Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Walka o prawa działkowców w "specustawach" - 29.03.2012

WALKA O PRAWA DZIAŁKOWCÓW W „SPECUSTAWACH”

 

W ostatnich latach coraz częściej uchwalane są tzw. specustawy, które wprowadzają szczególne zasady w celu przyspieszenia określonych inwestycji. Te specustawy zawierają również przepisy odnoszące się do praw działkowców związanych z likwidacją ROD. Dlatego też w ostatnich latach Związek był zmuszony walczyć o zachowanie tych praw, które były zagrożone na skutek przepisów różnych specustaw, ograniczających lub nawet pozbawiających działkowców jakichkolwiek uprawnień przysługujących im w sytuacji likwidacji ogrodu na potrzeby określonych inwestycji.  

 

Specustawa drogowa

W 2008 roku rozpoczęła się batalia o zmianę wyjątkowo krzywdzących przepisów tzw. specustawy drogowej, która pozbawiała działkowców prawa do odszkodowania za utraconą własność i prawa do działek zastępczych w razie likwidacji ogrodów na cele drogowe. Oznaczało to, że w takich przypadkach działkowcom nie należało się zupełnie nic. Tak drastyczne rozwiązania zostały pośpiesznie uchwalone bez żadnych konsultacji ze Związkiem. Początkowo zasygnalizowana przez PZD sprzeczność nowelizacji z Konstytucją była całkowicie ignorowana przez władze. Dopiero po licznych protestach działkowców i struktur Związku oraz przesłaniu analiz prawnych opracowanych w Krajowej Radzie, sprawą zainteresowała się część posłów oraz Rzecznik Praw Obywatelskich, którzy poparli pogląd Związku o naruszeniu konstytucyjnych praw działkowców. Argumentacja ta stała się podstawą do złożenia w Sejmie projektu ustawy, opracowanego przy współudziale Krajowej Rady PZD. Wszczęte w ten sposób postępowanie legislacyjne toczyło się przy aktywnym udziale przedstawicieli Krajowej Rady podczas posiedzeń komisji sejmowych i doprowadziło ostatecznie do przyjęcia przez Sejm ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o zmianie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych. Nowelizacją tą przywrócono działkowcom i PZD prawo do odszkodowań za straty ponoszone w związku z likwidacją ROD oraz do terenów na odtworzenie ROD likwidowanych pod inwestycje drogowe. W konsekwencji dzięki olbrzymiemu zaangażowaniu działkowców oraz wszystkich struktur PZD, odnieśliśmy sukces i przekonaliśmy parlamentarzystów do przyjęcia naszej propozycji zmiany niekorzystnych przepisów. Tym samym działkowcom przywrócono ich podstawowe prawa.

 

Specustawy „wałowa” oraz  „atomowa”

W kolejnych latach w pracach Sejmu ujawniła się wyraźna tendencja do wprowadzania stopniowego ograniczania praw działkowców. Przejawem tego była nie tylko omówiona specustawa drogowa; analogiczne działania miały miejsce również w przypadku prac nad projektem ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych (tzw. specustawa wałowa) oraz ustawy o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie obiektów energetyki jądrowej oraz inwestycji towarzyszących (tzw. specustawa atomowa).

Z informacji, które dotarły do Krajowej Rady PZD w maju 2010 roku wynikało, iż projekt „specustawy wałowej” zawierał zapisy skutkujące odebraniem działkowcom i PZD prawa do odszkodowania i terenu zamiennego w przypadku likwidacji ogrodów pod budowę infrastruktury przeciwpowodziowej. Z tego też względu stanowisko Prezydium Krajowej Rady zostało niezwłocznie skierowane m.in. do Ministerstwa Infrastruktury oraz członków komisji sejmowych, prowadzących prace nad projektem. Krajowa Rada zabezpieczyła również uczestnictwo jej przedstawicieli podczas posiedzeń tych komisji, dzięki czemu Związek miał możliwość aktywnego zgłaszania zastrzeżeń do zapisów narażających działkowców na szkodę. W efekcie w przypadku „specustawy wałowej” PZD udało się zapobiec powtórce ze „specustawy drogowej”, a nowe prawo, pomimo wprowadzania uproszczonych procedur likwidacji ogrodów na cele przeciwpowodziowe, nie ogranicza praw działkowców do uzyskania stosownych rekompensat.

Analogiczna sytuacja miała miejsce w przypadku „specustawy atomowej”, której rządowy projekt, przesłany PZD do konsultacji, zawierał zapis wyłączający prawo działkowców i Związku do odszkodowań w przypadku likwidacji ROD pod budowę elektrowni atomowej. Po zapoznaniu się z tym projektem Krajowa Rada przesłała do Ministerstwa Gospodarki stanowisko, w którym wskazała na niekonstytucyjność przedłożonych propozycji. Dzięki tej interwencji projekt, który trafił pod obrady Sejmu i został uchwalony, zawierał już przepisy dotyczące uprawnień działkowców i PZD.

 

BP

TT

Powrót

Copyright © 2022 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio