Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Szukaj

Stanowisko KR PZD z dnia 24 czerwca 2010 r. w sprawie współpracy PZD z samorządami lokalnymi - 08.06.2012

STANOWISKO

Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców

z dnia 24 czerwca 2010 r.

 

w sprawie współpracy Polskiego Związku Działkowców

 z samorządami lokalnymi

 

Krajowa Rada Polskiego Związku Działkowców stwierdza, że rozwój i prawidłowe funkcjonowanie rodzinnych ogrodów działkowych, jako urządzeń użyteczności publicznej, leży w równej mierze w interesie Polskiego Związku Działkowców, jak i samorządów lokalnych. Rodzinne ogrody działkowe wypełniają ważne cele w stosunku do społeczności lokalnych poprzez zapewnienie bezpłatnego dostępu do użytkowania działki rodzinom, które potrzebują tej formy pomocy. Rodzinne ogrody działkowe są terenami zielonymi w miastach służącymi zarówno działkowcom jak i mieszkańcom miast, a powstały najczęściej na gruntach najsłabszych i zdegradowanych i pracą działkowców oraz działaniem Związku przywrócone zostały przyrodzie i społeczeństwu. W tym zakresie cele Polskiego Związku Działkowców, jak i samorządu lokalnego są tożsame, gdyż działamy w tym samym obszarze na rzecz tych samych rodzin. Związek wypełnia swoje zadania pomagając rodzinom, a więc wypełnia zadania władzy publicznej w stosunku do tych członków społeczności lokalnej.

Prawidłowa i skuteczna realizacja tego zadania jest możliwa tylko przy współpracy z samorządem terytorialnym. Związek bardzo ceni tę współpracę, bowiem wiele samorządów rozumie wspólne cele w stosunku do mieszkańców i czynnie wspomaga rodzinne ogrody działkowe w ich codziennej działalności. Mamy w tym zakresie wieloletnie pozytywne doświadczenia. Samorządy przychodzą z konkretną pomocą dla ogrodów, ale i dbają o ich stabilne funkcjonowanie i rozwój poprzez umieszczania w planach zagospodarowania przestrzennego i regulowanie stanu prawnego. Dobra współpraca jest wynikiem partnerskiego współdziałania struktur Związku z samorządem lokalnym – w miastach zarządów ROD, kolegiów prezesów zarządów ROD, delegatur, na szczeblu powiatu i województwa okręgowych zarządów. Krajowa Rada PZD popiera tę działalności i tworzy warunki prawne i organizacyjne umożliwiające poszerzenie tej współpracy w nowych obszarach aktywności społecznej i funkcjonowania ogrodów. Struktury PZD podejmują wiele wspólnych inicjatyw z samorządami lokalnymi na rzecz wybranych grup mieszkańców – dzieci i młodzieży, emerytów i rencistów, a także dla całej społeczności i miasta.

Od powstania pierwszego ogrodu działkowego na ziemiach polskich przed ponad 110 laty współpraca organizacji działkowców z miejscowymi samorządami zawsze przyczyniała się do rozwoju ogrodów działkowych, ich lepszego funkcjonowania, a było to wynikiem zrozumienia znaczenia i roli tych ogrodów dla mieszkańców miast.

Współpraca z samorządami odbywa się na wielu płaszczyznach i należy stwierdzić, że w zdecydowanej większości miast i gmin jest ona bardzo dobrze oceniana zarówno przez działkowców, jak i przez samorządy lokalne i miejscowe społeczeństwo. Trzeba z zadowoleniem stwierdzić, że większość samorządów na terenie kraju rozumie i docenia znaczenie rodzinnych ogrodów działkowych dla rodzin użytkujących w nich działki i dla społeczności lokalnych. Wszak ogrody to tereny zielone w miastach utrzymywane wyłącznie kosztem i pracą działkowców, to miejsce aktywności ludzi trzeciego wieku, edukacji społecznej i ekologicznej młodego pokolenia, wreszcie to miejsce, gdzie ludzie sami dbają o polepszenie swego bytu poprzez produkcję warzyw i owoców na własne potrzeby. To także miejsce wypoczynku setek tysięcy rodzin, których nie stać na wyjazdy poza miejsce zamieszkania.

Na tym tle trzeba jednak z ubolewaniem stwierdzić, że są nieliczne samorządy, dla których nie ma znaczenia, czy ogrody istnieją, czy nie, a są przypadki działania przeciw ogrodom, a więc przeciw własnym obywatelom i wyborcom w imię  interesów mających niewiele wspólnego z rolą samorządu terytorialnego. Brak zrozumienia roli i znaczenia rodzinnych ogrodów działkowych dla społeczeństwa prowadzi w efekcie do wypaczenia roli i funkcji samorządu lokalnego, bowiem poprzez nieuzasadnioną eliminację ogrodów z krajobrazu miast odcinają dostęp do tych terenów znacznej części społeczności, na rzecz której winny działać. Krajowa Rada PZD uważa, że należy ten stan zmienić i dążyć do normalizacji stosunków pomiędzy strukturami PZD, a tymi samorządami lokalnymi.

 

Polski Związek Działkowców wypowiada się za szeroko pojętą współpracą z samorządem dla dobra ludzi i miast. Mamy w tym wiele tradycji i pozytywnych doświadczeń z całego, ponad 110 letniego okresu istnienia ruchu ogrodnictwa działkowego w naszym kraju. Uważamy, że współpraca Związku winna odbywać się według trwałych i obopólnie akceptowanych kryteriów:

1)    prowadzona na zasadach partnerskich – samorząd lokalny i samorząd działkowców to partnerzy realizujący wspólne cele,

2)    służyć całej społeczności działkowej przynosząca konkretne efekty dla ROD,

3)    służyć całej społeczności miasta i prowadzić do budowy pozytywnego wizerunku ogrodów we władzach publicznych i społeczeństwie,

4)    być korzystna dla obydwu stron i uwzględniać zarówno potrzeby działkowców, jak i społeczności lokalnych i miast,

5)    uwzględniać samorządność i niezależność Związku i jego jednostek organizacyjnych.

 

Zatem celem współpracy winno być dobro ogrodów i miast – interes działkowców i społeczeństwa. Jedność tych interesów zawsze owocować będzie korzyścią dla wszystkich zainteresowanych.

 

Związek nie jest natomiast zainteresowany współpracą, której celem jest promowanie pojedynczych osób przy okazji różnych wyborów. Członków Związku – użytkowników działek w ROD nie można traktować tylko jako elektorat, którym interesuje się przed wyborami, a po już się zapomina. Nie można też podporządkować całej działalności jednostki organizacyjnej Związku, aby promować jedną osobę, szczególnie gdy korzyść z tej promocji może odnieść tylko ta osoba. Wybory to okazja do rozwijania współpracy z korzyścią dla ogrodów i społeczeństwa. W tym obszarze, tak jak w każdym innym, Związek swoją działalność i współpracę z samorządem winien opierać na organie statutowym, a nie na poglądach i interesie pojedynczych osób.

 

Krajowa Rada Polskiego Związku Działkowców stwierdza, że dobra, wszechstronna i partnerska współpraca z samorządami lokalnymi jest gwarancją funkcjonowania i rozwoju rodzinnych ogrodów działkowych, które ze swej istoty służą społecznościom lokalnym i miastom.

 

      Krajowa Rada

Polskiego Związku Działkowców

 

Warszawa, dnia 24 czerwca 2010 r.

Powrót

Copyright © 2023 Polski Związek Działkowców All rights reserved.