Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Przywrócenie zwolnień podatkowych - 29.03.2012

PRZYWRÓCENIE ZWOLNIEŃ PODATKOWYCH

Wraz z początkiem 2003 roku cały Związek stanął w obliczu niekorzystnych zmian prawnych, które pozbawiły działkowców i PZD dotychczasowych zwolnień podatkowych. Zmiany te zostały dokonane, pomimo licznych wystąpień Krajowej Rady, w których argumentowała zasadność utrzymania funkcjonujących od kilkudziesięciu lat zwolnień. Wystąpienia te były kierowane do Ministra Finansów, Sejmu i Senatu. Instytucje te nie ustosunkowały się jednak merytorycznie wobec stanowiska Krajowej Rady i od początku 2003 roku zaczęły obowiązywać przepisy, które w praktyce oznaczały, że działkowcy i ogrody mieli być obciążeni podatkiem rolny, leśnym i od nieruchomości. Dodatkowy problem wynikał z konieczności realizacji licznych obowiązków natury typowo formalnej, jak wypełnienie skomplikowanych formularzy, które miały być wykonane przez ponad 5 tysięcy ogrodów w terminie kilkunastu dni pod rygorem sankcji karno-skarbowych.

Z tego też względu organy Związku podjęły intensywne działania wychodzące naprzeciwko powstałej sytuacji. Przede wszystkim w dniu 14 lutego 2003 roku Krajowa Rada przyjęła odpowiednie stanowisko w tej sprawie. Ponadto przyjęto uchwałę określającą konkretne zadania dla ogniw PZD. W pierwszej kolejności należało zrealizować obowiązek polegający na wypełnieniu i złożeniu przez wszystkie ogrody deklaracji podatkowych w terminie ustawowym. W tym celu odbyto w całej Polsce kilkadziesiąt narad z przedstawicielami wszystkich ogrodów działkowych, gdzie szczegółowo objaśniano wszystkie zawiłości nowych ustaw, a także sposób obliczania podatków. Jednocześnie Krajowa Rada opracowała wzory dokumentów na potrzeby ogrodów. Dotyczyło to w szczególności wniosków, jakie należało składać do gmin o zwolnienie gruntów i budynków z podatków, a także wniosków o przedłużenie terminu składania deklaracji podatkowych. Należy również podkreślić działania interwencyjne w sprawach podatkowych przed niektórymi władzami lokalnymi, które podejmowały niekorzystne czynności w stosunku do Związku.

Niezależnie od powyższego Krajowa Rada cały czas prowadziła intensywne działania zmierzające do przywrócenia ogrodom i działkowcom zwolnień podatkowych. W tym celu wystąpiono do Przewodniczącego Klubu Parlamentarnego SLD z prośbą o wszczęcie odpowiedniej inicjatywy ustawodawczej w celu zmiany niekorzystnych przepisów podatkowych. Podniesione w tym wystąpieniu argumenty prawne – a zwłaszcza naruszenie praw słusznie nabytych – skłoniły SLD do opracowania stosownego projektu ustawy, który został skierowany do laski marszałkowskiej.  Należy podkreślić, że powyższy projekt ustawy został opracowany przy czynnym udziale KR PZD, która składała konkretne propozycje co do treści poszczególnych przepisów. Te działania zagwarantowały, że projekt uzyskał optymalny kształt i jednoznacznie przywracał działkowcom należne im zwolnienia podatkowe bez możliwości zastosowania niekorzystnej dla nich interpretacji.

Prace te zakończyły się powodzeniem. Sejm przyjął bowiem w dniu 8 maja 2003 r. ustawę o zmianie ustawy o pracowniczych ogrodach działkowych, ustawy o podatku rolnym oraz ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

A zatem w wyniku intensywnych działań całego Związku Parlament przywrócił – z mocą wsteczną - działkowcom i ogrodom zwolnienia podatkowe na podstawie ustawy z dnia 8 maja 2003 r. o zmianie ustawy o pracowniczych ogrodach działkowych, ustawy o podatku rolnym oraz ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

 TT

 

Powrót

Copyright © 2022 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio