Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

VII Okręgowy Zjazd Delegatów w Szczecinie - 30.10.2011

 

Hasła znajdujące się na sali zwiastowały charakter obrad tego najwyższego forum związkowego w Okręgu, a mianowicie, że sprawy dotyczyć będą między innymi zagrożeń dla ustawy o rod, 30 lecia PZD oraz II Kongresu PZD.
Od godziny 7.30 zaczęła ustawiać się kolejka w sekretariacie Zjazdu, gdzie delegaci otrzymywali teczkę z projektami dokumentów zjazdowych oraz mandat potwierdzający uprawnienia delegata do udziału w Zjeździe, a który jednocześnie służył do głosowania.
Przed godziną 10.00 sala była już wypełniona po brzegi oraz pojawili się zaproszeni goście:
- Eugeniusz Kondracki -  Prezes PZD,
- Jan Krawczuk - Wicemarszałek Województwa Zachodniopomorskiego,
- Jarosław Rzepa - Dyrektor Wydziału Rolnictwa i Rybactwa Urzędu Marszałkowskiego,
- Janusz Żmurkiewicz - Prezydent Miasta Świnoujścia,
- Dariusz Wieczorek - Przewodniczący Wojewódzkiej Rady SLD,
- Kazimierz Ziemba - Prezes Wojewódzkiego Zarządu PSL,
- Stanisław Baryluk – Wojewódzka Rada OPZD,
- Dr Bartłomiej Toczek – pracownik naukowy ZUT,
- Jerzy Marek Olech – Burmistrz Miasta Pyrzyce,
- Wojciech Długoborski – zastępca Burmistrza Chojny,
- Andrzej Jędrzejewski – zastępca Burmistrza Kamień Pomorski,
- Kazimierz Lipiński- były Burmistrz Pyrzyc,
- Tadeusz Grygiel – przedstawiciel Wojewódzkiego Związku Pszczelarzy.
- asystent Europosła Bogusława Liberadzkiego oraz asystentka Posła Magdaleny Kochan.
- zaproszeni działacze PZD a wśród nich Wera Stroczyńska, Ryszard Drużba, Franciszek  Cimoszko, Jerzy Ornowski, Edmund Kozikowski, oraz Panowie Zygmunt Zieliński i  Władysław Trębacz. z ROD „Górki Ustowskie" - ogrodu obchodzącego w tym roku 30 – lecie istnienia
W spotkaniu nie wzięli udziału zaproszeni Posłowie -  z uwagi na odbywającą się sesję Sejmu RP.
Z zaproszenia nie skorzystały władze Miasta Szczecina. Z przykrością należy stwierdzić, ale należy już to niestety do tradycji.
Punktualnie o godzinie 10.00 Prezes OZ otworzył obrady VII Okręgowego Zjazdu.
Po wprowadzeniu sztandaru okręgowego PZD, odegraniu hymnu państwowego oraz hymnu Związku – po raz pierwszy prezentowanego na Zjeździe, a także po uczczeniu minutą ciszy tych, co odeszli z naszych szeregów w minionej kadencji, Prezes Związku udekorował odznaczeniami „Za zasługi dla PZD" -  14  osób oraz złotą odznaką „Zasłużony Działkowiec" - 8 delegatów a następnie Zjazd wybrał do prowadzenia obrad dwóch przewodniczących: Adama Wójcika i Kazimierę Wadowską, którzy przystąpili do prowadzenia Zjazdu, dokonując wyboru Prezydium, przyjęcia porządku i regulaminu obrad oraz dokonano wyboru statutowych komisji zjazdowych. Następnie udzielono głosu Prezesowi OZ do wygłoszenia referatu sprawozdawczo - programowego.
O godzinie 10.40 na obrady Zjazdu przybył gość honorowy – Wicepremier Rządu RP Waldemar Pawlak wraz z towarzyszącymi osobami Zygmuntem Dziewguciem i Kazimierzem Ziembą.
W referacie Prezes OZ przypomniał o atakach na ustawę o rod i ogrody w minionej kadencji oraz aktualnie występujące zagrożenia spowodowane zaskarżeniem ustawy o rod do Trybunału Konstytucyjnego. W referacie podkreślił konieczność mobilizacji wszystkich sił w walce o ustawę o rod i prawa działkowców, a także hasłowo nakreślił zadania okręgowego zarządu na nadchodzącą kadencję 2011 -2015.
Naczelnym hasłem przewijającym się w całym referacie była koniczność zachowania zwartości Związku w walce o ogrody oraz wykorzystanie w nadchodzącej kampanii wyborczej do Parlamentu w celu nagłośnienia problemu zaistniałego wokół Związku oraz mobilizacji Parlamentarzystów, organizacji społecznych i politycznych do wsparcia Związku w walce o zachowanie ogrodów w systemie istniejącym w  PZD.
Po referacie głos zabrał wicepremier Waldemar Pawlak, który w swoim wystąpieniu potwierdził słuszność walki działkowców o zachowanie całego ustroju rodzinnego ogrodnictwa działkowego oraz wyraził poparcie dla PZD w tych zmaganiach i zapewnił, iż PSL będzie tak jak dotąd orędownikiem działkowców.
W toku dyskusji głos zabrało 15 mówców. W czasie dyskusji przez cały czas przewijał się temat zagrożenia dla działkowców, dla ogrodu oraz dla Związku jako organizacji  pozarządowej.
Działkowcy  w swoich wystąpieniach poruszali zagadnienia: jak mądrze inwestować w ogrodzie rodzinnym, od czego zależy dobra współpraca rod z samorządem gminnym, o doświadczeniach z pozyskiwaniem młodych do działalności związkowej oraz jako użytkowników działek, bezpieczeństwa w ogrodach i problemu związanego z ochroną środowiska, a zwłaszcza w sytuacji wynikających z faktów zamieszkiwania w ogrodach. Mocno podkreślono obowiązek respektowania prawa w ogrodach, a zwłaszcza prawa budowlanego dotyczącego budowy altan, co zostało mocno wyartykułowane w raporcie Najwyższej Izby Kontroli. W dalszym ciągu należy doskonalić formę zarządzania ogrodem, pogłębiać wiedze zarówno ogrodniczą jak również wiedzę specjalistyczna i ogólną.
W dyskusji pojawiały się wątki braku reakcji ze strony organów państwowych na wystąpienia masowe działkowców w obronie swoich ogrodów. Podkreślano również, że ogrody nie mogą być dostrzegane tylko w okresie kampanii wyborczych, ale powinny być doceniane, szanowane oraz wzmacniane poprzez samorządy gmin, a także państwo na co dzień. Podkreślono również znaczenie dorobku polskiego ogrodnictwa działkowego w okresie 30 letniego funkcjonowania Polskiego Związku Działkowców, dzięki któremu dopracowano się ustawy o pracowniczych ogrodach działkowych oraz ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych, a także znaczących osiągnięć w zakresie tworzenia organizacji, modernizacji i doinwestowania rodzinnych ogrodów działkowych.
We wszystkich niemal wytępieniach podkreślano prawidłowy kierunek polityki Polskiego Związku Działkowców, w skuteczności działania organów krajowych i okresowych oraz zwartości społeczności działkowej.
Zastanawiano się nad tym jak dzisiaj należy bronić ustawy? Podkreślano, że istnieje konieczność umiędzynarodowienia problemu, gdyż podobnie jak w Polsce istnieją ogrody działkowe w wielu krajach, które mają również swoje narodowe Związki i swoje ustawy, gwarantujące im określone prawa. Platforma Obywatelska i PiS mniej powinny zajmować się problemami Libanu, Afganistanu, a więcej sprawami gospodarczymi, w tym również ogrodami działkowymi. Problemami naszego Związku powinno się zainteresować struktury europejskie (Tadeusz Jaguś ROD im „Stoczniowiec").
Przedstawiciele samorządów biorących udział w Zjeździe, wypowiadali się o ogrodach pozytywnie.
Janusz Żmurkiewicz - Prezydent Miasta Świnoujścia powiedział, że nie wyobraża sobie sytuacji inaczej. Działkowcy, to także substancja każdej gminy i to co się robi dla działkowców czy ogrodów, to działanie na rzecz całej gminy. Zwrócił jednak uwagę, iż istnieje i takie niebezpieczeństwo, że oprócz zagrożeń zewnętrznych, mogą pojawiać się zagrożenia wewnętrzne, w postaci niektórych działkowców, nie przestrzegających obowiązującego prawa w postaci zamieszkiwania, ponadnormatywów, a nawet traktowania działki biznesowo przez niektórych działkowców.
Dariusz Wieczorek SLD zwrócił uwagę, że działkowcy powinni przeanalizować swoje postawy, a zwłaszcza przed kampanią wyborczą,  ażeby  popierać te ugrupowania, które były, są i będą wsparciem dla sprawy ogrodnictwa rodzinnego. Podkreślił również dobrą współpracę na szczeblu wojewódzkim z PZD.
Wicemarszałek Jan Krawczuk zabierając głos powiedział, iż nie wyobraża sobie sytuacji, ażeby istniejący system funkcjonowania ogrodów został rozregulowany, co było by niepowetowaną stratą zarówno dla działkowców jak również ze strata społeczną.
Prezes ROD „Bohaterów Warszawy" Mirosław Bandel zaapelował o bezwzględne przeciwstawienie się komercjalizmowi i patrzeniu na ogrody przez pryzmat zysku, nie liczącego się z krzywdą niezamożnych rodzin działkowców.
Piotr Baranowski w wystąpieniu położył nacisk na konieczność przejrzystości działania zarządów rod apelując, aby nie było innych interesów niż związkowe, gdyż każde „szemrane" załatwianie spraw rodzi konflikty.
Wera Stroczyńska dziękując Prezesowi Związku apelowała, aby przeanalizować zapisy statutowe, pod takim kątem, że osoby pozbawione prawa reprezentacji działkowców w strukturach statutowych, nie mogły powrócić na te same stanowiska, po jednej kadencji.
Czesław Jagiełka zasygnalizował problem kompleksowego rozpracowania systemu melioracji ogrodów na Wyspie Uznam ze względów powodziowych oraz ekologicznych.
Marian Abrosiewicz poruszył problem mało skutecznego reagowania i egzekwowania prawa przez organy nadzoru budowlanego. A Władysław Olczyk, podzielił się doświadczeniami w zakresie bezpieczeństwa w ogrodzie oraz podkreślił, że konieczna jest natychmiastowa reakcja zarządów rod i działkowców na każde chociażby najmniejsze zagrożenie dla interesu działkowców .
Wszyscy delegaci jednak wyczekiwali na wystąpienie Prezesa Związku.
Prezes PZD zabierając głos docenił zaangażowanie działkowców zarządów oraz  struktur okręgowych w walce o wspólną sprawę. Przybliżył wszystkim istniejące zagrożenia i ich źródła twierdząc, że absolutnie brak jest podstaw do twierdzenia, że zmiany ustawy są konieczne. T to co się stało ma posmak zaplanowanej kampanii, zmierzającej do ograniczenia praw działkowców oraz osłabienia Związku w walce o ogrody.
W swoim wystąpieniu zwrócił uwagę na stanowisko sojuszników w naszej sprawie oraz na kierunek działań obronnych przez zorganizowanie II Kongresu PZD oraz postawił tezę jednoznaczną, że Związek musimy obronić, a broniąc Związek bronimy ogrody i wszystkich działkowców.
Wystąpienie Prezesa PZD wysłuchane zostało z ogromną uwagą przez uczestników Zjazdu i wywarło niespotykane wrażenie, co stało się elementem zagrzewającym do walki o to co dzisiaj dla działkowców jest najważniejsze.
Od Zjazdu Delegatów,  Prezes Kondracki otrzymał ogromne brawa.
Zjazd z kolei przyjął sprawozdanie za kadencję Zarządu Okręgowego PZD, Okręgowej Komisji Rewizyjnej, Okręgowej Komisji Rozjemczej oraz udzielił absolutorium ustępującemu Zarządowi Okręgu.
Delegaci, którzy nie zdążyli zabrać głosu ze względów czasowych, oddali głos do protokołu
Przystąpiono do wyborów okręgowych organów statutowych. Dokonano wyboru 35 osobowego Zarządu Okręgu, w którym ponad 40 % członków stanowią nowi działacze. Wybrano 9 osobową Komisje Rewizyjną oraz 7 osobową Komisję Rozjemczą .
Zarząd Okręgowy na pierwszym posiedzeniu wybrał 9 osobowe Prezydium na czele z  Prezesem Tadeuszem Jarzębakiem, któremu powierzono pełnienie funkcji w kolejnej kadencji.
W dalszej części Zjazdu wystąpił Przewodniczący Komisji Uchwał i Wniosków. Przedstawił propozycje uchwał i stanowisk do rozpatrzenia przez Zjazd. W wyniku głosowania przyjęte zostały dokumenty zjazdowe, które załączamy do niniejszej informacji.
Zjazd złożył podziękowanie dla Wiktora Dąbrowskiego długoletniego działacza struktur okręgowych oraz Edwarda Grabowskiego po 30 latach pełnienia funkcji sekretarza Przed zakończeniem obrad Zjazd złożył podziękowanie Prezesowi Związku Panu Eugeniuszowi Kondrackiemu, za całokształt pracy i walki w formie uchwały zjazdowej, życząc zdrowia i sił do działania w niełatwych nadchodzących czasach .
Podziękowanie zostało również złożone Prezesowi Zarządu Okręgu
Z uwagi na nie zgłaszanie innych problemów do przedyskutowania w sprawach różnych, po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Zjazdu ogłosił jego zakończenie.
W trakcie obrad na ekranie pojawiały się cyklicznie hasła, a także obrazy z życia ogrodu i PZD.

Tadeusz Jarzębak
Prezes OZ PZD w Szczecinie

Powrót

Copyright © 2021 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio