamiennej w razie likwidacji ogrodu;

• prawo do zachowania działki i pozostania w ogrodzie w razie zasadnego żądania zwrotu terenu ogrodu przez byłych właścicieli;

• prawo przejęcia działki po zmarłym działkowcu przez jego osoby bliskie.

Powyższe uprawnienia zapewniają działkowcom konieczne warunki do właściwego użytkowania działek. Ustawa nadaje rodzinnym ogrodom działkowym status urządzeń użyteczności publicznej, dzięki czemu stanowią one element socjalnej infrastruktury, która jest powszechnie dostępna dla wszystkich członków społeczności lokalnej, co rodzi ­ po stronie gmin ­ określone obowiązki wobec ogrodów, służących okolicznym mieszkańcom.

Obowiązująca ustawa o ROD stanowi również przeszkodę dla coraz częstszych prób swobodnego przejmowania terenów zajętych przez ogrody działkowe. Jest to możliwe głównie dzięki zapisom ustawy wymagającym zgody Związku na likwidację ogrodów na cele niepubliczne, przydzielania terenów zastępczych z całkowicie odtworzoną infrastrukturą, a także wypłaty pełnego odszkodowania na rzecz działkowców i Związku za nieodtwarzany majątek. Dzięki temu w Polsce jest prawie pięć tysięcy ogrodów, z których korzysta milion polskich rodzin.

Ze względu na swoją skuteczność w obronie istnienia ogrodów i interesów działkowców, ustawa o ROD jest ustawicznie i zaciekle atakowana. Dotychczasowe próby jej uchylenia okazywały się daremne z uwagi na nieprzejednane stanowisko działkowców i naszego Związku, którzy stoją na straży zachowania nienaruszalności ustawy, cieszącej się powszechnym poparciem w środowisku działkowym, ale również wśród samorządów lokalnych. W ogólnopolskim apelu w obronie ustawy zebrano 620 tys. podpisów, co najlepiej świadczy o powszechności poglądów dotyczących znaczenia ustawy o ROD. Poparcia dla tej ustawy udzielały również partie polityczne oraz parlamentarzyści z różnych ugrupowań politycznych.

Ta masowa obrona zakończyła etap bezpośrednich ataków na ustawę, lecz nie powstrzymała innych prób jej uchylenia. Świadczy o tym wniosek I Prezesa Sądu Najwyższego do Trybunału Konstytucyjnego o zaskarżeniu całej ustawy o ROD. Gdyby wniosek został uwzględniony, to wszystkie najważniejsze prawa, przysługujące obecnie polskim działkowcom, zostałyby bezpowrotnie utracone. Niekorzystny wyrok Trybunału oznaczałby, że powyższe prawa zostałyby uchylone i już nigdy nie można byłoby ich przywrócić. W rezultacie działkowcy i ogrody byłyby pozbawione wszelkiej ochrony prawnej. Trudno przypuszczać, aby bez gwarancji zapisanych w ustawie o ROD większość ogrodów przetrwała i służyła kolejnym pokoleniom działkowców.

Mając powyższe na uwadze, II Kongres PZD stwierdza, że ustawa o ROD jest najlepszym dokumentem prawnym w historii ogrodnictwa działkowego i stanowi szczytowe osiągnięcie naszego ruchu. Tylko ustawa może skutecznie chronić słuszne interesy działkowców i Związku przed licznymi niebezpieczeństwami grożącymi całemu naszemu ruchowi. Dlatego też sprawą zasadniczą dla ogrodnictwa działkowego w Polsce jest obrona i zachowanie ustawy o ROD ­ gwarantującej dotychczasowe uprawnienia działkowców, ogrodów i naszego Związku.

II Kongres PZD wzywa zatem wszystkie organy Związku, a także wszystkich działkowców do kontynuowania obrony ustawy o ROD!

Kongres wzywa również przyszły Sejm do poszanowania woli milionowej rzeszy działkowców o zachowanie dotychczasowego systemu funkcjonowania ogrodów i Związku, jako sprawdzonych w praktycznym działaniu i pozytywnie ocenianych przez środowisko działkowe oraz samorządy lokalne.

Kongres zwraca się także do Trybunału Konstytucyjnego o wysłuchanie głosu polskich działkowców i nieuwzględnienie wniosku I Prezesa Sądu Najwyższego oraz zachowanie ustawy o ROD w niezmienionym kształcie.

 

                                                                                                II KONGRES

                                                                       POLSKIEGO ZWIĄZKU DZIAŁKOWCÓW  

 

Warszawa, 22 września 2011 r.

 

 

 

Powrót

Copyright © 2024 Polski Związek Działkowców All rights reserved.