Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Informacje z OZ

Informacja z posiedzenia plenarnego OZ PZD w Lublinie - 23.02.2012

23 lutego 2012 r. odbyło się drugie posiedzenie plenarne Okręgowego Zarządu PZD w Lublinie, poświęcone głównym kierunkom działalności PZD na najbliższe lata oraz zatwierdzenie bilansu za 2011 r. Uczestniczyła w nim przedstawicielka Krajowej Rady PZD Pani Zofia Rut-Skórzyńska.

Spotkanie otworzył Prezes OZ PZD w Lublinie Pan Stanisław Chodak, który powitał wszystkich zgromadzonych i przedstawił program posiedzenia. Ważnym tematem omawianym podczas narady były kierunki prac ogrodów działkowych na lata 2012-2016. Wprowadzeniem do dyskusji był referat wygłoszony przez Pana Prezesa, który posumował IX Krajowy Zjazd Delegatów PZD oraz przedstawił aktualną sytuację ogrodów i Polskiego Związku Działowców w obliczu zaskarżenia do Trybunału Konstytucyjnego ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych - aktu prawnego stanowiącego fundament funkcjonowania w naszym państwie ogrodnictwa działkowego pomimo, iż stanowi on reasumpcję prawną ponad stuletniego dorobku naszych działek ogrodów. Prezes podkreślił jak trudna jest sytuacja Związku w sytuacji gdy przedstawiciele parlamentu nie ukrywają faktu, że w tym wszystkim chodzi o pozyskanie przez władze miast gruntów, na których są ogrody. Najłatwiejszym sposobem pozyskania tych gruntów będzie nowa ustawa umożliwiająca realizację tych planów.

Pan Prezes OZ Stanisław Chodak wskazał na pilną potrzebę podjęcia działań mających na celu poprawę wizerunku rodzinnych ogrodów działkowych. Ustanowienie przez Krajową Radę PZD 2012 roku Rokiem Modernizacji Ogrodów zbiega się z priorytetowym zadaniem Okręgowego Zarządu jakim będzie wdrażanie programu modernizacji działek w ROD. Program modernizacji zostanie zatwierdzony na następnym posiedzeniu OZ.

Kolejnym punktem posiedzenia było sprawozdanie finansowe przedstawione przez główną księgową OZ w Lublinie Panią Krystynę Kneć, która bardzo szczegółowo zreferowała sprawozdanie finansowe Okręgowego Zarządu, a następnie zapoznała uczestników posiedzenia z Preliminarzem OZ PZD w Lublinie na rok 2012. W części tej wystąpił również Skarbnik OZ.

Sprawozdanie Okręgowej Komisji Rewizyjnej przedstawił przewodniczący tej Komisji Pan Jan Milanowski. Okręgowa Komisja Rewizyjna PZD w Lublinie przedstawiała wniosek o zatwierdzenie sprawozdania finansowego Okręgowego Zarządu, które zdaniem Komisji zostało sporządzone rzetelnie i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i zasadami rachunkowości.

Rozpoczęto dyskusję, która skupiła się głównie na problematyce obrony działkowców i Związku. Podkreślano potrzebę manifestu oraz apeli do partii rządzących aby dostrzegli potrzebę istnienia ogrodnictwa działkowego w Polsce. Przedstawiono liczne wystąpienia działkowców z poszczególnych ogrodów rejonów: lubelskiego, chełmskiego, biało podlaskiego oraz zamojskiego. Łącznie w dyskusji zabrało głos 12 członków OZ.

Zebranie zaowocowało stanowiskiem wszystkich uczestników plenarnego posiedzenia Okręgowego Zarządu PZD w Lublinie w sprawie przyszłości ogrodnictwa działkowego w Polsce, które zostało przekazane Marszałkowi Sejmu RP i Krajowej Radzie PZD.

Prezes
Okręgowego Zarządu PZD w Lublinie
mgr Stanisław Chodak

Powrót

Copyright © 2020 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio