Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Z prac Krajowej Komisji Rozjemczej PZD - 07.05.2012

             W dniach 25 i 26 kwietnia 2012r.odbyła się narada szkoleniowa przewodniczących Okręgowych Komisji Rozjemczych i członków Krajowej Komisji Rozjemczej PZD. Obrady prowadziła przewodnicząca Krajowej Komisji Rozjemczej PZD – Olga Ochrymiuk.

            Naradę zaszczycił swoja obecnością Prezes PZD Eugeniusz Kondracki. W krótkim wystąpieniu Prezes PZD zapoznał uczestników narady z aktualną, bardzo trudną, sytuacją PZD zaistniałą po złożeniu przez I Prezesa Sądu Najwyższego wniosku do Trybunału Konstytucyjnego o stwierdzenie niezgodności z Konstytucją RP początkowo  sześciu fundamentalnych artykułów ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych, zaś następnie zapisów całej ustawy. Kwestionując zasadność wniosku, Prezes PZD stwierdził, że wniosek ów podważa istnienie tak fundamentalnych uprawnień działkowców jakimi są zwolnienia podatkowe, prawo do działki, ochrona przed roszczeniami osób trzecich, pierwszeństwo osób bliskich do działki po śmierci działkowca, a także prawo do działki zamiennej oraz odszkodowania za własność w razie likwidacji ogrodu. Prezes PZD wskazywał, że wniosek ów  jest zagrożeniem istnienia ogrodów i przyszłości działkowców i że w związku z tym najważniejszym zadaniem wszystkich członków PZD, w tym członków organów samorządu PZD,  jest obrona ustawy o ROD. Prezes PZD poinformował o ogromnej ilości napływających listów, stanowisk i apeli działkowców z terenu całego kraju, kierowanych do wnioskodawcy, Trybunału Konstytucyjnego, Marszałka Sejmu, przewodniczących klubów parlamentarnych i innych organów państwowych, treścią których jest żądanie pozostawienia przepisów ustawy w dotychczasowym brzmieniu, skutecznie zabezpieczających słuszne prawa działkowców. Mimo około tysiąca wystąpień o zachowanie ustawy w niezmienionym kształcie, brak jest pozytywnej reakcji tak ze strony Pani Marszałek Sejmu, jak też i innych organów państwowych. Nadto, jak wskazywał Prezes PZD, w Ministerstwie Infrastruktury, Transportu i Gospodarki Morskiej kontynuowane są prace nad nowymi rozwiązaniami dotyczącymi ogrodów i działkowców, stroną których nie jest Polski Związek Działkowców zrzeszający ponad milion działkowców, lecz stowarzyszenia, często kilkuosobowe, składające się z działkowców, którzy w sposób rażący naruszyli obowiązujące w PZD normy prawne. Prezes PZD poinformował uczestników narady, że w walkę działkowców włączyli się liczni samorządowcy całej Polski, którzy podczas spotkań z działkowcami wyrazili swoje poparcie dla ruchu związkowego w Polsce, a także potwierdzili swoje poparcie w listach złożonych na ręce Pani Marszałek Sejmu. Niestety Pani Marszałek Sejmu pozostawiła te wystąpienia również bez odpowiedzi.   

             W toku dyskusji uczestnicy narady szkoleniowej wskazywali, że wniosek Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego jest zamachem na ustawę o ROD i próbą odebrania działkowcom ich własności i nabytych praw, zaś celem  jest likwidacja ogrodów działkowych, likwidacja PZD i ruchu ogrodnictwa działkowego w Polsce, zaś w następstwie przejęcie gruntów działkowych na cele komercyjne. Wskazywali również na lekceważące działkowców zachowania szczególnie Pani Marszałek Sejmu, która nie reaguje na wystąpienia działkowców, pozostawiając je bez odpowiedzi.

              Następnie przewodnicząca Krajowej Komisji Rozjemczej PZD poinformowała uczestników narady o ilości złożonych w okresie od 1.I.2012r. podań o wniesienie skargi w trybie nadzwyczajnym oraz o ilości wniesionych skarg nadzwyczajnych do rozpoznania przez Krajową Komisję Rozjemczą i ilości odmów wniesienia skarg. Wskazała, że ilość wniesionych podań o wszczęcie postępowania w trybie nadzwyczajnym wzrosła w stosunku do ilości wniesionych podań w analogicznym okresie ubiegłego roku. Wskazując na konkretne sprawy poinformowała, że tak wniesienie skarg do Krajowej Komisji Rozjemczej, jak też i odmowy wniesienia skarg w trybie nadzwyczajnym, są szczegółowo uzasadniane.

             Przystępując do narady szkoleniowej (25 kwietnia 2012r.) przewodnicząca KKR omówiła obowiązki Okręgowych komisji Rozjemczych PZD określone w Regulaminie Postępowania Komisji Rozjemczych, a dotyczące powoływania zespołów orzekających OKR, skutecznego doręczania wezwań na termin posiedzenia, sporządzania protokołów z posiedzenia OKR, prawidłowego redagowania orzeczeń OKR oraz postanowień w sytuacji złożenia wniosku np. o wyłączenie członka zespołu orzekającego, o przywrócenie terminu do złożenia odwołania, o odroczenie rozpoznania sprawy, o umorzenie postępowania rozjemczego itp.

           Po zakończeniu  tym dniu narady szkoleniowej, przewodnicząca KKR zwołała posiedzenie Krajowej Komisji Rozjemczej, w toku którego zostały rozpoznane dwie skargi wniesione w trybie nadzwyczajnym.

            W drugim dniu narady szkoleniowej (26 kwietnia 20102r) przewodnicząca KKR poinformowała o wnioskach pisemnych przewodniczących Okręgowych Komisji Rozjemczych w kwestii zmian przepisów Regulaminu Postępowania Komisji Rozjemczych w związku ze zmianami Statutu PZD. Proponowane we wnioskach rozwiązania proceduralne i aktywna dyskusja uczestników narady pozwoliły Krajowej Komisji Rozjemczej na zredagowanie i podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Postępowania Komisji Rozjemczych PZD, ze wskazaniem daty wejścia w życie uchwalonych zmian.

           W dalszym toku narady omawiane były szczególne przypadki zaistniałe w postępowaniu rozjemczym ogrodowych komisji rozjemczych i w postępowaniu odwoławczym, zgłaszane przez uczestników narady oraz kwestie związane z prawidłowym ich rozpoznaniem i orzeczeniem.         

           Przewodnicząca KKR  poinformowała zebranych, że zgodnie z zatwierdzonym planem pracy Krajowej Komisji Rozjemczej, w roku 2012 planowana jest jeszcze jedna w tym roku narada szkoleniowa przewodniczących Okręgowych Komisji Rozjemczych. Jednocześnie zwróciła się do uczestników narady o przygotowanie na następny termin tematyki szkoleniowej ze szczególnym uwzględnieniem  problemów powstających w toku postępowaniu rozjemczego.

           Następnie uczestnicy narady – członkowie Krajowej Komisji Rozjemczej PZD i przedstawiciele Okręgowych Komisji Rozjemczych PZD – podjęli stanowisko w obronie ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych wskazując, że wniosek I Prezesa Sądu Najwyższego  stwarza zagrożenie istnienia ogrodów działkowych i likwidację PZD, a przede wszystkim, ma na celu pozbawienie ponad milionowej rzeszy polskich rodzin ustawy skutecznie broniącej ich nabyte prawa użytkowania działki i prawa własności nasadzeń, urządzeń i obiektów znajdujących się na działce, sfinansowanych przez użytkowników działek.   

 

 

 

                                                                       Przewodnicząca Krajowej Komisji Rozjemczej PZD

                                                                       Olga Ochrymiuk

                 

      

 

 

 

Powrót

Copyright © 2024 Polski Związek Działkowców All rights reserved.