Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Posiedzenie Okręgowego Zarządu PZD w Gorzowie Wlkp. - 02.03.2012

Kolejne posiedzenie Okręgowego Zarządu PZD w Gorzowie Wlkp. było poświęci głównie 4 tematom:

1. Nowelizacja regulaminu ROD.

2. Trudna sytuacja Związku i działkowców w świetle zaskarżonej ustawy o rod do TK.

3. Program modernizacji działek w ROD.

4. Sprawozdanie finansowe za 2011 oraz preliminarz finansowy na 2012 r.

Otwarcia i przywitanie członków Zarządu, Przewodniczących Komisji Statutowych oraz członka Krajowej Rady (skarbnik) Mariana Pasińskiego dokonał Prezes OZ PZD Piotr Wilms.

Po zatwierdzenie programu posiedzenia i wyborze komisji uchwał i wniosków Prezes OZ szczegółowo przedstawił nowelizację regulaminu ROD. W precyzyjny sposób streścił najważniejsze zmiany jakie będzie on zawierał.

Bardzo ważny temat został poruszony i szczegółowo omówiony przez skarbnika Krajowej Rady PZD Mariana Pasińskiego. W szczególności odniósł się do zaskarżonej ustawy o rod do Trybunału Konstytucyjnego. Nakreślił cele i zadania dla członków OZ, zarządów ROD oraz samych działkowców. Poinformował zebranych jak ważnym jest dalsze informowanie na walnych zebraniach działkowców o zagrożeniach jakie są w stosunku do nich samych i całego Związku. Za celowe uznano, aby walne zebrania podejmowały stanowiska i petycje do rządzących naszym krajem.

Kolejny priorytetowy temat „Program modernizacji działek w ROD" zaprezentował i skomentował Prezes OZ PZD Piotr Wilms. Szczególny nacisk położył na estetykę ogrodu, działek i altan. Zakomunikował zebranych, że aktualnie opracowywany jest własny program działania wg którego będzie wdrażany program ogólnokrajowy. Od roku 2012 ma być corocznie dokonywana ocena zmiany zagospodarowania działek i wizerunku ogrodów okręgu gorzowskiego.

Sprawozdanie finansowe za 2011 rok oraz preliminarz na 2012 rok OZ PZD Gorzów Wlkp. przedstawiła księgowa OZ Jadwiga Święcich .

Sekretarz OZ PZD
/-/ Kazimierz Dudziński

Powrót

Copyright © 2020 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio