Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Inwestycje w Ogrodach - 30.03.2012

Inwestycje i remonty realizowane w ROD mają ogromne znaczenie dla całej społeczności działkowej. Trudno dzisiaj użytkować działkę w ogrodzie, który pozbawiony jest podstawowej infrastruktury technicznej: dróg, sieci wodociągowej, sieci energetycznej, ogrodzenia. Funkcjonująca od dziesięcioleci infrastruktura, z uwagi na jej dekapitalizację, także wymaga remontów i modernizacji, przy zastosowaniu nowych rozwiązań technicznych i nowoczesnych technologii. Około 70 % ROD funkcjonujących w PZD to ogrody liczące ponad 30 lat, a więc nawet jeśli była tam wybudowana podstawowa infrastruktura techniczna, to po dziesiątkach lat eksploatacji uległa ona dekapitalizacji i wymaga obecnie remontu lub modernizacji.

Organy Związku od lat przyjmują szereg rozwiązań prawnych, które mają służyć realizacji zadań w tej materii. Obowiązująca w Związku  procedura w sprawie inwestycji i remontów w ogrodach, ułatwia zarządom ROD podejmowanie zadań mających na celu zapewnienie optymalnych warunków do korzystania z działek i funkcjonowania ogrodów, poprzez wyposażenie ich w niezbędną infrastrukturę. Szczególną uwagę kładzie się na przestrzeganie w tym względzie prawa powszechnie obowiązującego. Bowiem wykonanie niektórych zadań inwestycyjnych lub remontowych wymaga uzyskanie pozwolenia na budowę albo dokonania zgłoszenia we właściwym organie budowlanym, co wymaga zainicjowania postępowania administracyjnego w tej sprawie i podjęcia działań określonych  w prawie budowlanym.

Jednym z elementów powodzenia powyższych działań, jest prawna i fachowa pomoc w zakresie działań inwestycyjnych i remontowych  w ROD.

Przyjęte przez Związek rozwiązania prawne umożliwiają jednostkom terenowym,  zatrudnić inspektora ds. inwestycji. Osoby te posiadając odpowiednie przygotowanie merytoryczne i doświadczenie zawodowe, służą zarządom ROD w rozwiązywaniu problemów inwestycyjno-remontowych oraz udzielają fachowego doradztwa. Istotną rolę spełniają również komisje inwestycyjne, które organy zarządzające jednostek organizacyjnych PZD mogą, w zależności od potrzeb powoływać, jako wewnętrzne jednostki pomocniczo-doradcze. W skład tych komisji wchodzą często osoby, które z uwagi na posiadane kwalifikacje i wykonywane zawody, udzielają społecznie wsparcia zarządom ROD przy realizacji zadań inwestycyjno-remontowych.

Podstawowymi działaniami Związku  jest systematyczne przeprowadzanie przeglądów zagospodarowywania ROD. Działania te, pozwalają ocenić stan zagospodarowania ROD oraz niezbędne i konieczne prace do realizacji w tym względzie. W wyniku tych prac zarządy ROD, mogą opracować wnioski na walne zebranie przedstawiając program inwestycyjno-remontowy i jego źródła finansowania. Takie zadania realizowane są przy udziale prac działkowców, środków zgromadzonych na Funduszu Rozwoju ROD oraz partycypacji finansowej członków PZD.

Ważnym źródłem powinny być również dotacje i pomoc rzeczowa uzyskiwana od samorządów i sponsorów. Niestety Związek w tej materii nie może liczyć na pomoc z budżetu Skarbu Państwa czy jednostek samorządu terytorialnego, gdyż jest ona sporadyczna i to jedynie ze strony władz lokalnych.

Wsparcia finansowego udzielają również organy PZD tj. okręgowe zarządy PZD, które mogą udzielać dotacji oraz Krajowa Rada PZD, która udziela dotacji i niskooprocentowanych pożyczek z Funduszu Samopomocowego PZD.

Związek w latach 2004-2011 udzielił wsparcia finansowego w formie pożyczki z Funduszu Samopomocowego PZD dla 253 ROD na łączną kwotę 6.230.865 zł.

Krajowa Rada PZD oraz Okręgowe Zarządy PZD w latach 2007-2011 udzieliły wsparcia finansowego w wysokości ponad 33 miliony złotych dla ROD realizujących zadania inwestycyjno-remontowe.

 

 Dużym powodzeniem cieszy się również , przyjęty z inicjatywy Krajowej Rady PZD w 2005 roku Otwarty Długofalowy Program Rozwoju i Modernizacji ROD. Część ogrodów również dostrzegło w inicjatywie Krajowej Rady PZD szanse dla siebie i przyjęły własne programy rozwoju infrastruktury ogrodowej.  Walne zebrania chętnie podejmują uchwały o przystąpieniu do tego programu, włączają  kolejne zadania do realizacji. Zarządy ROD i sami działkowcy doskonale wiedzą, że niesprawne urządzenia lub instalacje powodują zwiększone koszty eksploatacji, powodując zwiększone obciążenia finansowe dla ogrodu i działkowców. Dlatego mimo ciężkiej sytuacji materialnej, przeznacza się znaczne sumy na poprawę wyposażenia ogrodów. Mimo ciągle podejmowanych zadań inwestycyjno-remontowych, do zrobienia pozostaje jeszcze wiele.

Z prowadzonej przez Związek statystyki wynika miedzy innymi,  że w ostatnich latach (2007- 2010), w 58 % ROD przeprowadzono 7316 zadań inwestycyjno – remontowych, za łączną  kwotę ponad 163 milionów złotych. Zatem średnio, rocznie 14 % ROD przystępowało do realizacji zadań inwestycyjno- remontowych. W 94 % zadania inwestycyjno-remontowe zostały zrealizowane przy udziale środków finansowych : ROD, okręgowych zarządów PZD i Krajowej Rady PZD, a jedynie w 6% zadania zostały sfinansowane ze środków zewnętrznych, pochodzących przede wszystkim z dotacji od jednostek samorządu terytorialnego. Powyższe dane pokazują , że Związek sam stawia czoło tym wyzwaniom.  W roku 2011, na 4948  rodzinnych ogrodów działkowych, planami inwestycji i remontów zostało objętych 1621 ogrodów, co stanowi 32 % wszystkich ROD w Polsce.

 Aktualnie Związek podjął kolejne wyzwanie przyjmując w 2012 roku Program Modernizacji Działek. Jest to przedsięwzięcie bardzo potrzebne i polegające na unowocześnieniu i doskonaleniu zagospodarowania działek w celu poprawy  ogólnego wizerunku, estetyki i funkcjonalności. Do realizacji tego zadania związek wykorzysta wszystkie możliwe środki i fachowe społeczne służby. Celem jest uzyskanie poprawy stanu zagospodarowania działek oraz rodzinnych ogrodów działkowych. Wszystkie te inicjatywy Związek podejmuje na rzecz i w interesie swoich członków, aby ułatwić nie tylko korzystanie z działek, ale i zapewnić wyższy standard przebywania w nich.

 

WGG

MK

 

 

 

 

 

 

 

 

Powrót

Copyright © 2024 Polski Związek Działkowców All rights reserved.