Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Narada Inspektorów ds. terenowo prawnych - 18.06.2012

W dniach 14 i 15 czerwca 2012 roku w Warszawie została zorganizowana przez Krajową Radę PZD narada dla pracowników okręgowych zarządów PZD zatrudnionych na stanowiskach inspektorów ds. terenowo-prawnych.

W pierwszym dniu narady uczestniczył Prezes PZD – Eugeniusz Kondracki, który przypomniał, iż  28 czerwca 2012 r. Trybunał Konstytucyjny rozpozna wniosek Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego o uchylenie całej ustawy o ROD. Przedstawił aktualną sytuację Związku oraz  działania, które w obronie ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych podejmują: Krajowa Rada PZD,  okręgowe zarządy PZD, rodzinne ogrody działkowe  oraz pojedynczy działkowcy. Wskazał, że reakcja struktur Związku oraz członków PZD potwierdza, że Ustawa o ROD cieszy się poparciem działkowców, sprawdza się w codziennym funkcjonowaniu ogrodów, zatem powinna zostać zachowana w niezmienionym kształcie. W wyniku podjętej dyskusji, uczestnicy narady podjęli stanowisko w sprawie obrony ustawy o ROD, kierowane do Trybunału Konstytucyjnego RP.

W dalszej kolejności Kierownik  Wydziału Gospodarki Gruntami  KR PZD  Mariola Kobylińska omówiła aktualną sytuację prawną gruntów ROD ustaloną na podstawie badania przeprowadzonego przez OZ PZD. Wskazała również na  kierunki działań jakie należy podejmować aby normować sytuację prawną gruntów ROD, w szczególności w zakresie ujawniania terenów ROD w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego. Podjęto również temat tzw. ogrodów wojskowych oraz aktualnych działań ze strony Ministerstwa Obrony Narodowej oraz Agencji Mienia Wojskowego, która twierdzi, iż ma prawo sprzedać grunty należące do wojska i dostarczać uzyskane z tego tytułu środki finansowe do MON, jednak w swoich działaniach  pomijają działkowców. M. Kobylińska przedstawiła, że Związek stoi jednak na stanowisku, że ma umocowanie prawne do zajmowania tych gruntów na podstawie ustawy o pracowniczych ogrodach działkowych z 1981 r., ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych z 2005 r. oraz porozumienia zawartego przez Krajową Radę PZD i MON w 1981 r., na mocy którego ogrody te stały się ogrodami stałymi. Działkowcy z tych ogrodów, byli pracownicy jednostek MON mieli i mają prawo do korzystania z ochrony wynikającej z ustawy o ROD.

W dalszej kolejności, przy aktywnym udziale pracowników Wydziału Gospodarki Gruntami omówiono szereg tematów merytorycznych z zakresu gospodarki gruntami a dotyczących funkcjonowania ROD. Wskazano między innymi na stanowisko PZD w sprawie proponowanych przez miasta umów dzierżawy, które nie zabezpieczają praw działkowców. Podjęto temat warunków i zasad obciążania majątku Związku np. służebnością przesyłu, czy kwestie wymaganych działań proceduralnych związanych ze zwrotem gruntów na rzecz właściciela ( Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego) w przypadku gdy grunt nie jest zagospodarowany przez PZD.

Duże zainteresowanie i dyskusje wywołał temat likwidacji ROD w tym likwidacji na mocy tzw. spec ustaw ( drogowej , wałowej ). Omówiono procedury i warunki ustawowe oraz praktyki administracji publicznej w tym względzie.

Dokonano oceny wdrażania przez OZ PZD programu obsługującego Rejestr ROD. Uczestnicy mogli jeszcze raz poprzez bezpośrednią prezentację programu  skorzystać z praktycznych porad technicznych i wskazówek. Ponadto w czasie trwania narady funkcjonowało stanowisko komputerowe z programem obsługującym Rejestr ROD. Każdy uczestnik mógł indywidualnie skorzystać z fachowej pomocy w zakresie technicznej obsługi programu i zasad wprowadzania danych formalno-prawnych dotyczących nieruchomości na których zlokalizowane są ogrody.

Ważnym punktem narady było omówienie problematyki roszczeń do gruntów ROD osób trzecich, prowadzonych w tym względzie postępowań administracyjnych i sądowych oraz skutków dla PZD i działkowców. Wskazano na niezbędne działania struktur Związku w tym względzie.

Kolejnym podjętym tematem podczas narady  były inwestycje i remonty w ROD. Omówiono procedurę prawną obowiązująca w tym względzie oraz wskazano na konieczność inicjowania tych zadań przez zarządy ROD na walnych zebraniach. Wskazano na zasady finansowania zadań inwestycyjno-remontowych w ROD, w tym możliwości uzyskania dotacji z  Funduszu Rozwoju będącego w dyspozycji organów wyższych PZD oraz pożyczek z Funduszu Samopomocowego PZD.

Uczestnicy narady aktywnie brali udział w naradzie, przedstawiając nurtujące ich problemy, omawiając występujące sytuacje w konkretnych ROD z terenu ich działania, kierując pytania i wnioski.

Należy ocenić, iż narada była potrzebna oraz spełniła swoje cele.

MK.

 

 

Powrót

Copyright © 2024 Polski Związek Działkowców All rights reserved.