Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Obradował OZ PZD w Częstochowie - 01.06.2012

IV  posiedzenie  Okręgowego  Zarządu  Polskiego  Związku  Działkowców  w  Częstochowie  obradowało w  siedzibie  OZ  PZD w  dniu  30  maja  2012  roku. Głównym  tematem  obrad  była  aktualna  sytuacja  Związku  spowodowana  ustaleniem  terminu  posiedzenia  Trybunału  Konstytucyjnego  w  związku  ze  złożonym  wnioskiem  Pierwszego  Prezesa  Sądu  Najwyższego  o  zbadanie  zgodności naszej  ustawy  z  konstytucją  RP. Ponadto  w  porządku  obrad  znalazło  się  przyjęcie   zbiorczego  sprawozdania  finansowego  ROD, zbiorczego  preliminarza  ROD, informacji  z  kampanii  sprawozdawczej  w 2012  roku,  pokazów  cięcia  i  prześwietlania drzew  i  krzewów  owocowych, realizowanych  inwestycji  i  remontów  w  ROD  w  2011  roku,  przyjęcie  programu  modernizacji  działek  w  ROD jak  również  sprawy  różne.

Prezes  OZ  PZD  Andrzej  Wosik  w  swoim  wystąpieniu  szczegółowo  omówił  aktualną  sytuację  Związku  spowodowaną  wyznaczeniem  przez  Trybunał  Konstytucyjny  terminu  rozprawy,  na  której  będzie  rozpatrywany  wniosek  Pierwszego  Prezesa  Sądu  Najwyższego   dotyczący  konstytucyjności  ustawy  o  rodzinnych  ogrodach  działkowych  z 2005  roku. Prezes  w dalszej  kolejności   stwierdził, że  nasza  walka  o  ustawę  o  rodzinnych  ogrodach  działkowych  jest  dla   nas   wszystkich  i  działkowców  priorytetem.  Orzeczenie  Trybunału  Konstytucyjnego   może  spowodować  utratę  przez  działkowców  przyznanych  im  przez  Sejm  RP  od  1981  roku  przywilejów.

W  dalszej  części  posiedzenia  Sekretarz  OZ  PZD  Adam  Więcławik  przedstawił  informację  z  odbytej  kampanii  sprawozdawczej  w  ROD  w  2012  roku,  a Główny Księgowy  OZ  PZD  Teresa  Dobosz  zbiorcze  sprawozdanie finansowe  z  ROD  za  2011  rok  oraz  zbiorczy   preliminarz  finansowy  ROD  na  2012  rok. Przewodniczący Okręgowej  Komisji  Rewizyjnej  pozytywnie    ocenił  przygotowane  materiały. Ponadto  Sekretarz  OZ  PZD  Adam  Więcławik  w  dalszej  części  przedstawił  program  modernizacji  działek  w  rodzinnych  ogrodach  działkowych, informację  z  realizowanych  inwestycji  i  remontów  w  ROD  za  2011  rok, informację  z  przeprowadzonych  pokazów  cięcia  i  prześwietlania  drzew  i  krzewów  w  ROD  wiosną  2012  roku.  W kolejnym  punkcie  porządku  obrad  Sekretarz  OZ  PZD  przedstawił  do  zatwierdzenia    Uchwałę  NR  40/2012  Prezydium  OZ PZD  dotyczącą  stwierdzenia  nieważności  uchwały  Nr  4 D/2012  Walnego  zebrania  członków  ROD  Sarenka  w  Częstochowie.

W  dyskusji  głos zabrało  6  członków,  którzy  w  rzeczowy  sposób  ustosunkowali  się  do  przedstawionych  materiałów  jak  i  wystąpienia  Prezesa  OZ  PZD. W  wypowiedziach  przejawiała  się  troska  o  dalsze  funkcjonowanie  rodzinnych  ogrodów   działkowych   na  dotychczasowych  zasadach dających  członkom  Związku  własność naniesień  na  działce   i  zwolnienia  podatkowe.  Ponadto  poruszono  sprawę  fałszowanie  obrazu  Związku  przez  media.  Obecne  zagrożenie  dla  dalszego  funkcjonowania  Związku  i  rodzinnych ogrodów  działkowych uznano  za największe  od  22  lat.  Dlatego  postanowiono  po  raz  kolejny  wystąpić  z  pismem  do  Pani  Marszałek  Sejmu  o  zmianę  reprezentanta  Sejmu  przed  Trybunałem  Konstytucyjnym  jak  również  do  redakcji, które  w  złym  świetle  przedstawiły  milion  polskich  działkowców  oraz  Związek.

Sekretarz  OZ  PZD  Adam  Więcławik  zapoznał  z  opracowanymi   dokumentami, natomiast  Przewodniczący  Komisji  Uchwał  i  Wniosków  przedstawił  propozycję  7  Uchwał, które  zostały  zatwierdzone  jednogłośnie  podobnie  jak  przygotowane  listy  do  Pani  Marszałek  Sejmu  oraz  Redakcji.

Prezes OZ  PZD  Andrzej  Wosik  kończąc  podziękował  wszystkim  uczestnikom   posiedzenia  za  aktywny  udział  i  troskę   okazaną  podczas  dyskusji   o  przyszłość  rodzinnych  ogrodów  działkowych  w  Polsce  dla   przyszłych  pokoleń. 

 

Informację  opracował:                                                                                                                                                     Sekretarz  OZ  PZD  Adam  Więcławik 

Powrót

Copyright © 2024 Polski Związek Działkowców All rights reserved.