Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Komunikat z Narady Dyrektorów Biur Okręgów PZD - 29.04.2024

W dniach 24-25 kwietnia br. odbyła się Narada Dyrektorów Biur Okręgów PZD. Obszerny program konferencji dotyczył najważniejszych zagadnień, kluczowych dla prawidłowego funkcjonowania Polskiego Związku Działkowców.

Prezes PZD Eugeniusz Kondracki poprowadził dwudniowe obrady, które odbyły się w Hotelu Lord w Warszawie.

Otwierając zebranie Prezes stwierdził, że w tym roku sytuacja w Rodzinnych Ogrodach Działkowych jest wyjątkowo napięta. Nałożyły się na to dwa bardzo poważne tematy.

Pierwszy – to sprawa zebrań sprawozdawczo-wyborczych na nową kadencję.  Drugi – to zagrożenia dla istnienia ROD, które niesie ze sobą rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie tzw. planów ogólnych gmin.

Przebieg kampanii sprawozdawczo-wyborczej w ROD zreferowała Joanna Jędrzejewska – Starszy Inspektor Wydziału Prezydialnego PZD. Z podanych danych wynikło, że prawie połowa ROD już przeprowadziła Walne Zebrania i wybrała nowe władze.

Następnie Dyrektorzy Biur OZ przekazali sprawozdania na temat przebiegu i wyników Walnych Zebrań na terenach Okręgów. Głos zabrali: Agata Wróbel – Dyrektor Biura w Poznaniu, Joanna Gadzinowska Dyrektor Biura w Krakowie,  Elżbietą Dziedzic – Dyrektor Biura w Legnicy, Mieczysław Kamiński – Prezes Okręgu Pomorskiego PZD w Gdańsku, Anna Mioduszewska – Dyrektor Biura w Warszawie, Jadwiga Brzozowska – Dyrektor Biura w Rzeszowie, Ewa Galicka – Dyrektor Biura we Wrocławiu oraz Tomasz Olkuski – Dyrektor Biura w Szczecinie.

Wszyscy prelegenci zgodnie stwierdzili, że dużym wsparciem podczas przygotowania, prowadzenia i nadzoru Walnych Zebrań, szczególnie w sferze sporządzenia dokumentacji, były wytyczne ujęte w Uchwale nr 426/2023 Krajowego Zarządu PZD.

Podsumowując dyskusję Prezes PZD Eugeniusz Kondracki pozytywnie ocenił dotychczasowy przebieg kampanii sprawozdawczo-wyborczej. Wyraził nadzieję, że zadane tempo nie będzie zwolnione i wybory na kolejnych szczeblach przejdą terminowo.

Niezwykle ważnym punktem obrad było omówienie wdrożenia przez jednostki PZD działań na rzecz zabezpieczenia istnienia ROD po wprowadzeniu rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie tzw. planów ogólnych gmin. Temat szczegółowo omówił Dyrektor Działu Prawnego PZD mec. Bartłomiej Piech. Przedstawił mechanizm stosowania zarządzenia. Omówił działania Zarządów ROD oraz Uchwałę i wytyczne KZ PZD w sprawie planów ogólnych.

Następnie sytuację w poszczególnych Okręgach, działania OZ i zarządów ROD, aktywność działkowców, stan przygotowań do opracowania planów ogólnych przedstawili Dyrektorzy Biur OZ. Głos zabrali: Ewa Galicka – Dyrektor Biura we Wrocławiu, Anna Bołądź – Dyrektor Biura w Toruniu, Agnieszka Michno -Dyrektor Biura Okręgu Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Anna Mioduszewska – Dyrektor Biura w Warszawie, Izabela Ożegalska - Dyrektor Biura w Łodzi, Rafał Hawryluk - Dyrektor Biura w Zielonej Górze, Tomasz Olkuski – Dyrektor Biura w Szczecinie, Mieczysław Kamiński – Prezes Okręgu Pomorskiego PZD  w Gdańsku, Katarzyna Dywańska - Dyrektor Biura w Lublinie, Jan Stańczyk – Dyrektor Biura w Kielcach oraz Magdalena Madera-Kubasik - Kierownik Wydziału OZ Śląskiego.

Podsumowując dyskusję Prezes PZD zaznaczył, że jest potrzebna aktywizacja działań wszystkich struktur związkowych oraz działkowców na rzecz zagwarantowania istnienia ROD, w tym stały monitoring i zbieranie informacji dotyczących uchwalania planów przestrzennych w poszczególnych gminach w celu umożliwienia szybkiego reagowania.

Kolejnym bardzo istotnym dla funkcjonowania ROD tematem było omówienie działań finansowo-księgowych w Związku.

Kwestię realizacji zadań statutowych, gospodarki środkami finansowymi w organach Związku oraz prowadzenia prawidłowej dokumentacji finansowej zreferowała Mirosława Marks – Główna Księgowa PZD.

Natomiast wdrażanie w Ogrodach Działkowych dedykowanego programu komputerowego DGCS PZD system (poza modułem księgowym, daje on również możliwość sporządzenia niezbędnych informacji nt. ogrodu, prowadzenia niezbędnych rejestrów działek i działkowców oraz naliczeń i opłat) oraz współdziałanie Ogrodów Działkowych z Ośrodkami Finansowo-Księgowymi w Okręgach omówiła Magda Kondracka - Kierownik Projektu DGCS PZD System.

Podsumowując ten punkt Prezes Eugeniusz Kondracki zaznaczył, że sprawy funkcjonowania OFK wymagają doprecyzowania, szczególnie pod względem uregulowania przepisów zatrudniania i wyznaczenia wynagrodzenia dla księgowych zatrudnionych w OFK. Niemniej jednak, takie rozwiązanie jest bardzo korzystne dla funkcjonowania PZD o czym świadczy wciąż rosnąca liczba ROD, które przystąpiły do OFK.

Podczas narady zwrócono również uwagę na prace nad nowelizacją statutu PZD. Prezes PZD powiedział, że wprowadzenie nowelizacji wymagają zmiany społeczno-prawne, które miały miejsce ostatnimi czasy. Zaznaczył, że najważniejsze to zachować samorządność i finansową niezależność ROD. Zwrócił uwagę, że podczas nowelizacji trzeba pilnować, aby nowe przepisy były zgodne z Ustawa ROD oraz innymi Ustawami.

Zebrani dyskutowali także nad następującymi tematami, które zreferowali pracownicy JK PZD:

- likwidacja ROD,

- inwestycje ROD,

- stan organizacyjny,

- kontrole w ogrodach

- oświata w Związku

- problemy wynikające ze skarg.

Podsumowując przebieg narady, Prezes PZD Eugeniusz Kondracki ocenił zebranie jako merytoryczne i bardzo pracowite. Wyraził zadowolenie z przebiegu dyskusji oraz licznej frekwencji. Powiedział, że była to okazja do otrzymania niezbędnych informacji, aby każdy z Dyrektorów mógł zapoznać się z ogólnym zarysem problemów nurtujących Związek oraz kierunkami ich rozwiązania. Była to również bardzo dobra okazja do wymiany poglądów i doświadczeń, uściślenia kontaktów zawodowych.

N.F.

Powrót

Copyright © 2024 Polski Związek Działkowców All rights reserved.