Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Informacja z III plenarnego posiedzenia OZ PZD w Koszalinie - 25.05.2012

 W dniu 24 maja 2012 roku odbyło się III plenarne posiedzenie Okręgowego Zarządu PZD w Koszalinie. Porządek obrad przewidywał m.in. omówienie aktualnej sytuacji Związku i Okręgu w kontekście informacji o tym, że w dniu 28 czerwca 2012 roku Trybunał Konstytucyjny rozpatrzy wniosek I Prezesa Sądu Najwyższego o stwierdzenie niekonstytucyjności ustawy o ROD z 8 lipca 2005 roku.

Wobec powagi sytuacji członkowie okręgowego zarządu zdecydowali aby rozpatrywanie tej sprawy odbyło się w ramach IV Nadzwyczajnego posiedzenia Okręgowego Zarządu PZD w Koszalinie.

W obradach posiedzenia plenarnego z ramienia Rady Krajowej uczestniczyła Przewodnicząca Krajowej Komisji Rewizyjnej PZD Pani Maria Fojt, którą zebrani przywitali gromkimi brawami. W obradach uczestniczyli również Prezesi Rodzinnych Ogrodów Działkowych z terenu działania okręgu. Obradom przewodniczył Prezes OZ PZD w Koszalinie Stanisław Suszek, który zapoznał zebranych z ogólna sytuacja Związku i okręgu. Pani Maria Fojt w swoim wystąpieniu szczegółowo zapoznała zebranych z konsekwencjami jakie grożą działkowcom w wyniku uchylenia ustawy o ROD. Szeroko omówiła dotychczasowe działania w obronie ustawy i propozycje dalszych działań protestacyjnych.

Wystąpienie Pani Marii Fojt wywołało ożywioną, nie pozbawioną emocji dyskusję. W swoich wystąpieniach uczestnicy dyskusji podzielili się na dwa obozy, zwolenników radykalnej akcji protestacyjne i akcji protestacyjnej prowadzonej ciągle, w sposób godny ukazujący Związek jako poważną organizację społeczną. Do radykalnych pomysłów na protest należy wymienić zorganizowanie demonstracji w Warszawie, pikietę Trybunału Konstytucyjnego, itp. Bardziej stonowana akcja protestacyjna winna się sprowadzić do masowych pisemnych wystąpień do Trybunał Konstytucyjnego, przedstawicieli najwyższych władz państwowych, oflagowania flagami związkowymi ogrodów i wyeksponowania stosownych banerów informacyjnych na bramach ogrodów. Szeroko należy wykorzystywać otrzymywane materiały informacyjne i propagandowe z Rady Krajowej, uaktywnić w obronie naszej ustawy należy również Posłów z naszego terenu oraz przedstawicieli władzy samorządowej. Nawiązać należy współpracę z przedstawicielami lokalnych mediów i prezentować tam dorobek ogrodów. Bardzo oryginalnym pomysłem był pomysł wystosowania apelu do Prezesa PiS Pana Jarosława Kaczyńskiego o rewizje stanowiska partii w kwestii ogrodów działkowych. Pomysł ten nie zyskał przychylności uczestników obrad.

Po zakończeniu ożywionej dyskusji uczestnicy obrad przyjęli treść pisma protestacyjnego do Trybunał Konstytucyjnego i apel do członków PZD w okręgu o masowe wystąpienia protestacyjne do Trybunał Konstytucyjnego.

W dalszej części zwykłego posiedzenia plenum okręgowego zarządu zatwierdziło zbiorcze bilanse ROD za 2011 rok i zbiorcze preliminarze ROD na 2012 roku. Dokonano równie zatwierdzenia programu modernizacji działek w okręgu oraz ustalono opłatę wpisowa w ogrodach okręgu.

W ramach posiedzenia dokonano wstępnej oceny przebiegu walnych zebrań w ogrodach okręgu oraz unieważniono kilkanaście uchwał walnych zebrań, których zapisy wykraczały poza kompetencje walnych zebrań. Po wyczerpaniu porządku obrad Prezes OZ PZD Stanisław Suszek dokonał zamknięcia plenarnych obrad okręgowego zarządu.

 

Dyrektor

Biura OZ PZD w Koszalinie

/-/Ryszard Nowak

Powrót

Copyright © 2024 Polski Związek Działkowców All rights reserved.