Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Narada szkoleniowa Społecznej Służby Instruktorskiej w Zielonej Górze - 07.12.2011

W trakcie narady omówiono aktualną sytuację w Polskim Związku Działkowców, temat przedstawił sekretarz OZ, który w swym wystąpieniu podkreślił, że sytuacja, w której obecnie znajduje się nasz Związek powoli staje się coraz trudniejsza. Stosunek organów Państwa do działkowców odzwierciedla treść korespondencji między Sądem Najwyższym, Trybunałem Konstytucyjnym, a Krajową Radą PZD i Międzynarodowym Biurem Ogrodów Działkowych i Rodzinnych z siedzibą w Luksemburgu. Uczestnicy narady po burzliwej dyskusji wypracowali stanowisko w tej sprawie i postanowili zwrócić się do Premiera RP o skierowanie swej uwagi na sytuację w jakiej znaleźli się działkowcy. (TUTAJ znajduje się treść listu do Premiera RP)

Kolejnym tematem szkolenia był 'Statut, Regulamin ROD oraz uchwały organów PZD, a praktyka pracy SSI Okręgu Zielonogórskiego'. Temat ten przedstawił instruktor etatowy OZ Inż. Rafał Hawryluk, który nakreślił prawa i obowiązki oraz zadania jakie wyznaczają społecznej służbie Instruktorskiej przepisy związkowe oraz ustawy dotyczące ochrony środowiska, prawa budowlanego i uchwały lokalne dotyczące utrzymania czystości i porządku w gminach. Po zreferowaniu tematu prowadzący otworzył panel dyskusyjny, w którym poszczególni instruktorzy przedstawiali swoje osiągnięcia w pracy z działkowcami oraz podejmowane inicjatywy dążące do poprawy zagospodarowania ROD i działek.

Wśród uczestników dyskusji na wyróżnienie zasługuje działalność Pana Władysława Kosiady, instruktora, a zarazem prezesa ROD 'Jutrzenka' w Lubsku. Prowadzony przez niego projekt pod nazwą 'Zielona Klasa' wdrażany od kilku lat w ogrodzie ma na celu wychowywanie uczniów klas pierwszych i drugich w poszanowaniu przyrody i szacunku do własnej pracy poprzez uprawę własnego ogródka. Zaprezentował zdjęcia z odbywających się w ogrodzie 'Zielonych Lekcji'.

Na uwagę zasługuję też działalność instruktorów z ROD '35 Lecia' w Zielonej Górze, gdzie postanowiono wprowadzić ogólno ogrodową gospodarkę odpadami roślinnymi. Projekt zakładał budowę dużych kompostowników, do których działkowcy wyrzucali swoje odpady roślinne, by po upływie procesu kompostowania odebrać pełnowartościowe podłoże do uprawy owoców i warzyw. Instruktor Jan Wiatrowski przedstawił współpracę działkowców z ROD '35 lecia' z Uniwersytetem Trzeciego Wieku, gdzie utworzono sekcje pod nazwą 'Wierni Kwiatom'. W dyskusji instruktorzy przedstawiali, różne inicjatywy podejmowane w ogrodach dotyczące konkursów, przeglądów oraz dyscyplinowania działkowców do przestrzegania regulaminu. Działalność wielu instruktorów przejawia się też poprzez indywidualne poradnictwo i prowadzenie gazetki na ogrodowych tablicach ogłoszeniowych. W dyskusji pojawiały się też problemy i trudności z jakimi spotykają się instruktorzy w swojej codziennej pracy z działkowcami.

W kolejnej części programu uczestnicy narady wysłuchali wykładu dr. Zbigniewa Grucy z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu pt. 'Naworzenie Roślin Sadowniczych na Działkach'. Prowadzący omówił metody i sposoby nawożenia, symptomy (jakie możemy zaobserwować na roślinach) niedoboru lub nadmiaru składników pokarmowych w glebie, a także wpływ warunków glebowych, wodnych i zabiegów uprawowych na możliwość pobierania składników pokarmowych przez rośliny.

Na zakończenie głos zabrał prezes OZ Marian Pasiński. Zaapelował do zebranych, by w obecnej trudnej sytuacji w jakiej znalazł się Związek użyć wszelkich możliwych środków by nie pozwolić na rozbicie jedności działkowców i informowanie przy każdej okoliczności Jak ważnym i potrzebnym dokumentem jest dla nich ustawa o ROD. Prezes w imieniu Okręgowego Zarządu wyraził podziękowanie wszystkim uczestnikom narady za czynny udział w dyskusji i wypracowane stanowisko w obronie Związku. Podkreślił, że zdobywana wiedza przyczyni się do sprawniejszej pracy instruktorów w ROD i poprawy wizerunku działek, Rodzinnych Ogrodów Działkowych i Polskiego Związku Działkowców. Zaznaczył, iż w pracy OZ działalność oświatowa jest jednym z ważniejszych tematów.

Uczestnicy otrzymali materiały szkoleniowe w postaci książek z wydawnictwa 'działkowiec' oraz Biuletyn kongresowy PZD. Naradę prowadził, sekretarz OZ - Jerzy Komarnicki

Opr. Inż. Rafał Hawryluk
Instruktor Ogrodniczy OZ PZD
w Zielonej Górze

 

Powrót

Copyright © 2020 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio