Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

IX Krajowy Zjazd Delegatów PZD - 30.03.2012

Zapraszamy do zapoznania się z Listem Otwartym IX Krajowego Zjazdu Delegatów PZD do Marszałek Sejmu, pani Ewy Kopacz.

Poniżej dostępne są stanowiska zjazdu w pełnym brzmieniu.

Sobota, 17 grudnia, 15:00

IX Krajowy Zjazd PZD zakończył obrady!

Jak podkreślił ponownie wybrany Prezes PZD Eugeniusz Kondracki przed Związkiem ciężkie czasy. Wszyscy będziemy musieli z uwagą i czujnością śledzić poczynania rządzących w sprawie Ustawy o ROD. Bardziej niż kiedykolwiek przedtem przyszłość ogrodnictwa działkowego w Polsce jest w naszych rękach. Zróbmy wszystko, aby ocalić dziedzictwo Zielonej Rzeczpospolitej dla następnych pokoleń.

Prezes podziękował delegatom i członkom ciał statutowych za ubiegłą kadencję, niezwykle owocną i merytoryczną pracę na IX Krajowym Zjeździe PZD.

Zapraszamy do zapoznania się z przyjętym Programem Działania PZD na nadchodzącą kadencję 2011-2015 oraz Uchwałą zmieniającą Statut PZD.

Sobota, 17 grudnia, 13:40

IX Krajowy Zjazd Delegatów przyjął 10 stanowisk, apel i uchwałę. Stanowiska przedstawiamy poniżej:

• Stanowisko w sprawie obecnej sytuacji Związku i rodzinnych ogrodów działkowych
• Stanowisko w sprawie roli i znaczenia PZD w obronie ogrodów i praw działkowców
• Stanowisko w sprawie przyszłości rodzinnych ogrodów działkowych w Polsce
• Stanowisko w sprawie znaczenia ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych dla istnienia i przyszłości ROD
• Stanowisko w sprawie jedności ruchu ogrodnictwa działkowego w Polsce
• Stanowisko w sprawie współpracy z samorządami
• Stanowisko w sprawie współpracy z władzami państwowymi i parlamentem
• Stanowisko w sprawie roli i znaczenia organów ogrodowych dla funkcjonowania i rozwoju ROD
• Stanowisko w sprawie znaczenia Rodzinnych Ogrodów Działkowych dla polskiego społeczeństwa i miast
• Apel do działkowców o masowy udział w obronie swoich praw i ogrodów rodzinnych
• Uchwała w sprawie roli i znaczenia I Kongresu PZD oraz II Kongresu PZD

Sobota, 17 grudnia, 13:15

Delegaci przyjęli proponowane zmiany do Statutu PZD. Dokument w nowym brzmieniu wkrótce zostanie opublikowany. Przyjęto Program PZD na kadencję 2011 - 2015.

Sobota, 17 grudnia, 13:05

Bardzo zależy nam na przybliżeniu naszym czytelnikom postaw Delegatów, tak więc odbyliśmy serię mini wywiadów z Delegatami, wszystkich pytając o dwie kluczowe teraz dla działkowców kwestie:

1: Co pana Okręg zamierza robić w sprawie obrony ustawy o ROD?
2: Jeżeli wyrok Trybunału Konstytucyjnego będzie nieprzychylny dla PZD, to jakie działania podejmie pana ogród?

Włodzimierz Sibilski, OZ mazowiecki
1. Przede wszystkim zamierzamy promować ideę Związku w okolicznym społeczeństwie. Zamierzamy zapraszać mieszkańców miasta do naszego ogrodu, żeby uświadomić im jak bardzo potrzebne są dziś ogrody. Zamierzamy także rozwijać dotychczasowe działania, tj. współpraca z ogrodem „Żwirki i Wigury”, z kołem byłych żołnierzy przy Garnizonie warszawskim, z Polskim Komitetem Pomocy Społecznej. Zamierzamy dotrzeć do większej ilości towarzystw ekologicznych, a także domów dziecka czy ośrodków pomocy społecznej. Cieszymy się, że udało się nam uruchomić plac zabaw dla dzieci oraz miejsce na ogniska i integracje dla działkowiczów i ich rodzin. Jesteśmy na początku drogi, ale już na niej jesteśmy.
2. Nie wiem jakie decyzje podejmie Zarząd Okręgu, gdyby taki wyrok zapadł. Na ten moment nie mieści nam się w głowie, żeby Trybunał nie uwzględnił głosu naszej społeczności.
 
Sylwester Chęciński OZ w Poznaniu
1. Działania były prowadzone w całym okręgu zarówno na szczeblach okręgu jaki i ogrodów. W spotkaniach uczestniczyli parlamentarzyści, samorządowcy, działacze lokalni. Przedstawiane były racje działkowców, tj. nie należy pomniejszać Ustawy o ROD z 2005, nie należy umniejszać znaczenia ruchu działkowego, prowadzono burzliwe dyskusje i wygłaszano stanowiska, przede wszystkim do I Prezesa Sądu Najwyższego, pisano liczne listy i apele do odpowiednich organów. Szczególnie źle przyjęto wyznaczenie Andrzeja Dery i Stanisława Pięty do kontaktu z działkowcami.
2. Wtedy skupić trzeba będzie uwagę na parlamentarzystach, ponieważ to Sejm będzie zmieniał ustawę. Mamy dobre kontakty z parlamentarzystami, Kalemba, Grupiński to są ludzie z naszego OZ, dbamy o częsty i dobry kontakt z rządzącymi. Zintensyfikujemy działania w ogrodach, tak aby kolegia prezesów wywierały niezbędne naciski. Nasze idee muszą być znane i zrozumiałem dla naszych reprezentantów. Zobowiązujemy się do konsekwentnego i mocnego poparcia tych, którzy będą działać dla naszego dobra. Dbamy o kontakt z mediami lokalnymi, tak aby informacje o najważniejszych dla PZD sprawach były znane szerszym kręgom społeczeństwa.

Jerzy Leśniak, OZ Śląski
1. Na Śląsku w OZ i Delegaturach Rejonowych odbywają się spotkania, które wysyłają stanowiska do odpowiednich władz: marszałka Sejmu, premiera, prezydenta, I Prezesa Sądu Najwyższego, Trybunału Konstytucyjnego.
2. Proponowaliśmy żeby zorganizować przemarsz do Sejmu, z orkiestrą górniczą, złożyć na ręce marszałka sejmu 620 tysięcy podpisów zebranych w obronie ustawy o ROD.

Mariusz Zieliński Okręg Poznański, Szef kolegium Wildy, przewodniczący komisji bezpieczeństwa w OZ
1. Współpraca z posłami i prezydentem poznania liczne stanowiska pisemne, prowadzone jest szereg rozmów na kolegiach i spotkaniach z działkowcami, wysłuchiwanie ich stanowisk i wzmacnianie zaufania działkowców dla zarządu okręgu. Dbanie o wsparcie sejmiku województwa wielkopolskiego Waldemar Witkowski jest w sejmiku wojewódzkim, relacje z Kalembą z PSL. Szeroko zakrojone działania medialne. Np. dużo spotkań ma miejsce w ogrodzie Jana Mazurka, odbudowywany obecnie po powodziach. Są prowadzone liczne szkolenia z udziałem lokalnych działaczy samorządowych.
2. Należy zadbać o kształt nowego prawa broniącego działkowców. Chodzi o kwestie posiadanych naniesień, to jak praktycznie zostanie ten majątek zabezpieczony. Większość działkowców nie stać na ubezpieczenie swojego mienia, w przypadku likwidacji nie objętych ochroną ustawy ruch działkowy może bardzo ucierpieć.

Sobota, 17 grudnia, 12:35

Ciała statutowe ukonstytuowały się, a my przedstawiamy Państwu materiały, które otrzymali wszyscy Delegaci.
Delegaci wybrani na IX Krajowy Zjazd Delegatów PZD jako pierwsi otrzymali „Poradnik prezesa Rodzinnego Ogrodu Działkowego”. Zostanie on również bezpłatnie rozprowadzony do wszystkich ogrodów. Delegaci otrzymali także pięknie wydane płyty CD z Hymnem „Zielona Rzeczpospolita”.
Delegaci jako pierwsi otrzymali najnowszy, styczniowy numer miesięcznika „Działkowiec”, który zgodnie z zasadami przyjętymi przez Krajową Radę zostanie wysłany bezpłatnie do Ogrodów. Uczestnicy Zjazdu zostali także zaopatrzeni w najnowszy, 13 numer „Biuletynu Informacyjnego”.

Sobota, 17 grudnia, 12:15

Przegłosowano składy Krajowej Komisji Rozjemczej i Rewizyjnej. Została ogłoszona przerwa na ukonstytuowanie się Krajowej Rady i Krajowych Komisji PZD.

Skład Prezydium KR:
Prezes Eugeniusz Antoni Kondracki
Wiceprezes Wincenty Eugeniusz Kulik
Wiceprezes Stanisław Chodak
Wiceprezes Tadeusz Jarzębak
Skarbnik Marian Pasiński
Sekretarz Izabela Elżbieta Ożegalska
Członek Prezydium Krajowej Rady PZD Antoni Ryszard Kostrzewa
Członek Prezydium Krajowej Rady PZD Jerzy Jacek Leśniak
Członek Prezydium Krajowej Rady PZD Janusz Moszkowski
Członek Prezydium Krajowej Rady PZD Zdzisław Tadeusz Śliwa

Krajowa Komisja Rewizyjna PZD:
Przewodnicząca Maria Fojt
Zastępca Przewodniczącego Henryk Kazimierz Tomaszewski  
Zastępca Przewodniczącego Bogusław Andrzej Dąbrowski   
Sekretarz Agnieszka Biesiekirska    
Stanisław Ryszard Burzyński 
Ryszard Roman Dorau 
Jadwiga Janina Drzewiecka 
Eugeniusz Krzysztof Lubosch 
Alicja Janina Paterek 
Dorota Maria Zerba 
Roman Konrad Żurkowski

Krajowa Komisja Rozjemcza PZD:
Przewodnicząca Olga Ochrymiuk     
Zastępca Przewodniczącego Robert Mirosław Klimaszewski  
Zastępca Przewodniczącego Zbigniew Maliszewski   
Sekretarz Zofia Paderewska   
Jan Kaczmarzyk 
Szymon Zygmunt Marczewski 
Tadeusz Mańko 
Zofia Maria Mróz 
Tadeusz Pietrzak 
Józef Pisarski 
Kazimierz Paweł Szymański 
Jerzy Andrzej Teluk 
Stanisław Wyrostkiewicz

Sobota, 17 grudnia, 12:05

Zamknięto listę kandydatów do KR PZD. Delegaci jednogłośnie wybrali Krajową Radę w nastepującym składzie:

Członkowie Krajowej Rady:
1. Kondracki Eugeniusz Antoni
 2. Kostrzewa Antoni Ryszard
 3. Franke Grażyna Czesława
 4. Oracz Grzegorz Jan
 5. Jarzębak Tadeusz
 6. Romanowski Józef
 7. Skonecki Czesław
 8. Mikołajczyk Bolesław
 9. Chęciński Sylwester Kazimierz
10. Kasprzak Józef
11. Śliwa Zdzisław Tadeusz
12. Kmieciak Halina Ewa
13. Dyczko Andrzej
14. Kulik Wincenty Eugeniusz
15. Ziomek Henryk Wiesław
16. Rodak Zbigniew Marian
17. Karpiński Jerzy
18. Korolczuk Barbara
19. Moszkowski Janusz
20. Praczyk Marian Stanisław
21. Chodak Stanisław 
22. Michalik Kazimierz
23. Wosik Andrzej
24. Leśniak Jerzy Jacek
25. Krawczyk Michał Tomasz
26. Noski Józef
27. Jaworek Jan Stefan
28. Kołodziejczak Zbigniew Franciszek
29. Wojsław Czesław
30. Bojko Andrzej
31. Ożegalska Izabela Elżbieta
32. Stypułkowska Maria
33. Walusiak Urszula 
34. Wójcik Zygmunt
35.  Farmas Janina
36. Molka Antoni
37. Sycz Agnieszka
38. Pasiński Marian
39. Wdowczyk Jerzy Wojciech
40. Boratyński Bernard Wiesław
41. Konefał Leszek Michał
42. Boroń Antonina Paulina
43. Kokot Barbara Bogusława
44. Smoczyński Czesław
45. Zawadzki Mirosław Stanisław
46. Jankowski Józef
47. Żyła Stefan
48. Gwóźdź Jan Antoni
49. Suszek Stanisław
50. Wilms Piotr Jan
51. Chodynicki Ryszard
52. Chochołowicz Stefan

Sobota, 17 grudnia, 11:50

Po przerwie kawowej przystąpiliśmy do głosowania. Delegaci przyjęli sprawozdania z działalności Krajowej Rady, Krajowej Komisji Rewizyjnej i Krajowej Komisji Rozjemczej. Ustępująca Krajowa Rada PZD uzyskała absolutorium większością 418 głosów za wobec 2 głosów przeciw. Przyjęto uchwałę o składzie organów Krajowej Rady PZD. Głos zabiera przewodniczący Zjazdowej Komisji Wyborczej.

Sobota, 17 grudnia, 11:00

W drugim dniu Zjazdu, jednym z przybyłych gości był poseł SLD Tadeusz Iwiński. Zachęcamy do przeczytania wywiadu, którego nam udzielił.

Przed Trybunałem Konstytucyjnym ważą się losy ustawy o ROD. Została ona przyjęta stosunkowo niedawno, bo w 2005 roku i równie szybko jej konstytucyjne zapisy zostały zakwestionowane przez Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego. PZD znalazł się w trudnej sytuacji. Czy Związek może liczyć na wsparcie SLD?

Tadeusz Iwiński (SLD): Nasza partia od wielu już lat konsekwentnie  wspiera Związek i mogę zadeklarować, że  będziemy robili to nadal. Sprawa Trybunału Konstytucyjny rzeczywiście jest trudna, ale nie po raz pierwszy PZD musi mierzyć się z podobnymi trudnościami. Jakiś czas temu jeden z posłów PiS
podjął bardzo konkretne działania, których intencją było zaszkodzenie Związkowi. Na szczęście zakończyły się one fiaskiem. Jeśli chodzi o Trybunał Konstytucyjny, to jest to organ, którego wyroków nie da się przewidzieć i nie jest łatwo przed nim wygrać. SLD wie o tym z własnego doświadczenia. Cztery lata temu Ryszard Kalisz walczył o ustawę lustracyjną, ja natomiast kilka miesięcy temu skutecznie walczyłem w sprawie symboli komunistycznych. Nie było łatwo, dlatego doskonale rozumiem sytuację Związku i zapewniam o swoim wsparciu.

Możemy liczyć na wsparcie SLD czy może jakieś konkretne działania?

Ponieważ Trybunał Konstytucyjny jest organem niezawisłym, nie możemy zgłosić np. interpelacji, ale w taki sposób, jaki jest tylko możliwy deklarujemy naszą pomoc. Osobiście deklaruję, że jeśli będzie taka potrzeba, to przedstawię swoim kolegom w Sejmie odpowiednie oświadczenie w sprawie obrony Związku.

Polski Związek Działkowców ma poparcie wielu środowisk, nie brakuje nam też przeciwników. Pana partia nie boi się stawać po stronie tych pierwszych. Dlaczego?

Bardzo dbamy o interesy ludzi słabych, biednych, starszych, których często nie stać na wakacje, czy jakiekolwiek wyjazdy. Dla nich właśnie ogrody działkowe są jedyną oazą spokoju i wytchnienia. Ogrody działkowe pozwalają także na uprawę owoców i warzyw, dzięki którym bardzo często zasilany jest budżet rodzinny.

A jakie działania w tym trudnym czasie doradziłby Pan samym działkowcom?  

Uważam, że Związek powinien robić wszystko, by pokazywać społeczeństwu swój autentyczny wizerunek. Warto, by działkowcy dzielili się wszystkimi szczytnymi ideami, które wcielają w życie. PZD powinien szukać nowych sojuszników, czy to wśród partii politycznych, czy np. związków zawodowych. Niezwykle istotne wydaje się też wsparcie Biura Międzynarodowego z siedzibą w Luksemburgu, dobrym przykładem jest np. list jaki wystosowało do Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego. Jeśli okaże się, że wyrok Trybunału Konstytucyjnego będzie nieprzychylny, to być może jedynym skutecznym rozwiązaniem okażą się protesty. Żyjemy w państwie demokratycznym i dlatego jego obywatele mają prawo do takiego działania.

Sobota, 17 grudnia, 10:00

Drugi dzień obrad zaczął się od dyskusji. Przemówił między innymi poseł Tadeusz Iwiński, w swoim wystąpieniu podkreślając estymę jaką lewica darzy ruch działkowy.

Delegatom przyznano 28 odznak 'Za Zasługi dla PZD' i 26 złotych odznak 'Zasłużonego Działkowca'.

Piątek, 16 grudnia, 21:10

Podczas gdy delegaci się bawią, my chcielibyśmy przybliżyć Państwu niektóre z dziś wygłoszonych referatów. Wszystkie teksty będą wkrótce dostępne na stronie w pełnym brzmieniu, teraz publikujemy streszczenia.

Delegat Zygmunt Czarny prezes ROD „Słonecznik” w Trzciance, zaznaczył, że działkowcy chlubią się ustawą o rodzinnych ogrodach działkowych, cieszą się z przynależności do Związku. Tymczasem wytacza się przeciwko nim najcięższe armaty, a to ze strony Sejmu, Rządu RP, NIK, Rzecznika Praw Obywatelskich, czy Ministra Infrastruktury. W ostatnim czasie natomiast oliwy do ognia dolało pismo Pierwszego Sądu Najwyższego z dnia 19.01.2011 skierowane do Międzynarodowego Biura Europejskich Ogrodów Działkowych i Rodzinnych z siedzibą w Luksemburgu. Zdaniem delegata Zygmunta Czarnego treść pisma jest policzkiem wymierzonym przeciwko milionowi członków PZD. Takie działania potwierdzają, że urzędnicy naszego Państwa nie traktują działkowców i całego Związku z szacunkiem.
Tymczasem w naszym kraju istnieje ponad 200 organizacji o podobnych statutach i regulaminach i nie podkłada im się kłód pod nogi, nie utrudnia im się różnorodnej działalności służącej ludziom. Otwarte więc pozostaje pytanie, dlaczego te kłody podkładane są pod nogi działkowcom zrzeszonym w PZD. Jako przykład delegat podał sytuacje, które mają miejsce w jego mieście Trzciance w Wielkopolsce, gdzie miasto pod ogrody przeznaczyło 40 ha ziemi. Tyle samo ziemi na terenie miasta i gminy przeznaczone jest na parki i skwery. Na utrzymanie zieleni miejskiej urząd miasta przeznacza 3-3.5 mln zł rocznie. Tymczasem ogrody nie otrzymują nic od miasta.
Prezes zaznaczył, że mimo takiego traktowania Ogrody z pewnością się nie poddadzą i będą bronili działek, które są częścią ich życia. Zapewnił także, że jeśli Trybunał Konstytucyjny zakwestionuje w najbliższym czasie ustawę o ROD, jest pewien, że działkowcy połączą siły i będą walczyć o swoje prawa. Z pewnością nie pozostaną bierni.

Jerzy Teluk , przewodniczący okręgowej Komisji Rozjemczej w Zielonej Górze, ocenił minione cztery lata, jako czas, któremu towarzyszyły niezwykle zmienne nastroje. Satysfakcja towarzyszyła działkowcom, kiedy w 2005 roku weszła w życie ustawa o ROD, kiedy w zarejestrowany został nowy Statut, kiedy w obronie Związku wypowiedziały się setki tysięcy Polskich Działkowców. Za porażkę uznał fakt iż takie instytucje jak: Rzecznik Praw Obywatelskich, Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego, Najwyższa Izba Kontroli, Trybunał Konstytucyjny czy Marszałek Sejmu zakwestionowali legalność Ustawy uchwalonej w majestacie prawa.
Jerzy Teluk wyraził przekonanie, że IX Krajowy Zjazd Delegatów PZD sformuje program zapewniający trwanie Związku i gwarancje praw działkowców. Delegat wyraził przekonanie, że Związek pod skutecznym kierownictwem prezesa PZD Eugeniusza Kondrackiego będzie trwał, rozwijał się dla dobra działkowców i społeczeństwa.

W swoim przemówieniu Przewodnicząca Krajowej Komisji Rozjemczej PZD, pani Olga Ochrymiuk oceniła mijającą kadencję jako szczególnie trudną, pełną skarg i wniosków rozpatrywanych w trybie nadzwyczajnym. Jakkolwiek w ogólnym ujęciu kadencja ta jest pełna sukcesów i ciężkiej walki, na KKR statutowo spoczywa obowiązek rozstrzygania spraw nieprzyjemnych i trudnych. Przewodnicząca podkreśliła, że ścieżka postępowania sądowego jest dostępna po wyczerpaniu wewnątrz związkowej procedury odwoławczej, natomiast kiedy do takich przypadków dochodzi wyrok uznający pozbawienie członkostwa w PZD za bezzasadne może być dla Związku bardzo kosztowny, zarówno finansowo jak i wizerunkowo.
Istnienie sporów w organizacji zrzeszającej milion rodzin jest nieuniknione, jednak sposób ich rozstrzygania świadczy o skuteczności regulacji wewnętrznych i ich przestrzeganiu przez organy związkowe. Z dokumentacji rozjemczej wynika, że najczęstszą przyczyną sporów jest nieprzestrzeganie przez członków PZD – użytkowników działek postanowień zawartych w regulaminie ROD i statucie PZD. Wyliczono główne grzechy i naruszenia regulaminu, takie jak budowanie altan ponadnormatywnych, użytkowanie więcej niż jednej działki, zamieszkiwanie czy też wynajmowanie działek.
Przewodnicząca KKR zwróciła też uwagę na wielość spraw wracających z KKR do ponownego rozpatrzenia w niższych instancjach ze względu na błędy proceduralne. W związku z tym zaapelowała o szczególną uwagę przy rozpatrywaniu spraw, a także położyła nacisk na znaczenie edukowania członków organów PZD. Akcje szkolenia działaczy na szczeblach ogrodowym i okręgowym pozwoliły znacznie ograniczyć liczbę spraw rozpatrywanych przez KKR.

