Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Obradował XI Okręgowy Zjazd Delegatów PZD w Szczawnie-Zdroju - 02.07.2024

W dniu 25 czerwca 2024 r. roku obradował XI Okręgowy Zjazd Delegatów Polskiego Związku Działkowców w Szczawnie-Zdroju, w którym uczestniczyli delegaci wybrani na walnych zebraniach sprawozdawczo-wyborczych (konferencjach delegatów) w rodzinnych ogrodach działkowych w 2024 roku.

Zjazd wybrał dwóch Przewodniczących w osobach Pani Marii Klimków delegatkę z  ROD „Podzamcze” w Wałbrzychu oraz Zbigniewa Łukasiewicza delegata z ROD „Trojan” w Lądku-Zdroju.

Prezes Okręgu Sudeckiego PZD Piotr Piątek przekazał życzenia od Prezesa PZD Pana Eugeniusza Kondrackiego, który życzył spokojnych i owocnych obrad, sukcesów w działalności zawodowej i społecznej, a także podziękował za dotychczasową społeczną pracę na rzecz działkowców i ROD.

Następnie Prezes Okręgu przedstawił referat sprawozdawczo-programowy, który obejmował w szczególności obronę ustawy o ROD, wykonywanie obowiązków statutowych w trudnych  warunkach spowodowanych wprowadzonym w całym kraju stanem pandemii, monitorowanie i ocenę  inicjatyw poselskich i rządowych w zakresie zmian prawa powszechnie obowiązującego w aspekcie obrony praw działkowców. Referat zawierał także informację o realizacji Programów PZD, pomoc dla ułatwiania pracy zarządom ROD, unowocześnianie  rodzinnych ogrodów działkowych i poprawy ich wizerunku.  Ponadto podkreślił istotną rolę Okręgowej Komisji Rewizyjnej, jako organu statutowo uprawnionego do kontroli całokształtu działalności, w tym finansowej  Okręgowej Rady i Okręgowego Zarządu, a także zarządów ROD.

Na zakończenie wypowiedzi Prezes złożył podziękowania działaczom naszego Okręgu i wyraził szacunek za społeczną pracę, dzięki której ogrody  funkcjonują dla dobra wszystkich działkowców.

Podziękował także pracownikom Biura Okręgu Sudeckiego za pracę, zaangażowanie i pomoc zarządom rodzinnych ogrodów działkowych.

Szczególne podziękowania za stałą pomoc złożył kierownictwu i pracownikom Krajowej Rady PZD, a specjalne podziękowanie skierował do Prezesa Polskiego Związku Działkowców – Pana Eugeniusza Kondrackiego za skuteczne i niezwykle odpowiedzialne kierowanie Polskim Związkiem Działkowców, a w szczególności za to, że skutecznie mobilizuje cały Związek dla dobra ogrodów działkowych.

W toku obrad dokonano wręczenia odznaczeń związkowych, a mianowicie:

Na wniosek ustępującego Okręgowego Zarządu Sudeckiego PZD, w uznaniu za działalność na rzecz rozwoju ruchu ogrodnictwa działkowego, Krajowy Zarząd PZD przyznał najwyższe związkowe odznaczenie – odznakę „Za Zasługi dla Polskiego Związku Działkowców” dla Prezes Zarządu Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Tęcza” w Międzylesiu Pani Bożeny Pawuli.

Poza tym ustępujący Okręgowy Zarząd Sudecki PZD przyznał srebrne odznaki „Zasłużonego Działkowca” działaczom:

 1. Marii Kasprowicz-Gładysz z ROD im. „Ks. Bolko” w Świdnicy,
 2. Stanisławowi Stolarkowi z ROD „Zdrowie” w Kamiennej Górze,
 3. Ryszardowi Chęcińskemui z ROD „Stokrotka” w Strzegomiu,
 4. Aleksandrowi Łokiciowy z ROD „Aster” w Świdnicy,
 5. Mieczysławowi Mrozowi z ROD „Stokrotka” w Świebodzicach,
 6. Zbigniewowi Łukasiewiczowi z ROD „Trojan” w Lądku- Zdroju,
 7. Tomaszowi Domagale z ROD „Stokrotka” w Strzegomiu,
 8. Beacie Frączak- Szczepaniak z ROD „Podzamcze” w Wałbrzychu

W dalszej kolejności Przewodnicząca Zjazdu Pani Maria Klimków przedstawiła propozycje programowe Okręgu na kadencję 2024-2028, które zostały przyjęte przez delegatów gromkimi oklaskami.

Realizując przyjęty porządek obrad XI Okręgowy Zjazd Delegatów PZD na podstawie złożonych sprawozdań dokonał gruntownej oceny działalności Okręgowej Rady Sudeckiej PZD i Okręgowej Komisji Rewizyjnej PZD za okres kadencji 2019-2024 oraz przyjął propozycje programowe na okres kolejnej kadencji.

Zjazd podjął następujące uchwały:

 1. Uchwałę Nr 1/XI/2024 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Okręgowej Rady Sudeckiej PZD w Szczawnie-Zdroju za okres kadencji,
 2. Uchwałę Nr 2/XI/2024 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Okręgowej Komisji Rewizyjnej PZD w Szczawnie-Zdroju za okres kadencji,
 3. Uchwałę Nr 3/XI/2024 w sprawie udzielenia absolutorium ustępującemu Okręgowemu Zarządowi Sudeckiemu PZD w Szczawnie-Zdroju, w sprawie obrony i bezpieczeństwa prawnego
 4. Uchwałę Nr 4/XI/2024 w sprawie programu działania Okręgu Sudeckiego PZD na kadencję,
 5. Uchwałę Nr 5/XI/2024 w sprawie ustalenia liczby członków organów Okręgu Sudeckiego PZD,
 6. Uchwałę Nr 6/XI/2024 w sprawie wyboru członków Okręgowej Rady Sudeckiej PZD,  Okręgowej Komisji Rewizyjnej PZD w Szczawnie-Zdroju oraz delegatów na XV Krajowy Zjazd Delegatów PZD.

oraz stanowiska:

 1. Stanowisko w sprawie znaczenia i ustawy dla rodzinnych ogrodach działkowych dla funkcjonowania i rozwoju ogrodnictwa działkowego w miastach,
 2. Stanowisko w sprawie obrony i bezpieczeństwa prawnego rodzinnych ogrodów działkowych w planowaniu zagospodarowania przestrzennego gmin,
 3. Stanowisko w sprawie współpracy z władzami samorządowymi,
 4. Stanowisko w sprawie usprawnienia zarządzania rodzinnymi ogrodami działkowymi w Okręgu Sudeckim PZD,
 5. Stanowisko w sprawie digitalizacji oraz wprowadzenia nowoczesnych technologii cyfrowych w codziennej pracy w rodzinnych ogrodach działkowych

W uchwalonym Programie na kolejną kadencję 2024-2028 wyznaczono kierunki działania Okręgu Sudeckiego PZD oraz wszystkich rodzinnych ogrodów działkowych w Okręgu w celu realizacji zadań ustawowych i statutowych obowiązków wobec działkowców i Związku. Program zawiera również zadania wynikające z nadrzędnych celów, jakimi jest ustawa z dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych, a także rozwiązywanie bieżących problemów w ogrodach.

W szczególności uwzględniono następujące kierunki:

 1. Obronę ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych.
 2. Obronę i bezpieczeństwo ROD w planowaniu przestrzennym gmin.
 3. Usprawnianie zarządzania rodzinnymi ogrodami działkowymi.
 4. Unowocześnianie zagospodarowania ROD i działek rodzinnych.
 5. Oświatę ogrodniczą dla nowych i aktualnych działkowców.
 6. Współpracę z jednostkami samorządu terytorialnego.

Zjazd zobowiązał Okręgową Radę Sudecką PZD w Szczawnie- Zdroju oraz organy we wszystkich ROD w Okręgu Sudeckim do realizacji uchwalonego Programu.

XI Okręgowy Zjazd wybrał na nową kadencję 23 osobowy skład Okręgowej Rady Sudeckiej  PZD,  7 osobową Okręgową Komisję Rewizyjną PZD oraz 10 delegatów na XV Krajowy Zjazd Delegatów PZD.

Na I posiedzeniu Okręgowa Rada Sudecka PZD zgodnie z § 106 ust. 1 Statutu PZD wybrała ze swego grona:

 1. Prezesa Okręgu            – Piotra Piątka     
 2. Wiceprezesa Okręgu   – Józefa Rainsza
 3. Skarbnika Okręgu        – Marię Szkaradek
 4. Sekretarza Okręgu       – Aleksandra Łokicia

Ponadto Okręgowa Rada Sudecka PZD  na podstawie § 107 ust. 1 i 2 Statutu PZD wybrała ze swojego grona 7 osobowy Okręgowy Zarząd Sudecki PZD w następującym składzie:

 1. Prezesa Okręgu            – Piotra Piątka     
 2. Wiceprezesa Okręgu   – Józefa Rainsza
 3. Skarbnika Okręgu        – Marię Szkaradek
 4. Sekretarza Okręgu       – Aleksandra Łokicia
 5. Członka OZS – Marię Klimków
 6. Członka OZS – Jana Jaśkewicza
 7. Członka OZS – Władysława Widawskiego

Lidia Miszta

Powrót

Copyright © 2024 Polski Związek Działkowców All rights reserved.