Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Raport o genezie powstania i metodach działania Namysłowskiego Stowarzyszenia Ogrodów Działkowych „STORCZYK" w Namysłowie - 22.06.2012

W pierwszym kwartale 2006 roku ukazała się seria artykułów prasowych w przedmiocie zmiany prawa regulującego sytuację rodzinnych ogrodów działkowych i działkowców. Artykuły napisane były delikatnie mówiąc w tonie złośliwym i agresywnym. Przytoczyć można kilka tytułów: „Ogrody działkowe blokują rozwój miast", „Polski Związek Działkowców - reliktem PRL", „Działki będą likwidowane", „Koniec mafii działkowej". Spowodowało to w zdecydowanej większości oburzenie społeczności działkowców, ale i też ożywiło działkowców, którym nie jest po drodze z Polskim Związkiem Działkowców.

Już na jednym z zebrań kół ogrodowych ROD „PRZYSZŁOŚĆ" w Namysłowie w marcu 2006 roku jeden z działkowców Jan Brzęczek ostro skrytykował Polski Związek Działkowców za coroczne podwyższanie składki członkowskiej i za bezprawne działanie bowiem Związek nie uzyskał wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego. Po tym płomiennym wystąpieniu kilku epitetów pod adresem Zarządu ostentacyjnie opuścił zebranie koła.

W miesiącu marcu 2006 roku grupa inicjatywna byłych zbuntowanych działkowców PZD z okręgu Bydgoskiego założyła ogólnopolskie Towarzystwo Ogrodów Działkowych z siedzibą w Radomsku. Celem statutowym tego stowarzyszenia to szerzenie zamiłowania do obcowania z pięknem natury, uprawy działek i pielęgnowania ogrodów. Swoje cele realizuje poprzez udzielanie pomocy w prowadzeniu, organizowaniu ogrodów działkowych i obronie wszystkich członków. Stowarzyszenie wybrało Zarząd główny 11 osobowy w składzie: Prezes - Jan Świątek, Wiceprezesi - Elżbieta Małgooska, Józef Sieja, Sekretarz - Jerzy Herman, Skarbnik - Elżbieta Herman, Członkowie - Wojciech Koniec, Mieczysław Borowiecki, Paweł Marok, Marek Musielak, Stefan Pastuszewski i Jerzy Kozłowski.

W grudniu 2007 roku na bazie OTOD w Bydgoszczy powołany został oddział w Namysłowie. Powołano również 3 osobowy Zarząd oddziału na czele, którego stanął Jan Brzęczek - Prezes. Uchwalono również wysokość składki członkowskiej na kwotę 10 złotych rocznie od działki (których towarzystwo nie miało i mieć nie będzie) z podziałem 6 zł dla Bydgoszczy, 4 złotych na utrzymanie biura. Składkę pobiera Prezes oddziału - bez wydawania pokwitowania.

W 2008 roku oddział OTOD w Namysłowie rozwieszał apele do działkowców, w których zamieszczano między innymi takie treści: „Nadrzędnym celem naszego stowarzyszenia jest doprowadzenie do likwidacji PZD - monopolisty w ogrodach działkowych", „PZD nie broni ogrodów przed likwidacją, lecz bierze odpowiednie sumy pieniężne za tereny pod budowę hipermarketów. Rozbudowana biurokracja ożeniona z pychą i arogancją kosztuje działkowców rocznie około 30 milionów złotych. Skarb Państwa z tego nie ma nic! Bogacą się jedynie oligarchowie, aktywiści związku. Domagać będziemy się jedynie rozliczenia naszych składek na budowę centralnego domu działkowca". Te kłamliwe i znieważające nasz związek hasła wywieszane były na terenach przylegających do ROD „PRZYSZŁOŚĆ".

Zarząd ROD złożył zawiadomienie do prokuratury o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, które zostało zignorowane. Prokurator prowadzący sprawę przyjął delegację Zarządu ROD i stwierdził, że Zarząd może dochodzić swych praw z powództwa prywatnego. Widać, że zniesławienie i znieważenie ogólnopolskiej organizacji posiadającej umocowanie ustawowe nie stanowi podstawy do wszczęcia postępowania z urzędu - jest to przejaw dalece idącej ułomności organów ścigania.

Z informacji uzyskanych od członków tego oddziału stowarzyszenia wynikało, że współpraca z radą główną w Bydgoszczy nie układa się dobrze i postanowiono założyć samodzielne stowarzyszenie i tak też się stało. W marcu 2009 roku w Sądzie Rejonowym w Opolu prowadzącym Krajowy Rejestr Sądowy zarejestrowane zostało Namysłowskie Stowarzyszenie Ogrodów Działkowych „STORCZYK" w Namysłowie - nr KRS - 0000325077.

Według nieoficjalnych danych stowarzyszenie liczy 42 członków, z czego 22 członków złożyło pisemne oświadczenia, że nie rezygnują z członkostwa w PZD.

W kontekście rejestracji stowarzyszenia krytycznie muszę się odnieść do oceny przez Sąd Rejestrowy dokumentów i dopuszczeniu dowodów - dokumentów zawierających kardynalne błędy merytoryczne. Statut „NSOD" w rozdziale I, §1, pkt. 4 stanowi, że „terenem działania stowarzyszenia są pracownicze ogrody działkowe na terenie Namysłowa oraz na terenie województwa opolskiego". Nazwa Pracownicze Ogrody Działkowe przestała istnieć z chwilą uchwalenia przez Sejm ustawy o Rodzinnych Ogrodach Działkowych z 08 lipca 2005 roku.

Z chwilą rejestracji Stowarzyszenie „STORCZYK" przystąpiło do formalnego ataku na PZD i Zarząd ROD „PRZYSZŁOŚĆ". Z ubolewaniem należy stwierdzić, że do stowarzyszenia „STORCZYK" „przyłączył" się Burmistrz Namysłowa i jego zastępca, którzy wystosowali 25 marca 2010 roku niefortunne pismo, niezgodne ze stanem prawnym do Zarządu ROD stwierdzając, że „Powstałe stowarzyszenie uznaje i traktuje na równi z innymi organizacjami działającymi społecznie" „w związku z powyższym proszę również Zarząd ROD im. „PRZYSZŁOŚĆ" o równe traktowanie i nie stosowanie wobec działkowców zrzeszonych i przystępujących do NSOD „STORCZYK" żadnych restrykcji karnych". „Wszyscy działkowcy posiadają działki na gruntach gminnych przekazanych bezpłatnie w użytkowanie wieczyste PZD winni być traktowani na równych prawach".

Posiadając taką „legitymację" Burmistrza, zarząd „STORCZYKA" błyskawicznie rozplakatował i rozprowadził treść tego pisma do działkowców, podając, że ogród „PRZYSZŁOŚĆ" przejmuje gmina i składkę będzie się płacić w wysokości 10-20 złotych rocznie. W trybie pilnym Jan Brzęczek zwołał zebranie używając w zawiadomieniu podpisu Burmistrza na dzień 24 kwietnia 2010 roku o godz. 13,00. W tym dniu o godzinie 15,00 zwołana została Konferencja Sprawozdawczo - Wyborcza Delegatów ROD „PRZYSZŁOŚĆ". Za wszelką cenę buntownicy chcieli doprowadzić do bojkotu konferencji. Burmistrz Namysłowa w sposób mało cywilizowany zaprosił Panią Antoninę Boroń - Prezesa OZO PZD w Opolu (było to zaproszenie telefoniczne wykonane przez Naczelnika Wydziału Rolnictwa bez podania celu i tematyki zebrania). Pani Prezes przybyła do Burmistrza i jak się dowiedziała o co chodzi wyjaśniła w sposób bardzo przekonywujący jakie Jest miejsce i kompetencje burmistrza w strukturze Polskiego Związku Działkowego", a następnie opuściła siedzibę Urzędu Miejskiego i udała się na Konferencję Delegatów.

Z tego niefortunnego pomysłu Burmistrz się szybko wycofał, a po bezprawnych jego działaniach pozostał przysłowiowy smród, z którym musiał i musi walczyć Zarząd ROD „PRZYSZŁOŚĆ".

Metody działania Stowarzyszenia „STORCZYK" są perfidne i skierowane przeciwko KR PZD i Zarządowi ROD i polegają na:

  • Negacji wszystkiego co robią organy statutowe PZD,
  • Nawoływaniu do nie płacenia składki członkowskiej i opłat na rzecz ogrodu,
  • Zrywaniu z tablic informacyjnych ogłoszeń, zawiadomień i uchwał itd.,
  • Rozwalaniu pojemników - kontenerów na śmieci,
  • Nagminnym bezpodstawnym pisaniu donosów do organów ścigania o rzekomych przestępstwach popełnianych przez Zarząd ROD „PRZYSZŁOŚĆ"

W okresie 2007 - 2009 roku prokuratura prowadziła 24 postępowania wobec Zarządu ROD „PRZYSZŁOŚĆ", które ostatecznie postanowieniem Prokuratury Rejonowej w Kluczborku z dnia 30 czerwca 2010 roku zostały umorzone wobec braku znamion czynu zabronionego. Względnie wobec niepopełnienia czynu. Prowadzone postępowania przez organy ścigania były bardzo uciążliwe dla członków Zarządu z uwagi na liczne przesłuchania i dostarczania niezbędnej dokumentacji organizacyjnej i finansowo - księgowej.

Natomiast „obietnice" Burmistrza spowodowały masowe uchylanie się działkowców od bieżącego płacenia składki członkowskiej i innych opłat w konsekwencji doprowadziło to do zapaści finansowej ROD. Zadłużenia działkowców wobec ogrodu według stanu na koniec 2011 roku wynoszą prawie 37 tysięcy złotych.

Kierownictwo najpierw Ogólnopolskiego Towarzystwa Ogrodów Działkowych - Oddział w Namysłowie, a następnie NSOD „STORCZYK" na przestrzeni ostatnich lat bezpodstawnie i jawnie atakuje Związek i Zarząd ROD „PRZYSZŁOSC" i totalnie kwestionuje dorobek ogrodnictwa działkowego. Jest to niczym innym jak jawne działanie na szkodę Polskiego Związku Działkowców i pociąga za sobą konieczność bezwzględnego wyciągania konsekwencji wynikających z postanowień statutu PZD i tak:

  • Zarząd ROD „PZRYSZŁOŚĆ" w trybie §36 pozbawił członkostwa i prawa użytkowania działki 6 - działkowców, w tym prezesa i wiceprezesa NSOD „STORCZYK",
  • Zarząd ROD skierował na drogę postępowania sądowego 42 sprawy o egzekucję od działkowców zobowiązań finansowych wobec ogrodu,
  • Zarząd ROD konsekwentnie będzie eliminował z grona działkowców osoby, którym nie po drodze z Polskim Związkiem Działkowców.

W kontekście powyższego Zarząd ROD po kilkuletnich doświadczeniach krytycznie ocenia pracę wymiaru sprawiedliwości. Długotrwałość i opieszałość załatwiania prostych spraw bardzo niekorzystnie wpływa na atmosferę panującą w ogrodzie. Poczucie bezkarności roznosi się lotem błyskawicy wśród działkowców i tworzy niekorzystną opinię o bezsilności Zarządu w tych sprawach.

Konkludując sporządzony raport zawiera podstawowe dane dotyczące genezy powstania stowarzyszeń wrogo nastawionych do Polskiego Związku Działkowców i metod ich działania na terenie funkcjonowania ROD „PRZYSZŁOŚĆ". W razie potrzeby materiał źródłowy może być rozwinięty.

Należy z całą stanowczością podkreślić, że ROD „PRZYSZŁOŚĆ" w Namysłowie w odróżnieniu od 110 ROD funkcjonujących w okręgu Opolskim PZD oprócz ogólnopolskiego zmasowanego i agresywnego ataku na związek musi walczyć z lokalnymi strukturami, kierowanymi przez byłych działkowców PZD, którym obcy jest obowiązujący porządek prawny, poczucie sprawiedliwości społecznej czy wreszcie powszechnie obowiązujące zasady współżycia społecznego.

Raport opracował: „Jurand"

Powrót

Copyright © 2020 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio