Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

XVI posiedzenie Okręgowej Rady Łódzkiej PZD - 03.04.2024

W dniu 25 marca 2024 roku odbyło się XVI posiedzenie Okręgowej Rady Łódzkiej Polskiego Związku Działkowców, w którym obok członków Okręgowej Rady uczestniczyli członkowie Okręgowej Komisji Rewizyjnej PZD. Gościem była Pani Mariola Kobylińska, przedstawiciel Prezesa PZD.

Tematami związanymi z realizacją zadań statutowych były sprawozdanie z działalności Okręgowej Rady i Okręgowego Zarządu Łódzkiego PZD w 2023 r., sprawozdanie finansowe Okręgu za 2023 rok oraz plan pracy i preliminarz finansowy okręgu na rok bieżący.

Prezes Izabela Ożegalska omówiła przekazane wszystkim uczestnikom obrad obszerne, 49-stronnicowe sprawozdanie merytoryczne obejmujące najważniejsze działania, którymi zajmował się Okręg. W 2023 roku Okręgowa Rada Łódzka odbyła 4 posiedzenia, na których podjęła 22 uchwały, 3 stanowiska i 1 podziękowanie.

Okręgowy Zarząd Łódzki obradował 24 razy i podjął 291 uchwał. Przez ubiegły rok Okręg Łódzki podejmował liczne działania inspirowane przez Krajową Radę i Krajowy Zarząd PZD. Także realizował zadania we współpracy z komisjami problemowymi Okręgu oraz zarządami ROD.

Główna Księgowa Elżbieta Janiszewska- Jarząb przedstawiła w szczegółach sprawozdanie finansowe OŁ PZD za 2023 rok, jak i preliminarz na 2024 rok.

W imieniu Okręgowej Komisji Rewizyjnej PZD wystąpiła przewodnicząca Jadwiga Drzewiecka. W oparciu o wyniki kontroli działalności Okręgu za miniony rok postawiła wniosek
o przyjęcie sprawozdania finansowego za 2023 rok i preliminarzy na 2024 rok.

W dalszej części posiedzenie Okręgowa Rada oceniła stan przygotowań do walnych zebrań sprawozdawczo-wyborczych w ROD na podstawie przekazanej informacji odnoszącej się
w szczególności do powołania Zespołu do obsługi walnych zebrań oraz przeprowadzonych narad prezesów, skarbników, sekretarzy i przewodniczących ogrodowych komisji rewizyjnych ROD. W  tej sprawie podjęto uchwałę.

W związku planowanym zwołaniem Okręgowego Zjazdu ustalono zasady wyboru Delegatów na walnych zebraniach sprawozdawczo- wyborczych w ROD wg następującego klucza:

w ROD do 500 członków PZD wybierany będzie 1 delegat

- w ROD powyżej 500 członków PZD wybieranych będzie 2 delegatów

Podczas posiedzenia podkreślono ostatnie wydarzenia i konsekwencje, jakie dla ROD i działkowców może spowodować przyjęta przez Sejm RP nowelizacja ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.2023.977) zgodnie, z którą do końca 2025 r. obowiązujące studia kierunków uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego gmin mają zostać zastąpione planami ogólnymi. Wraz z opublikowaniem we wrześniu 2023 r. przez Ministra Rozwoju i Technologii projektu Rozporządzenia wykonawczego do ww. ustawy w zakresie sporządzania planów ogólnych gmin, Polski Związek Działkowców podjął szeroko zakrojoną akcję informacyjną i walkę o korzystne zapisy prawne, które będą stanowić podstawą do tworzenia planów ogólnych gmin. Struktury PZD, w tym OŁ zostały zobligowane do weryfikacji zapisów planistycznych dla wszystkich obszarów, na których zlokalizowane są ROD. Prezes OŁ Izabela Ożegalska poinformowała członków ORŁ, że została zaplanowana narada w pierwszym tygodniu kwietnia  dla zarządów ROD znajdujących się na terenie Łodzi. Celem spotkania będzie wsparcie, szczegółowa informacja dot. koniecznych do podjęcia działań przez Zarządy, Działkowców i wszystkich, którym ogrody są bliskie.

Podjęto temat wyborów samorządowych, zwracając uwagę na ich znaczenie dla społeczności lokalnych a w wielu przypadkach dla trwałości i dalszego rozwoju rodzinnych ogrodów działkowych. W przyjętym stanowisku zaapelowano do działkowców, aby poparli tych, którzy rozumieją znaczenie ROD są gotowi bronić praw działkowców i sprawdzili się już w dotychczasowym działaniu stojąc po stronie działkowców
i Związku..

W toku obrad członkowie ORŁ PZD podjęli łącznie 7 uchwał oraz 1 stanowisko wynikające z przyjętego porządku posiedzenia.

uchwała 6.XVI.2024

uchwała.7.XVI.2024

stanowisko

Powrót

Copyright © 2024 Polski Związek Działkowców All rights reserved.