Piątek, 16 grudnia, 18:00

Pragniemy się z Państwem podzielić kolejnymi listami nadesłanymi do IX Krajowego Zjazdu Delegatów. Poniżej publikujemy list otrzymany od Prezydenta RP, pana Bronisława Komorowskiego i Marszałek Sejmu, pani Ewy Kopacz.

List prezydenta RP Bronisława Komorowskiego do IX Krajowego Zjazdu.

List Marszałek Sejmu Ewy Kopacz do IX Krajowego Zjazdu.

Piątek, 16 grudnia, 14:50

Trwa konferencja prasowa. Została zarysowana historia ruchu działkowego w Polsce. Prezes PZD omawia obecne problemy i zagrożenia czyhające na działkowców, a także znaczenie ustawy o ROD dla ruchu działkowego w Polsce.

Szczegóły dotyczące konferencli prasowej.

Piątek, 16 grudnia, 14:20

Obraduje IX Krajowy Zjazd Delegatów PZD!

Po przyjęciu Regulaminu, zatwierdzeniu porządku obrad a także wyborze Komisji Zjazdowych, Prezes PZD Eugeniusz Kondracki wygłosił referat sprawozdawczo-programowy. W chwili obecnej przemawiają delegaci i goście. W imieniu Polskiego Stronnictwa Ludowego poseł Stanisław Kalemba zobowiązał się do współpracy z PZD jako reprezentantem miliona polskich rodzin działkowych w kwestiach dotyczących przyszłości polskich działkowców, Ogrodów a także wszelkich regulacji prawnych dotyczących działkowców i Związku.

Zachęcamy do zapoznania się z referatem Prezesa Kondrackiego w pełnym brzmieniu, jest dostępny na tej stronie.

W ciągu najbliższych minut rozpocznie się konferencja prasowa poświęcona problematyce omawianej przez IX Krajowy Zjazd.

W najbliższym czasie opublikujemy treść listów nadesłanych do Zjazdu przez Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego  i Marszałek Sejmu Ewę Kopacz.

Czwartek, 15 Grudnia, 18:50

W piątek, 16 grudnia rozpoczynają sie obrady IX Krajowego Zjazdu Delegatów Polskiego Związku Działkowców. Do Warszawy przybywa 457 delegatw PZD. Swoje przybycie zapowiedzieli rozliczni szacowni goście, oraz dziennikarze ogolnokrajowych mediów. Z terenu całego kraju napływają do nas listy z poparciem i życzeniami owocnej pracy na Zjeździe. 

List Zjazdowy od ROD 'Czarniawka' w Sejnach

List Zjazdowy od ROD 'Słoneczny' w Augustowie

List Zjazdowy ROD 'Jagódka' w Lipsku

List Zjazdowy od ROD 'Leśny' w Suwałkach

List Zjazdowy od ROD 'Borówka' w Suwałkach

List Zjazdowy od ROD im. 'Jaćwingów' w Suwałkach

List Zjazdowy od ROD 'Malinka' w Suwałkach

List Zjazdowy od ROD im. 'M. Koprernika' w Krotoszynie

List Zjazdowy od Kolegium Prezesów ROD w Pile

List Zjazdowy od ROD im. 'kmdr ppor. Jana Grudzińskiego' w Gdyni

List Zjazdowy od ROD 'Leśna Dolina' w Kwidzynie

List Zjazdowy od Chełmińskiej Rady Działkowców

List Zjazdowy od ROD 'Marii Konopnickiej' w Suwałkach

List Zjazdowy wraz z życzeniami świątecznymi od ROD 'Zalesiany'

List Zjazdowy od ROD „Nasz Ogródek” w Jaśle

List Zjazdowy od ROD 'Wyzwolenie' w Legnicy

Powrót

Copyright © 2022 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio