Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Informacje z OZ

Informacja z VIII Okręgowego Zjazdu Delegatów PZD w Gdańsku - 17.09.2011

 Gdańsk, dnia 19.09.2011r.

Szanowny Pan
mgr inż. Eugeniusz Kondracki
Prezes PZD
Warszawa

 

Szanowny Panie Prezesie!
W dniu 17 września 2011 r. w auli Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego odbył się VIII Okręgowy Zjazd Delegatów PZD. Uczestniczyło w nim 188 delegatów, co stanowiło 71,5 % ogółu delegatów wybranych na Walnych Zebraniach Sprawozdawczo-Wyborczych Rodzinnych Ogrodów Działkowych Okręgu Gdańskiego, a także członkowie ustępującego Okręgowego Zarządu, Okręgowej Komisji Rewizyjnej i Okręgowej Komisji Rozjemczej PZD oraz zaproszeni goście.
Zjazd rozpoczął się Hymnem Polskiego Związku Działkowców „Zielona Rzeczpospolita".
Na zaproszenie ustępującego Prezesa OZ PZD w Zjeździe wzięli udział goście:
-Posłowie na Sejm RP: Krystyna Kłosin (PO), Jan Kulas (PO) i Kazimierz Smoliński (PiS),
-kandydaci na Posłów: Franciszek Potulski (SLD) i Andrzej Różański (SLD),
-Wiceprezydent Miasta Tczew Adam Burczyk,
-Burmistrz Miasta Puck Marek Rintz.
Prezesa Krajowej Rady PZD Eugeniusza Kondrackiego reprezentowała Maria Fojt Przewodnicząca Krajowej Komisji Rewizyjnej PZD.
VIII Okręgowy Zjazd Delegatów otworzył Prezes OZ PZD Czesław Smoczyński witając delegatów i zaproszonych gości. Podkreślił, że celem Zjazdu jest podsumowanie pracy okręgowych organów statutowych w kończącej się kadencji oraz wyłonienie nowych władz oraz określenie najistotniejszych kierunków działania na następną kadencję.
Zjazd wybrał na Przewodniczącego Tadeusza Sakowicza a na Z-cę Przewodniczącego Jana Dawidowlcza.
Powołano 7 - osobowe Prezydium Okręgowego Zjazdu Delegatów PZD. Po zatwierdzeniu porządku obrad i Regulaminu Zjazdu, delegaci wybrali Komisję Mandatową, Komisją Wyborczą oraz Komisję Uchwał i Wniosków. Przewodnicząca Krajowej Komisji Rewizyjnej PZD Maria Fojt wraz z ustępującym Prezesem OZ PZD Czesławem Smoczyńskim wręczyli najwyższe związkowe odznaczenie „Za Zasługi dla PZD", którą otrzymał Tadeusz Sakowicz, członek ustępującej Okręgowej Komisji Rewizyjnej PZD oraz Srebrne i Brązowe Odznaki „Zasłużony Działkowiec'', które otrzymali członkowie ustępującej Okręgowej Komisji Rewizyjnej PZD w Gdańsku.
Przewodnicząca Krajowej Komisji Rewizyjnej PZD Maria Fojt z upoważnienia i w imieniu Prezesa PZD Eugeniusza Kondrackiego wręczyła członkom ustępujących organów statutowych honorowe dyplomy, będące podziękowaniem za ich działalność w mijającej kadencji oraz za walkę w obronie Ustawy o ROD i Związku.
Specjalne przesłanie do uczestników Zjazdu, odczytane przez Przewodniczącą Krajowej Komisji Rewizyjnej PZD, wystosował Prezes Polskiego Związku Działkowców Eugeniusz Kondracki, który nie mogąc osobiście uczestniczyć, bowiem w tym samym dniu odbywał się także Okręgowy Zjazd Delegatów Okręgu Mazowieckiego, w którym uczestniczył, jako delegat, tą drogą podziękował członkom władz Okręgu Gdańskiego za pracę w minionej kadencji, za wkład w obronę ustawy o ROD i poświęcenie oddane ogrodom działkowym i Związkowi. Przypomniał najważniejsze etapy walki w obronie ogrodów i Związku, jak wystąpienie byłego Rzecznika Praw Obywatelskich, tendencyjny raport Najwyższej Izby Kontroli, projekt ustawy o ogrodach przygotowany przez PiS, a przede wszystkim najgroźniejszy wniosek I Prezesa Sądu Najwyższego do Trybunału Konstytucyjnego o stwierdzenie niezgodności z Konstytucją całej ustawy o ROD. Zwrócił uwagę na masowe protesty działkowców dające nadzieję, że i z tej walki PZD wyjdzie zwycięsko, zaznaczając, Iż niezbędne Jest jednak kontynuowanie walki, aby zachować ogrody dla następnych pokoleń. Prezes Związku przekazał osobiste pozdrowienia i życzył owocnych obrad. Życzenia skierowane przez Prezesa PZD do delegatów na Zjazd zostały przyjęte gromkimi brawami.
Referat sprawozdawczo-programowy wygłosił Prezes OZ PZD w Gdańsku Czesław Smoczyński, w którym zawarł problematykę zagrożeń dla Istnienia Związku i ROD oraz praw działkowców w tym m.in. roszczeń do gruntów ROD, likwidacji, kwestie związane z walką o zachowanie praw dla działkowców wynikające z ustawy o ROD oraz jubileusz 30-lecia PZD. Przepływ informacji w Związku, stan zagospodarowania ROD oraz działek, temat bezpieczeństwa, a także zadania dla Okręgowego Zarządu na następną kadencję wynikające z programu działania to kolejne zagadnienia poruszone w referacie.
Sprawozdanie Okręgowej Komisji Rewizyjnej PZD w Gdańsku z działalności w okresie kadencji przedstawił jej Przewodniczący Bogusław Dąbrowski. Okręgowa Komisja Rewizyjna PZD w wyniku dokonanych kontroli działalności Okręgowego Zarządu PZD w Gdańsku w okresie mijającej kadencji postawiła wniosek o zatwierdzenie sprawozdania OZ PZD z działalności w latach 2007- 2011 oraz o udzielenie absolutorium ustępującemu Okręgowemu Zarządowi PZD w Gdańsku.
Sprawozdanie z działalności w latach 2007-2011 Okręgowej Komisji Rozjemczej PZD w Gdańsku przedstawił jej Przewodniczący Józef Pisarski. W swoich wystąpieniach zaproszeni goście - Posłowie na Sejm RP Krystyna Kłosin, Jan Kulas i Kazimierz Smoliński oraz kandydaci na Posłów RP Franciszek Potulski i Andrzej Różański, Wiceprezydent Miasta Tczewa Adam Burczyk i Burmistrz Miasta Puck Marek Rintz - deklarowali szeroką współpracę z Okręgowym Zarządem PZD i Związkiem oraz potrzebę dalszego istnienia ogrodnictwa działkowego, zapewniając o podjęciu wszelkich możliwych działań w celu obrony obecnie obowiązującej ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych, dla obecnych i przyszłych pokoleń. Zwracali uwagę, że mądra władza musi dbać o działkowców, członków lokalnych społeczności i o ogrody działkowe, które są zielonymi oazami spokoju i wypoczynku i dawno wtopiły się w krajobraz miast i nie widzą żadnego powodu, by je likwidować. Przewodnicząca Krajowej Komisji Rewizyjnej PZD w imieniu Prezesa PZD i swoim zwróciła się do uczestniczącej w Zjeździe Posłanki na Sejm RP z Platformy Obywatelskiej z zapytaniem, dlaczego do tej pory jej ugrupowanie politycznie nie odpowiedziało na Apel Krajowej Rady PZD z 14 lipca 2011 roku, w którym to prosiliśmy, aby jednoznacznie partie polityczne odniosły się do kwestii przyszłości ruchu ogrodnictwa działkowego i Ustawy o ROD z 2005 roku. Podczas trwającej dyskusji przybył Dyrektor Biura Poselskiego Posłanki Kłosin i poinformował uczestników Zjazdu, te Pani Poseł otrzymała informację od Przewodniczącego Klubu Parlamentarnego Platformy Obywatelskiej, iż Klub skieruje do Prezesa PZD w ciągu kilku dni deklarację Klubu w sprawie ogrodów działkowych i będzie ono z pewnością satysfakcjonowało członków PZD. W dyskusji na Zjeździe wzięło udział 14 delegatów. Dyskutanci podkreślali, że konieczna jest dalsza walka o istnienie ogrodów działkowych i zachowanie uregulowań prawnych zawartych w Ustawie o rodzinnych ogrodach działkowych. Uznali za niezwykle ważne dążenie do dalszej poprawy współpracy z samorządami terytorialnymi celem umieszczania ogrodów działkowych w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego miast ł gmin. W dyskusji nie brakowało także tematów związanych z regulacją stanu prawnego gruntów ROD, temat składki członkowskiej w PZD, bezpieczeństwa ogrodów i współpracy z Policją i Strażą Miejską, braku Informacji o działalności Związku w
publicznych i komercyjnych mediach oraz spraw dotyczącej bieżącej działalności Ogrodów.
Do protokołu złożyli swoje wystąpienia Bogusław Dąbrowski - ustępujący Przewodniczący Okręgowej Komisji Rewizyjnej PZD i Józef Pisarski - ustępujący Przewodniczący Okręgowej Komisji Rozjemczej PZD.
Do Zjazdowej Komisji Uchwał i Wniosków swoje propozycje i wnioski skierowało 18 delegatów, celem rozpatrzenia ich przez nowo wybrany Okręgowy Zarząd PZD.
Przewodnicząca Krajowej Komisji Rewizyjnej PZD Maria Fojt w swoim wystąpieniu dobrze oceniła przygotowanie Zjazdu i materiały sprawozdawczo- programowe. Złożyła podziękowanie za dobrą organizację pracy i osiągnięcia Okręgowego Zarządu w minionej kadencji. Przypomniała walkę w obronie ustawy o ROD i konieczność jej dalszego prowadzenia wobec kolejnych pojawiających się zagrożeń.
Wspomniała również o jubileuszu 30-lecia Związku i pierwszej ustawy o pracowniczych ogrodach działkowych oraz o przygotowaniach do II Kongresu PZD w Warszawie, który odbędzie się 22 września 2011 roku. Życzyła dobrego wyboru władz okręgowych I zrealizowania założeń programowych w następnej kadencji.
Listy do Zjazdu skierowali:
-Prezydent Miasta Starogard Gdański Edmund Stachowicz,
-Okręgowy Zarząd PZD w Bydgoszczy,
-Okręgowy Zarząd PZD w Elblągu,
-Okręgowy Zarząd Mazowiecki PZD w Warszawie,
-Okręgowy Zarząd PZD w Pile,
-Okręgowy Zarząd PZD w Szczecinie,
-instruktor ds. ogrodnictwa w OZ PZD Szczecin Alicja Nowak.
VIII Okręgowy Zjazd Delegatów PZD zatwierdził sprawozdania z działalności Okręgowego Zarządu PZD, Okręgowej Komisji Rewizyjnej i Okręgowej Komisji Rozjemczej PZD za okres kadencji 2007-2011, udzielił absolutorium ustępującemu Okręgowemu Zarządowi, uchwalił program działania Okręgu na kadencję w latach 2011-2015 oraz ustalił liczbę członków statutowych organów okręgowych i dokonał wyboru nowych władz okręgowych. Nowo wybrany 35-osobowy Okręgowy Zarząd funkcję Prezesa Okręgowego Zarządu PZD w Gdańsku ponownie powierzył Czesławowi Smoczyńskiemu. Na Wiceprezesów wybrani zostali: Jan Dawidowicz i Stanisław Kasperek, Sekretarzem OZ PZD został wybrany Waldemar Lewandowski, a Skarbnikiem OZ PZD Zdzisław Kamiński.. Nowo wybrana 11-osobowa Okręgowa Komisja Rewizyjna PZD w Gdańsku na swym pierwszym posiedzeniu funkcję Przewodniczącego ponownie powierzyła Bogusławowi Dąbrowskiemu.
Na Przewodniczącego nowo wybranej 11-osobowej Okręgowej Komisji Rozjemczej PZD w Gdańsku, na pierwszym posiedzeniu ponownie wybrano Józefa Pisarskiego.
VIII Okręgowy Zjazd Delegatów PZD na wniosek Komisji Wyborczej dokonał także wyboru 26 delegatów na IX Krajowy Zjazd Delegatów PZD w Warszawie, reprezentantów Okręgu Gdańskiego.
VIII Okręgowy Zjazd Delegatów PZD na wniosek Komisji Uchwał i Wniosków podjął:
-uchwały wymagane Statutem PZD,
-stanowisko Zjazdu w sprawie jedności ruchu ogrodnictwa działkowego,
-stanowisko Zjazdu w sprawie obrony Ustawy o ROD z dnia 8 lipca 2005 roku,
-stanowisko Zjazdu w sprawie zwołania II Kongresu PZD,
-stanowisko Zjazdu w sprawie współpracy z samorządami lokalnymi,
-stanowisko Zjazdu w sprawie wyborów parlamentarnych w 2011 roku
oraz skierował list do Przewodniczącego Platformy Obywatelskiej Donalda Tuska w sprawie określenia stosunku partii do ruchu ogrodnictwa działkowego. Przewodniczący Zjazdu udzielił głosu nowo wybranemu Prezesowi Okręgowego Zarządu PZD Czesławowi Smoczyńskiemu, który podziękował za wybór i pogratulował wyboru wszystkim nowo wybranym członkom statutowych organów Okręgu, życząc owocnej działalności w kolejnej kadencji. Wobec wyczerpania zatwierdzonego porządku obrad, Przewodniczący Zjazdu ogłosił jego zamknięcie.
W załączeniu przekazuję podjęte przez Zjazd pięć Stanowisk i jeden List.

 

Z działkowym pozdrowieniem Wiceprezes OZ PZD
Stanisław Kasperek

 

 

 

Powrót

Copyright © 2020 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio