Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

XXV Posiedzenie Krajowej Rady PZD - 17.11.2011

     Posiedzenie przybrało formę otwartej dyskusji. Goście przedstawili propozycje zmian oraz liczne postulaty w oparciu o problemy i doświadczenia z jakimi spotykają się w okręgach i ogrodach. Pozwoliło to wysnuć wspólne wnioski odnośnie kierunku przyszłych działań PZD. Za priorytetowe uznano:

    Kwestie budowania dobrego i spójnego wizerunku działkowców w mediach oraz reagowanie na kłamliwe zarzuty. Aktywność za pomocą dostępnych kanałów, tj. stron internetowych poszczególnych ogrodów i okręgów. Za niezwykle ważne uznano dotarcie do kręgów decyzyjnych na wszystkich szczeblach: parlamentarzystów, ale też samorządowców: burmistrzów, wójtów, jednostek odpowiedzialnych za kształtowanie ładu przestrzennego i planowanie inwestycji infrastrukturalnych. Wysoko oceniono potencjał i możliwości działkowców podkreślając równocześnie, że należy usuwać wszelkie bariery utrudniające pionowy przepływ informacji wewnątrz PZD. Uznano każdy głos wychodzący od użytkowników działek za szczególnie ważny. Obecność w mediach i przy podejmowaniu decyzji dotyczących ROD osób zaznajomionych z problematyką działkową, rozumiejących wagę przestrzegania regulaminu ROD i chronienia ruchu działkowego jest szczególnie istotna. KR dostrzega i docenia pozytywną energię i wolę walki tkwiącą w członkach Związku i dołoży wszelkich starań, aby ten zapał przekuć w możliwość konkretnych działań na rzecz naszej wspólnej sprawy.

    W dalszej części spotkania omówiono przygotowania do IX krajowego Zjazdu PZD oraz przedstawiono sprawozdanie z działalności KR za okres mijającej kadencji. Mecenas Tomasz Terlecki przedstawił propozycje zmian w statucie PZD, które spotkały się z pozytywnym przyjęciem na wcześniejszym wspólnym posiedzeniu Komisji Statutowej i Prezydium KR. Główna księgowa PZD Mirosława Marks zarysowała sytuację finansową PZD oraz przedstawiła plany i perspektywy na 2012 rok.
Posiedzenie podsumował prezes PZD Eugeniusz Kondracki - zaakcentował najważniejsze z poruszanych kwestii:
      •Obecność w mediach jako konieczny warunek skutecznej walki o zachowanie obecnego kształtu   ustawy o ROD,
      •Poprawna współpraca społeczności działkowców z ich otoczeniem: mieszkańcami, samorządami i środowiskiem naturalnym,
       •Współpraca z władzami wszystkich szczebli w kwestiach dotyczących naszych spraw,
       •Pobudzanie pozytywnej aktywności działkowców.

 

MZ, TR

 

Powrót

Copyright © 2020 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio