Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Posiedzenie Prezydium KR PZD – najważniejsze postanowienia - 15.02.2012

Prezydium rozpatrzyło sprawy ośmiu ogrodów z OZ Mazowieckiego. Ustaliło, że w ogrodach: na „Paluchu” w Warszawie,  ROD „Rynia” w Ryni, ROD „Kamieńczyk” w Kamieńczyku oraz ROD „Biała Brzoza”- należy przywrócić stan zgodny z prawem obowiązującym w PZD. Natomiast jeśli chodzi o zagrożone ogrody, a więc ROD „Mirków” w Konstancinie Jeziornej, ROD „Pod Dębami” w Zegrzu Południowym, ROD „Sigma Bartycka” w Warszawie oraz ROD „Przylesie” w Gostyninie, wskazało kierunki działania w celu zabezpieczenia interesów ogrodów i Związku.

Następnie Prezydium przyjęło projekt znowelizowanego regulaminu ROD, który wcześniej zaakceptowany został przez Komisję ds. regulaminu. Dokument został skierowany do okręgowych zarządów w celu konsultacji. Na ostatnim etapie prac regulamin ROD przedstawiony zostanie na posiedzeniu plenarnym KR PZD, które zadecyduje o jego przyjęciu.
 
W dalszej części Prezydium KR PZD zapoznało się z działaniami poszczególnych okręgów od początku br. roku i planami do końca I kwartału. Uznało, że w styczniu i w pierwszej dekadzie lutego okręgowe zarządy wykazały się dużą aktywnością i zaangażowaniem oraz oceniło, że w obecnej sytuacji ogrodów i Związku są to działania niewystarczające. Dlatego Prezydium zwróciło się do OZ o zwiększenie aktywności, zwłaszcza w zakresie dobrego przygotowania organizacyjnego i merytorycznego walnych zebrań. Zaleciło przygotowanie we wszystkich Okręgach narad kierunkowych na najistotniejsze tematy dotyczące Ogrodów i Związku. Uznało, że szczególną uwagę należy poświęcić przygotowaniu i wdrożeniu programu modernizacji działek, który w bieżącym roku uznany został za priorytet. Za równie ważne uznano przygotowanie i przeprowadzenie pokazów cięcia drzew, zorganizowanie szkoleń ogrodniczych służb społecznych i etatowych, a przede wszystkim szkoleń nowych działkowców

Za niezwykle ważne uznano wszelkie działania w kierunku otwarcia ogrodów i Związku na społeczeństwo. Dobrym przykładem są otwarte szkolenia dla wszystkich miłośników ogrodnictwa działkowego, organizowane przez OZ w Lublinie. Prezydia i okręgowe zarządy winny uwzględnić  w programach swoich posiedzeń tematy istotne dla działkowców i Związku, wychodząc tym samym poza zapisy statutowe. Konieczne jest pilne śledzenie rozwoju sytuacji wokół Związku i reagowanie na sprawy ważne dla przyszłości ruchu ogrodnictwa działkowego. Podsumowując temat Prezydium KR stwierdziło, że Ustawa o ROD jest dobra dla Związku i działkowców. Związek dobrze realizuje swoje zadania, a wszelka ingerencja w ustawę, jest wbrew interesom Związku i społeczeństwa.
Prezydium zapoznało się ze stanem wdrażania programu komputeryzacji Rejestru ROD. Uznało iż praca ta jest bardzo ważna, dlatego okręgowe zarządy PZD powinny przyspieszyć aktualizację danych formalno-prawnych ROD i wdrażanie systemu. Realizację programu uznano za trudną, ale priorytetową, szczególnie w sytuacji zagrożenia dla ogrodów.

Prezydium wyraziło zgodę na częściową likwidację ROD „Kolejarz” w Głogowie - w związku z realizowaną inwestycją drogową oraz ROD „Zatorze” w Malborku - w związku z modernizacją linii kolejowej. Zatwierdzono też zmiany w Rejestrze ROD w stosunku do ROD „Lilie” i „Goździk” we Wrocławiu. Prezydium udzieliło pożyczek z Funduszu Samopomocowego dla ROD „Zjednoczenie” w Szczecinku i ROD „Kolejarz–Edwardowo” w Poznaniu na przyspieszenie realizacji inwestycji w tych ROD.

Prezydium rozpatrzyło cztery odwołania od uchwał prezydiów OZ. W trzech przypadkach nie uwzględniło odwołań i utrzymało w mocy rozstrzygnięcia OZ (w Koszalinie, Poznaniu, Toruńsko-Włocławskim). Natomiast w jednym przypadku stwierdziło nieważność uchwały Prezydium OZ (Warmińsko-Mazurski).

MZ/MP

Powrót

Copyright © 2022 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio