Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego podważa ustawę o ROD – reakcja Związku i działkowców - 30.03.2012

W dniu 22 lutego 2010 roku Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego Lech Gardocki złożył do Trybunału Konstytucyjnego wniosek o stwierdzenie niezgodności z Konstytucją zapisów art. 10, art. 14 ust. 1 i 2, art. 15 ust. 2, Art. 30, Art. 31 ust. 1- 4 ustawy o ROD. Wniosek ten został złożony w celu uchylenia trzonu ustawy i zagraża podstawowym prawom działkowców. Podważono nawet przepisy, które gwarantują działkowcom zarówno tytuł prawny do użytkowanych działek, jak również własność majątku usytuowanego na tych działkach. Zupełnie zignorowano przy tym wolę polskich działkowców, którzy wyraźnie opowiedzieli się za nienaruszalnością ustawy o ROD, składając w tej sprawie 620 tysięcy podpisów pod stosownym apelem. Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego zupełnie pominął ten ważny głos społeczny. Jego inicjatywa była dla środowiska działkowców olbrzymim zaskoczeniem.

Reakcja działkowców była natychmiastowa. Z całego kraju zaczęły napływać do Sądu Najwyższego oraz Trybunału Konstytucyjnego setki indywidualnych i zbiorowych wystąpień i protestów. Działkowcy podnosili w nich szereg argumentów, zarówno natury prawnej, jak i społecznej i wnioskowali do cofnięcie wniosku. W tej sprawie zdecydowanie wystąpiła Krajowa Rada, która odbyła nadzwyczajne posiedzenie poświęcone sytuacji, w jakiej znalazł się ruch ogrodnictwa działkowego w związku z wystąpieniem do Trybunału. Przyjęto apel, w którym wezwano wszystkich działkowców do zabrania głosu w tej sprawie. Posłom oraz Marszałkom Sejmu i Senatu przekazano pismo z apelem o wsparcie w walce o zachowanie korzystnych regulacji dla milionowego środowiska działkowego. Ponadto przekazano stanowiska zajęte w tej sprawie przez zarówno przez Krajową Radę, jak również jej prezydium. Jednocześnie Krajowa Rada wystąpiła z listem otwartym do Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego. W liście tym postawiono szereg ważnych i znamiennych pytań nurtujących działkowców. W biurze KR PZD opracowana została także analiza prawna wniosku, która po przejęciu jej przez Prezydium KR PZD, została skierowano do wszystkich stron postępowania, a więc Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego, Trybunału Konstytucyjnego, Marszałka Sejmu oraz Prokuratora Generalnego, a także opublikowana w Biuletynie Informacyjnym. Przygotowano również specjalną broszurę pt. „Wszyscy walczymy o ogrody rodzinne”, w której zamieszczono najważniejsze dokumenty organów Związku w sprawie wniosku Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego. 

Ponadto wszystkie wystąpienia, stanowiska i listy poświęcone wnioskowi do Trybunału, a przesłane do wiadomości Krajowej Rady,  zostały opublikowane w Biuletynach Informacyjnych oraz na stronie internetowej Związku. Ponadto Krajowa Rada oraz terenowe struktury Związku, rozpoczęły starania o wsparcie obrony ustawy o ROD wśród władz Państwa. Listy w tej sprawie skierowano m.in. Premiera, Marszałków Sejmu i Senatu, Prokuratora Generalnego, klubów parlamentarnych oraz do indywidualnych posłów. Jednocześnie Związek rozpoczął starania o umożliwienie mu – jako ustawowemu reprezentantowi działkowców i ogrodów  - czynnego uczestnictwa w postępowaniu przed Trybunałem, jednak wystąpienie to do dnia dzisiejszego nie zostało rozpatrzone. 

Ponad sześć miesięcy po złożeniu swojego wniosku Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego w dniu 6 września 2010 roku dokonał zmiany złożonego do Trybunału Konstytucyjnego wniosku. Zmiana ta polegała na zaskarżeniu całej ustawy o ROD. Jednocześnie wnioskodawca zgłosił tzw. żądanie alternatywne, na wypadek gdyby Trybunał Konstytucyjny nie podzielił tak radykalnego stanowiska. W takiej sytuacji zażądał uchylenia zarówno przepisów pierwotnie zaskarżonych (łącznie z prawem odrębnej własności dla działkowców), jak również innych wyszczególnionych zapisów ustawy o ROD. W rezultacie podważył m.in. tak fundamentalne uprawnienia jak zwolnienia podatkowe, prawo do działki,  ochrona przed roszczeniami osób trzecich, pierwszeństwo osób bliskich do działki po śmierci działkowca, a także prawo do działki zamiennej oraz odszkodowania za własność w razie likwidacji ogrodu. Pierwszy Prezes postanowił więc doprowadzić do uchylenia wszystkiego, co służy utrzymaniu ogrodów oraz przyczynia się do ochrony działkowców. Była to druzgocąca odpowiedź na ok. 1600 listów, stanowisk, apeli – zarówno indywidualnych, jak i zbiorowych – które już wówczas zostały skierowane zarówno do autora wniosku, jak również do Trybunału Konstytucyjnego, parlamentarzystów, Premiera i członków Rady Ministrów.

Z powyższych względów w dniu 23 września 2010 roku Krajowa Rada przyjęła w tej sprawie swoje stanowisko, w którym wezwano wszystkich działkowców i struktury Związku do walki o słuszne prawa i interesy działkowców, jak również ogrodów poprzez czynną obronę zagrożonej ustawy o ROD. Ponadto, podobnie jak w przypadku pierwotnego wniosku, tak i jego rozszerzenie zostało poddane analizie prawnej, którą przesłano do Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego, Trybunału Konstytucyjnego, a także Marszałka Sejmu i Senatu.

Zaskarżenie całej ustawy o ROD zbulwersowało środowisko działkowe. Inicjatywa ta tylko utwierdziła działkowców w przekonaniu, że jest ona tylko pretekstem do zniesienia przepisów, które skutecznie zabezpieczają ich słuszne prawa. Przeświadczenie o zamachu na podstawowe prawa środowiska działkowego wyraźnie dominuje w ciągle napływających listach, stanowiskach i apelach działkowców z terenu całego kraju, którzy występują do wnioskodawcy, Trybunału, parlamentarzystów i Marszałka Sejmu i innych organów państwowych ze swoimi protestami. Wystąpienia te trafiają również do Krajowej Rady, która konsekwentnie je publikuje na łamach Biuletynów Informacyjnych oraz zamieszcza na swojej stronie internetowej. W ten sposób głos działkowców zatacza coraz szersze kręgi i daje świadectwo ich prawdziwym poglądom. Do dnia dzisiejszego do Krajowej Rady wpłynęło ponad 4,5 tys. zbiorowych wystąpień dotyczących obecnego zagrożenia dla ustawy o ROD. To głos ok. 700 tys. osób, które w ten sposób wypowiedziało się w obronie ustawy.

Ta masowość oraz jednoznaczne stanowisko całego środowiska działkowego wykazała determinację i integrację polskich działkowców wokół najważniejszych wartości ruchu ogrodnictwa działkowego. Setki tysięcy obywateli wyraźnie opowiedziało się za utrzymanie ustawy o ROD, która najpełniej wyraża zarówno te wartości, jak również ponad 110-letnie tradycje ogrodnictwa działkowego na ziemiach polskich. Nadzwyczajna aktywność działkowców świadczy nie tylko o ogromnym przywiązaniu do idei usankcjonowanych w ustawie o ROD, ale również ukazuje ich wyjątkową dojrzałość społeczną. Mają bowiem pełną świadomość, że w ramach swojego Związku stoją na straży wyjątkowo cennego dorobku i tradycji wypracowanych przez kilka pokoleń polskich działkowców, że ten dorobek jest pod ciągłym zagrożeniem, a ogrody i cały ruch muszą przetrwać nie tylko dla dobra obecnych działkowych rodzin, ale przede wszystkim dla społeczności miejskich oraz przyszłych pokoleń.

TT

Powrót

Copyright © 2024 Polski Związek Działkowców All rights reserved.