Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Likwidacje ROD w 2011 roku - 17.02.2012

Najwięcej likwidacji ROD w całości i w części przeprowadzono na terenie okręgowych zarządów PZD: w Gdańsku (4 ROD — w całości, 5 ROD – w części), w Szczecinie (10 ROD – w części) i Sudeckiego (10 ROD – w części). Z kolei w takich okręgach jak Gorzów Wielkopolski, Słupsk, Toruńsko – Włocławski i Wrocław nie było żadnych likwidacji ogrodów działkowych.

Największe powierzchnie zlikwidowano w OZ PZD: w Gdańsku – 14 ha, w Lublinie – ponad 11 ha i Sudeckim – ponad 18 ha.

W OZ PZD w Gdańsku ponad 11 ha zostało skreślone z Rejestru ROD, z uwagi na utratę funkcji ogrodów działkowych. Powyższa sytuacja wystąpiła m.in. w ROD „Różyczka” w Rzeżęcinie i ROD „Portowiec” w Gdyni. Działania te są wynikiem porządkowania spraw w okręgu gdańskim, jak również aktualizacji danych w Rejestrze ROD, celem dostosowania ich do stanu faktycznego.

Natomiast w OZ PZD w Lublinie i Sudeckim, likwidacje związane były głównie ze zwrotem terenów niezagospodarowanych przez działkowców.

W celu realizacji przez państwo inwestycji drogowych, w 2011 roku zlikwidowano 13,2744 ha, co stanowiło 10,8% likwidowanej powierzchni. Największy obszar został zlikwidowany w okręgu świętokrzyskim, gdzie pod budowę drogi ekspresowej S-7 zlikwidowano cały ROD „Szarotka” w Skarżysku Kamiennej o powierzchni 4,5994 ha, na którym znajdowało się 157 działek rodzinnych. Podobna sytuacja wystąpiła w OZ w Lublinie, gdzie pod budowę obwodnicy miasta Tomaszowa Lubelskiego w ciągu drogi ekspresowej S 17 likwidacji uległo część ROD „Przyszłość” w Tomaszowie Lubelskim o powierzchni 2,0957 ha, na której funkcjonowało 46 działek rodzinnych.

42,6% zlikwidowanej powierzchni stanowiły grunty należące do PZD, na których nie był realizowany cel wynikający z ustawy o ROD, a więc tereny pozostawały niezagospodarowane przez ROD i nie znajdował się na nich majątek Związku i działkowców. W tych przypadkach PZD dokonał zwrotu gruntów na rzecz właściciela. Łącznie z powyższej przyczyny zlikwidowano tereny o powierzchni 52,433h ha. Takie sytuacje wystąpiły w OZ PZD: w Bydgoszczy, w Gdańsku, w Koszalinie, w Lublinie, Opolskim, Podlaskim, w Szczecinie i Śląskim.

Niewiele mniej, bo 51,1316 ha (co stanowi 41,5% zlikwidowanej powierzchni w 2011r.) zostało zlikwidowane z uwagi na szczególne przypadki, takie jak zmiany w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego, czy zwrot gruntów właścicielom. Przedmiotowa sytuacja wystąpiła m.in. w OZ Podlaskim PZD, gdzie Prezydium KR PZD wyraziło zgodę na skreślenie ROD im. Iwaszkiewicza w Białymstoku o powierzchni 29,9589 ha i zwrot gruntu na rzecz aktualnego właściciela tj. Uniwersytetu w Białymstoku. Podobna sytuacja wystąpiła w OZ PZD w Gdańsku, gdzie ponad 11 ha zostało skreślone z Rejestru ROD z uwagi na utratę funkcji ogrodów działkowych.

W związku z budową obiektów administracji publicznej, szkolnictwa, sportu i obiektów komunalnych, likwidacji uległo 5,8566 ha tj. 4,8% likwidowanych terenów ROD.

Szczególnie skomplikowana a zarazem trudna sytuacja wystąpiła przy likwidacji całości ROD „Ustronie” w Poznaniu. W niniejszym przypadku likwidacji uległ teren o łącznej powierzchni 6,23 ha, na którym istniało 106 działek rodzinnych. Likwidacja ROD „Ustronie” prowadzona była w dużym pośpiechu, ze względu na konieczność realizacji przedsięwzięć EURO 2012, lecz nie z winy PZD. W ramach przyjętych warunków likwidacji ROD „Ustronie” w  Poznaniu, Miasto Poznań zobowiązało się do wypłaty odszkodowań na rzecz członków PZD z tytułu stanowiących ich własność nasadzeń, urządzeń i obiektów znajdujących się na działkach, na rzecz PZD z tytułu stanowiących jego własność nakładów roślinnych niepodlegających odtworzeniu, a także zapewnienia terenu zamiennego, nie mniejszego od terenu likwidowanego, położonego przy ul. Sandomierskiej w Poznaniu, na którym PZD odtworzy rodzinny ogród działkowy. Teren zamienny został przekazany Polskiemu Związkowi Działkowców nieodpłatnie w użytkowanie na podstawie aktu notarialnego. Związek przejął na siebie również obowiązek odtworzenia ROD.

Zawsze wyznacznikiem postępowania w procedurach likwidacyjnych jest ustawa z dnia 8  lipca 2005r. o ROD. Akt ten w sposób precyzyjny i jednoznaczny określa warunki, na jakich może nastąpić likwidacja ogrodu. To właśnie ustawa o ROD gwarantuje, że działkowcy zawsze mają zagwarantowane odszkodowanie za składniki majątkowe stanowiące ich własność, Związek otrzymuje odszkodowanie za składniki majątkowe stanowiące jego własność, a ogrody działkowe są odbudowywane. Tylko dalsze funkcjonowanie ustawy o ROD w niezmienionym kształcie w pełni zabezpiecza interesy działkowców i Związku, w przypadku, gdy istnieje konieczność likwidacji ROD. Działkowcy w pełni popierają ten akt prawny, broniący ich fundamentalnego prawa do własności naniesień i nasadzeń. Natomiast obowiązkiem Związku jest przestrzeganie i egzekwowanie wszystkich postanowień ustawy o ROD.

Gdy do likwidacji ROD dochodzi z uwagi na realizację inwestycji drogowej, w takiej sytuacji nie obowiązuje ustawa z dnia 8 lipca 2005r. o ROD. Jednak nieugięta postawa PZD i aktywne działania organów Związku spowodowały, iż Sejm znowelizował ustawę o realizacji inwestycji drogowych uchwalając równorzędne obowiązki. Dzięki zapisom zawartym w art. 18 ust. 1g ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, podmiot, w którego interesie następuje likwidacja ROD obowiązany jest dokonać:

1)    wypłaty członkom PZD – odszkodowania za stanowiące ich własność nasadzenia, urządzenia i obiekty znajdujące się na działkach,
2)    wypłaty PZD – odszkodowania za stanowiące jego własność urządzenia, budynki i budowle rodzinnego ogrodu działkowego przeznaczone do wspólnego korzystania przez użytkujących działki i służące do zapewnienia funkcjonowania ogrodu,
3)    zapewnienia gruntów zastępczych na odtworzenie rodzinnego ogrodu działkowego.

Powyższe uregulowania są powtórzeniem warunków likwidacji wynikających z ustawy o ROD. Muszą się z nimi liczyć inwestorzy, realizując inwestycje drogowe. Związek w pełni rozumie konieczność realizacji inwestycji służących społeczeństwu, a tym samym i działkowcom, rozumie znaczenie tych inwestycji dla miast oraz ich priorytetowy charakter dla Polski. Uznaje także, że w niezbędnych przypadkach musi się to odbywać na terenach zajmowanych przez niektóre ogrody. W obliczu procedur likwidacyjnych niezawodne jednak zawsze są postanowienia ustawy z dnia 8 lipca 2005r. o rodzinnych ogrodach działkowych, najlepszego gwaranta praw działkowców i Związku.

AR

Powrót

Copyright © 2024 Polski Związek Działkowców All rights reserved.