Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Posiedzenie Krajowego Zarządu PZD w dniu 12 czerwca 2024 r. - 13.06.2024

W dniu 12 czerwca br. Krajowy Zarząd PZD obradował w Warszawie na swoim kolejnym, 10-tym w tym roku posiedzeniu, któremu przewodniczył Prezes PZD Eugeniusz Kondracki.

Na początku Prezes podsumował zorganizowaną przez Krajowy Zarząd PZD w dniach 5-6 czerwca 2024 r. naradę  dla głównych księgowych okręgów PZD. Narada spełniła swojej zadanie. Prezes PZD, który uczestniczył w naradzie pozytywnie ocenił jej przebieg. Narada poświęcona była sprawom stricte finansowo-księgowym, w programie uwzględniono szereg wystąpień głównych księgowych oraz zaproszonych kierowników OFK, co umożliwiło wymianę doświadczeń w zakresie prowadzenia księgowości w Okręgach, współpracy z zarządami ROD, Krajowym Zarządem PZD, z OFK cennych dla rozwiązywania problemów występujących w działalności pracy Okręgu i głównych księgowych. Prezes PZD zwrócił uwagę na rolę Ośrodków Finansowo-Księgowych w bezpiecznym i transparentnym prowadzeniu księgowości w ROD oraz o konieczności cyfryzacji Związku, która pozwoli na automatyzację działań i poprawę efektywności i szybkości pracy.  Prezes przypomniał, że docelowo, wszystkie ROD muszą się znaleźć w OFK i pracować programie DGCS, w szczególności na specjalnie dedykowanym module „ogrody”.

Kolejnym tematem była informacja ze spotkania delegacji PZD z kierownictwem Ministerstwa Rozwoju i Technologii. Spotkanie zorganizowane z inicjatywy Ministra Krzysztofa Paszyka poświęcone było tematowi pozycji rodzinnych ogrodów działkowych w planach ogólnych gmin. Z ramienia PZD udział w spotkaniu w dniu 11 czerwca 2024 r.  wzięli:  Prezes Związku Eugeniusz Kondracki, Wiceprezes PZD Zdzisław Śliwa, członek Krajowej Rady PZD Marian Praczyk oraz dyrektor biura Prawnego PZD mec. Bartłomiej Piech i Z-ca dyrektora biura Prawnego PZD mec. Tomasz Terlecki. Resort zaproponował nowelizację ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, jednak zmiana ustawy jest długim procesem, dlatego z uwagi na czas, który w tym przypadku jest bardzo cenny Krajowy Zarząd  PZD zajął jednogłośnie stanowisko, że najlepszym rozwiązaniem dla działkowców będzie korekta rozporządzenia  z dnia 8 grudnia 2023 r. w sprawie planu ogólnego gmin. Stanowisko zostało przekazane do Ministerstwa Rozwoju i Technologii.

W nawiązaniu do tematu mec. Bartłomiej Piech omówił stan wniosków złożonych przez struktury Związku i działkowców w związku z planami ogólnymi. Kampania nabiera rozpędu, są szanse, że jako środowisko zdominujemy proces składania wniosków. Na chwilę obecną 10 do 15% działkowców z gmin, które rozpoczęły już procedurę zw. z planami ogólnymi złożyło już wnioski do planów.

Mec. Tomasz Terlecki przedstawił proponowane przez komisję ds. nowelizacji Statutu PZD zmiany do Statutu opracowane na podstawie wniosków Okręgowych Zarządów PZD. Komisja odbyła już dwa bardzo owocne posiedzenia, na tym jednak nie koniec, konieczne są następne spotkania nad kolejnymi wnioskami i propozycjami, zanim końcowy projekt trafi pod obrady XV Krajowego Zjazdu Delegatów.

Następnie Krajowy Zarząd, po zapoznaniu się z wyjaśnieniami OZ PZD w Elblągu złożonymi do protokołu z kontroli przeprowadzonej przez Zespół Jednostki Krajowej PZD w dniach 21-23.05.2024 r. oraz relacją Skarbnika PZD Piotra Gadzikowskiego z przebiegu posiedzenia Okręgowej Rady PZD w Elblągu w dniu 10 czerwca br., dokonał wstępnej oceny sytuacji w Okręgu.

Podczas posiedzenia procedowana była sprawa rozliczenia budowy Domu Działkowca w ROD im. Powstańców Wielkopolskich w Koźminie Wielkopolskim. KZ PZD na wniosek OZ PZD w Kaliszu wyraził zgodę na uregulowanie należności związanych z wykonanymi pracami z dotacji Krajowego Zarządu PZD.

Następnie KZ PZD zajął się sprawami likwidacji i regulacji prawnych gruntów ROD. Temat i projekty uchwał zreferowała Kierownik Wydziału Gospodarki Gruntami Mariola Kobylińska. Krajowy Zarząd wyraził zgodę na dokonanie zmian w Rejestrze ROD w odniesieniu do ROD im. T. Kościuszki w Stęszewie, zgodę na ustanowienie przez PZD, nieodpłatnej służebności przesyłu na rzecz Enea Operator Sp. z o. o. z siedzibą w Poznaniu oraz zgodę na ustanowienie przez PZD jednorazowo odpłatnej nieograniczonej w czasie służebności przesyłu na rzecz Energa Operator S.A. z siedzibą w Gdańsku.

Krajowy Zarząd PZD przyznał  ze środków Funduszu Rozwoju Krajowej Rady PZD dotacje dla ROD „Flaming” w Bydgoszczy (Okręg w Bydgoszczy) na nowe ogrodzenie pomiędzy ogrodem ROD „Flaming” a ROD „Storczyk” i dla ROD „Grodu Lecha” w Gnieźnie (Okręg w Poznaniu) na remont dachu.

Wiceprezes PZD Zdzisław Śliwa zrelacjonował przebieg Okręgowego Zjazdu Delegatów PZD w Rzeszowie, w którym oprócz niego udział wzięli Pełnomocnicy Krajowego Zarządu PZD Jan Stańczyk (Okręg Świętokrzyski) i Anna Pańczyk (Okręg Świętokrzyski) oraz Z-ca Dyrektora Biura Prawnego PZD Tomasz Terlecki. Zjazd był przygotowany bardzo dobrze i przebiegł spokojnie, realizując wszystkie swoje zadania.

Prezes przypomniał, że najbliższe posiedzenie Krajowej Rady PZD zaplanowane zostało na 27 czerwca 2024 r. Kierownik Wydziału Prezydialnego Zofia Rut-Skórzyńska przedstawiła projekt porządku obrad, który w miarę potrzeb będzie uzupełniany. Najważniejszym punktem obrad KR PZD będzie przyjęcie sprawozdania finansowego PZD za 2023 r.

Krajowy Zarząd PZD podczas posiedzenia rozpatrzył również jedno odwołanie od uchwały OZ PZD. Zebrana w sprawie dokumentacja wskazuje, iż odwołanie z funkcji Prezesa ZROD i członka ZROD było zasadne z uwagi na niezgodne z przepisami związkowymi prowadzenie inwestycji w ROD. W świetle powyższego KZ PZD utrzymał w mocy zaskarżoną uchwałę OZ PZD.

St. instruktor ds. ogrodniczych Ewelina Skarzyńska przekazała informację na temat dwóch konkursów krajowych: „Działka moja pasja” oraz Jak działka zmieniła życie moje i mojej rodziny”. Na oba konkursy wpłynęły łącznie 144 zgłoszenia. Powołany zostanie zespół ds. oceny prac konkursowych. Krajowy Zarząd PZD rozstrzygnie konkursy na podstawie przekazanych przez zespół wniosków i ocen.

12 czerwca 2024 r. Krajowy Zarząd PZD podjął również dwie uchwały w sprawie wydawnictw dla działkowców: broszury „Ogórek i spółka-uprawa warzyw dyniowatych” oraz plakatów „ Preparaty do ochrony roślin w 2024 r.”, „10 sposób ograniczania chorób i szkodników”, „Ptaki na działce” oraz „ Problemy z pomidorami”. Koszty wydania broszury oraz zakupu plakatów jak również dystrybycji wydawnictw do ROD zostaną pokryte ze środków Funduszu Oświatowego Jednostki Krajowej PZD. 

Ostatnim tematem posiedzenia były odznaczenia związkowe. Do Jednostki Krajowej PZD  wpłynęły wnioski z 8 Okręgów PZD. Krajowy Zarząd PZD uchwałą nr 196/2024  postanowił przyznać 21 złotych odznaczeń „Zasłużonego Działkowca” oraz 7 odznaczeń „Za zasługi dla Polskiego Związku Działkowców”. 

 

M. Pawlińska

Powrót

Copyright © 2024 Polski Związek Działkowców All rights reserved.