Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Informacja z posiedzenia plenarnego Okręgowego Zarządu PZD w Bydgoszczy - 13.03.2012

Informacja z posiedzenia plenarnego Okręgowego Zarządu PZD w Bydgoszczy.

 

          W dniu 11 marca 2012 roku swoje pierwsze w 2012 roku plenarne posiedzenie odbył Okręgowy Zarząd PZD w Bydgoszczy. Gośćmi posiedzenia był reprezentujący Krajową Radę PZD mec. Tomasz Terlecki, przedstawiciele okręgowej komisji rewizyjnej i rozjemczej oraz pracownicy Biura OZ PZD.

          Posiedzenie przebiegało zgodnie z zaproponowanym przez Prezydium OZ i przyjętym porządkiem obrad. Obradom przewodniczyła prezes OZ PZD w Bydgoszczy Barbara Kokot.

           Zgodnie z przyjętym porządkiem obrad prezes OZ i sekretarz OZ przedstawili sprawozdanie merytoryczne Okręgowego Zarządu PZD w Bydgoszczy za rok sprawozdawczy 2011, które podsumowało najważniejsze wydarzenia minionego roku, a więc przede wszystkim aktywny udział w obradach IX Zjazdu PZD, przeprowadzenia XVI Okręgowego Zjazdu Delegatów PZD okręgu bydgoskiego, uczestnictwo w II Kongresie Polskiego Związku Działkowców oraz uczestnictwo w uroczystościach centralnych i organizacja regionalnych obchodów 30-lecia Związku.

           W 2011 roku Okręgowy Zarząd PZD spotykał się 6-krotnie na swoich posiedzeniach plenarnych, podejmując 40 uchwał, podejmując 2 Stanowiska, 3 wystąpienia do Marszalka Sejmu oraz 1 rezolucję i 1 przesłanie. Prezydium Okręgowego Zarządu odbyło 15 posiedzeń, w czasie których podjęto 200 uchwał w całym wachlarzu spraw określonych przepisami statutu, ustawy o ROD i innych aktów prawnych. Przedstawiony bardzo obszerny materiał sprawozdawczy w pełni zobrazował całokształt zagadnień i problematykę podejmowanych działań obejmujących realizację od zadań regulaminowo - statutowych, poprzez zagadnienia inwestycyjne, dot. zagospodarowania ogrodów i działek, regulację stanów prawnych ogrodów i inne, a skończywszy na sprawach obrony przed zagrożeniami dla praw działkowców, dla ustawy o ROD oraz dla PZD.

            Uczestnicy posiedzenia przyjęli też sprawozdanie finansowe OZ PZD za 2011 rok, plan pracy OZ PZD na 2012 rok oraz preliminarz finansowy OZ PZD na rok 2012. W imieniu okręgowej komisji rewizyjnej Alojzy Kluczykowski przedstawił ocenę komisji z badania sprawozdania finansowego oraz działalności merytorycznej za rok 2011, wnioskując o zatwierdzenie sprawozdań.

           Okręgowy Zarząd PZD w Bydgoszczy przyjął jednogłośnie 4 uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdań OZ, rocznego planu pracy OZ PZD na 2012 rok oraz w sprawie uchwalenia rocznego preliminarza finansowego OZ PZD na 2012 rok. Przyjęto również uchwałę w sprawie zatwierdzenia uchwał Prezydium Okręgowego Zarządu PZD w Bydgoszczy, wymagających zatwierdzenia przez okręgowy zarząd na podstawie § 124 ust. 3 Statutu PZD, a także uchwałę w sprawie ustalenia wysokości wpisowego.

            Pani Prezes OZ Barbara Kokot na bazie informacji otrzymanych podczas posiedzenia Krajowej Rady PZD, przedstawiła uczestnikom obrad najbardziej istotne informacje związane z aktualną sytuacją w Polskim Związku Działkowców, temat ten szerzej omówił również Pan mec. Tomasz Terlecki. W chwili obecnej cały Związek oczekuje na wiadomości dotyczące rozstrzygnięć przez Trybunał Konstytucyjny w sprawie zaskarżenia przez Pierwszego Prezesa SN ustawy o ROD. Pomimo ogromu przyjętych stanowisk, apeli i wystąpień działkowców do Prezydenta RP, premiera Rządu, Marszałka Sejmu oraz innych organów państwa, nie ma oznak podejmowania jakichkolwiek działań w naszej sprawie. Możemy tylko domyślać się, dlaczego tak się dzieje oraz dopominać się o poważne traktowanie tj. żądać odpowiedzi na nasze wystąpienia. Uczestnicy posiedzenia przyjęli jednogłośnie treść ponownego wystąpienia do Pani Marszałek Sejmu Ewy Kopacz o udzielenie odpowiedzi na wystąpienie z dnia 21 grudnia 2011r. oraz o podjęcie konkretnych działań leżących w kompetencji Marszałka Sejmu.

           Przebieg i dyskusja podczas posiedzenia plenarnego Okręgowego Zarządu PZD w Bydgoszczy w sposób jednoznaczny spełniły cele i zadania wyznaczone przez przyjęty porządek obrad.

Powrót

Copyright © 2020 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio