Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Aktywność ROD środkiem do uzyskania pomocy z gmin. - 05.10.2011

 


   Dotacje te mogą być przeznaczane zarówno na realizację zadań inwestycyjnych w ogrodach jak i na szereg zadań związanych z ochroną środowiska, jak choćby zadań związanych z gospodarką odpadami, ochroną wód i przyrody. Udzielenie dotacji następuje na podstawie uchwały organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego, określającej tryb postępowania o udzielenie dotacji, sposób jej rozliczenia oraz sposób kontroli wykonania zleconego zadania.
  Aby uzyskać taką pomoc, bardzo ważna jest aktywność zarządów ROD, które winny na bieżąco przeglądać prasę lokalną oraz strony internetowe urzędów miast i gmin, na których umieszczane są ogłoszenia o terminie przyjmowania wniosków o przyznanie dotacji na realizacje określonych zadań. Niezależnie od tego, zarządy ROD winny same występować do jednostek samorządu terytorialnego o przyznawanie dotacji na określone cele. Tylko aktywna działalność zarządów ROD może w tych sprawach przynieść wymierne efekty. Brak zgłaszania do miast i gmin swych potrzeb, powoduje całkowite ich pomijanie nie tylko przy udzielaniu dotacji na określone cele, ale również przy uchwalaniu budżetów na kolejne lata.
 We wszystkich rodzinnych ogrodach działkowych odbyły się już walne zebrania członków ROD. Na tych zebraniach wiele ogrodów podjęło uchwały w sprawie realizacji określonego zadania inwestycyjnego bądź remontowego. Zatem jest to najlepszy moment na podjęcie przez zarządy ROD działań, które przyczynią się do pozyskania środków finansowych z innych źródeł niż środki własne ROD czy dotacje z organów wyższych PZD.

AR

 

 

 

Powrót

Copyright © 2019 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio