Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Temat kampanii sprawozdawczo-wyborczej w ROD w roku bieżącym oraz temat skarg na naradzie Dyrektorów Biur - 30.04.2024

W dniach 24-25 kwietnia 2024 r. odbyła się w Warszawie narada Dyrektorów Biur OZ PZD.

Pośród wielu istotnych tematów, które znalazły się w porządku narady,  dwa z nich z nich dotyczyły:

I. kampanii sprawozdawczo-wyborczej w ROD w roku bieżącym. Omówienia tematu dokonał Prezes Związku p. Eugeniusz Kondracki. Przedstawił statystyki dotyczące ilości przeprowadzonych już WZ/KD, opracowane w oparciu o informacje przekazane przez OZ PZD. Ze statystyk  tych wynika, iż WZ/KD odbyły się w 2025 ROD, co stanowi 44,2 % ich ogólnej liczny w kraju. Prezes Związku zauważył, iż jest to dobry rezultat i należy dążyć do tego aby terminy zebrań nie były przesuwane ponad termin określony w Statucie  PZD tj. do dnia 15 maja, a ewentualne  przesunięcia terminu nie powinny odbywać się bez zgody OZ. Następnie Prezes Związku omówił istotne tematy, które były poruszane na WZ/KD. Najważniejszym tematem tegorocznej kampanii sprawozdawczo – wyborczej są zagrożenia dla ROD wynikające
z  rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie tzw. planów ogólnych gmin. Jak poinformował Prezes z danych przedstawionych przez OZ wynika, iż kwestia zagrożeń i problemów mogących powstać dla ROD z tego tytułu  jest żywo dyskutowana na walnych zebraniach. Ponadto znaczną grupą tematów poruszanych na WZ były kwestie  związane  z bieżącym funkcjonowaniem ROD, min. wysokość opłat ogrodowych, szczególnie koszty energii elektrycznej (Prezes poinformował, że ulgi  dotyczące cen za energię elektryczną dla działkowców w pierwszej połowie roku zostaną zachowane), wywozu i segregacji odpadów na terenie ROD, zwiększające się koszty prowadzenia inwestycji w ROD. Poruszano również kwestie dotyczące  zasad wjazdu na teren ogrodu, montażu monitoringu, hodowli zwierząt na działkach, pozyskiwaniem zewnętrznych środków finansowych. Prezes poinformował również o postulatach działkowców, aby dla tych z nich którzy nagminnie nie przestrzegają przepisów związkowych wprowadzić kary poprzez wprowadzenie odpowiednich zmian do Statutu PZD. Podniesiony został problem szkód wyrządzanych przez dzikie zwierzęta najczęściej dziki. Działkowcy z kilku okręgów zgłaszali obawy, co do dalszej możliwości korzystania z tzw. abisynek bez nakładania kar finansowych za brak pozwolenia wodno-prawnego. W tej sprawie Prezes Związku przekazał dobrą dla działkowców informację, iż  po spotkaniu, które odbył z Joanną Kopczyńską – Prezesem PGW Wody Polskie rano w dniu narady tj. 24 kwietnia, otrzymał deklarację o braku zagrożenia karami dla działkowców za brak pozwoleń wodnoprawnych.

Następnie Prezes poprosił o zabranie głosu dyrektorów biur z poszczególnych okręgów na temat przebiegu kampanii sprawozdawczo – wyborczej w ich okręgach. Kolejno wystąpili: Agata Wróbel – dyrektor biura Okręgu w Poznaniu, Joanna Gadzinowska - dyrektor biura Okręgu Małopolskiego, Elżbieta Dziedzic - dyrektor biura Okręgu w Legnicy, Mieczysław Kamiński – Prezes Okręgu Pomorskiego, Anna Mioduszewska - dyrektor biura Okręgu Mazowieckiego, Jadwiga Brzozowska - dyrektor biura Okręgu Podkarpackiego, Ewa Gaicka - dyrektor biura Okręgu we Wrocławiu oraz Tomasz Olkuski - dyrektor biura Okręgu w Szczecinie. Dyrektorzy oprócz przedstawionej informacji na temat przebiegu WZ/KD w okręgach, omówili m.in. kwestie zespołów powołanych do ich obsługi, liczbie obsłużonych przez przedstawicieli okręgu WZ o analizie dokumentacji przekazywanej do Okręgów po WZ, o zmianach osobowych w organach ROD, a także o coraz większym spadku frekwencji na WZ. Wszyscy dyrektorzy podkreślali znaczenie i wartość merytoryczną Wytycznych dla zarządów i komisji rewizyjnych ROD w sprawie przeprowadzenia walnych zebrań i konferencji delegatów sprawozdawczo- wyborczych w ROD w roku 2024 wydanych przez Krajowy Zarząd PZD. Jednogłośnie stwierdzili, iż tam gdzie zarządy ROD przygotowując materiały na WZ korzystają z wzorów dokumentów, materiały są sporządzone prawidłowo, a  błędy w uchwałach praktycznie nie występują i nie zachodni konieczność stwierdzania ich nieważności przez OZ.

Prezes Związku w podsumowaniu tego punktu narady, ocenił iż sytuacja jeżeli chodzi
o przebieg walnych zebrań jest dobra. Dostrzegł zaangażowanie okręgów wkładane w prowadzoną kampanię sprawozdawczo - wyborczą. Poinformował również,
iż zgłoszone przez działkowców problemy są ważne, zostały dostrzeżone, będą podlegały analizie aby zapewnić rozwiązania niezbędne do ich wyeliminowania.

II.  skarg wpływających do Jednostki Krajowej PZD

Temat został wprowadzony na naradę przez Prezesa Związku z uwagi na zwiększoną liczbę skarg działkowców wpływających do JK PZD. Skargi dotyczące bieżących spraw ROD  w pierwszej kolejności  powinny być rozpatrywane i kierowane do zarządu ROD ( o ile nie dotyczą bezpośrednio jego działalności). Skargi na działalność zarządu ROD w zakresie wypełniania ich obowiązków, zgodnie ze swoimi statutowymi kompetencjami  określonymi w § 110 ust 2 pkt 6 rozpatruje właściwy ze względu na miejsce położenia ROD okręgowy zarząd PZD. Dopiero w ostatniej kolejności skargi powinny trafiać do Jednostki Krajowej PZD. Każda skarga, która wpływa do JK PZD traktowana jest z uwagą i rozpatrywana bezpośrednio lub kierowana do Okręgu w celu przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego, zbadania sprawy na miejscu w ROD, którego skarga dotyczy, przekazania stanowiska okręgu w sprawie, bądź uzyskania wyjaśnień od zarządu ROD, jako gospodarza rodzinnego ogrodu działkowego.  Rozpatrywanie skarg jest obowiązkiem struktur PZD. Wnikliwe ich rozstrzyganie jest  konieczne, zwłaszcza gdy dotyczą one struktur PZD i powinno następować bez zbędnej zwłoki aby nie powodować u skarżących się działkowców poczucia, iż organ PZD pozostaje bezczynny w sprawie. Wizerunkowi ROD i całego Związku nie służy składanie skarg i badanie spraw przez instytucje zewnętrzne, czy organy państwa, dlatego tak istotne jest ich rozpatrywanie przez organy PZD bez zbędnej zwłoki, merytorycznie, rzetelnie a o wynikach podjętych działań i sposobie rozwiązania sprawy powinien być poinformowany skarżący. 

Joanna Jędrzejewska

 

Powrót

Copyright © 2024 Polski Związek Działkowców All rights reserved.