Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

XV posiedzenie Okręgowej Rady Śląskiej PZD - 29.03.2024

Jak co roku w marcu odbyto posiedzenie plenarne Okręgowej Rady Śląskiej Okręgu Śląskiego Polskiego Związku Działkowców w Katowicach, któremu przewodniczył Prezes Okręgu – Józef Noski. Było to już XV posiedzenie OR które miało miejsce w dniu 27.03.2024r.w siedzibie Okręgu Śląskiego PZD a jego głównym celem było przyjęcie sprawozdań merytorycznych i finansowych za 2023 rok oraz przejęcie planu pracy oraz preliminarza finansowego na 2024r. Frekwencja na posiedzeniu wyniosła 72 %.

Posiedzenie rozpoczęto od uczczenia minutą ciszy zmarłego w dniu 17 marca członka Okręgowej Rady Śląskiej PZD św. p. Alfreda Sieradzkiego. W miejsce wolnego wakatu przyjęto nowego członka OR Pana Tomasza Szynawę z ROD „Wrzos” w Tychach.  

Prezes Okręgu Śląskiego PZD Józef Noski w swoim referacie odniósł się do obecnej sytuacji Związku i podkreślił znaczenie prawidłowej realizacji zadań jakie stoją przed nami w tegorocznej kampanii sprawozdawczo – wyborczej. Spoczywa na Związku odpowiedzialność za prawidłowe przygotowanie oraz zapewnienie obsługi ROD, tak aby zebrania spełniły swoje statutowe zadania. Wskazał na ważność szukania i pozyskiwania nowych działaczy, którzy zasilą szeregi organów statutowych Związku, dzięki czemu będzie można w coraz sprawniejszy i korzystny dla działkowców sposób realizować zadania i odpowiadać na pojawiąjące się problemy. W dalszej części wystąpienia podkreślił rolę i znaczenie Rodzinnych Ogrodów Działkowych jako miejsce odpoczynku, rekreacji, uprawy warzyw i owoców, a także integracji i przyjaźni. Ażeby ROD się cały czas rozwijały ważnym zadaniem naszej organizacji jest wdrażanie i inspirowanie działalności organizacyjnej i szkoleniowej poświęcone problemom funkcjonowania ROD, zagospodarowania ogrodów i działek, problemom finansowym ROD oraz problemom typowo ogrodniczym. Ważne jest również przestrzeganie przepisów prawa, aby nie dochodziło do różnego rodzaju nadużyć ze strony działkowców, gdyż godzi to w dobre imię ROD.

Następnie w temacie przyjęcia sprawozdania finansowego za 2023r. i preliminarza finansowego głos zabrała główna księgowa Okręgu Pani Iwona Swatek, która przedstawiła zgromadzonym dane finansowe dotyczące działalności Okręgu za 2023r. Ważną informacją było zakończenie roku budżetowego okręgu z wynikiem dodatnim, tj. koszty nie przekroczyły przychodów. W tym duchu sporządzono również preliminarz finansowy na 2024r. Do wszystkich dokumentów finansowych pozytywną opinię w imieniu Okręgowej Komisji Rewizyjnej przedstawił jej przewodniczący Pan Zenon Jabłoński.

Ważnym tematem w czasie obrad było przedstawienie zgromadzonym działalności biura Okręgu w kontekście prowadzonych spraw sądowych i administracyjnych. Takie badanie zostało przeprowadzone w lutym bieżącego roku i obejmowało okres od 2021 do 2023 roku. Szczegółową informację w tym temacie przedstawił dyrektor biura Mateusz Macianty oraz radca prawny Mateusz Kubasiak. Członkowie OR zapoznali się z rodzajami oraz ilościami prowadzonych przez biuro Okręgu sprawami oraz występującymi problemami w ich procedowaniu oraz działaniami podejmowanymi przez Okręg w celu zabezpieczenia interesu Związku, ROD i działkowców. Ogólnie w badanym okresie biuro Okręgu było stroną lub brało czynny udział w około 1500 różnego rodzaju postępowań administracyjnych i sądowych.

 

W sprawach różnych Pan Leszek Bucki – I wiceprezes Okręgu przedstawił wyniki tegorocznej edycji programu wsparcia finansowego ROD prowadzonego przez Marszałka Województwa Śląskiego. Jest to niewątpliwie duży sukces ROD dzięki czemu ogrody otrzymają wsparcie finansowe na prawie 2 mln. złotych. Więcej na ten temat – tutaj.  W tej kwestii odpowiadano na zadawane pytania dotyczące kwestii organizacyjnych projektu.

Z kolei Pan Artur Olczyk – gł. specjalista ds. inwestycji przedstawił przyjęte niedawno przez Okręgowy Zarząd Śląski PZD nowe zasady i kryteria prowadzenia inwestycji i remontów oraz udzielania i rozliczania dotacji dla rodzinnych ogrodów działkowych okręgowego zarządu śląskiego w Katowicach na rok 2024. Jest to ważny dokument, którym wszystkie ROD powinny się kierować przy planowaniu i realizacji inwestycji w ROD.

Na zakończenie obrad Komisja Uchwał i Wniosków przedstawiła projekty uchwał wynikających z przyjętego porządku obrad, które zostały przyjęte jednogłośnie.

Prezes Okręgu Józef Noski w imieniu swoim oraz Prezesa PZD Eugeniusza Kondrackiego złożył wszystkim członkom OR oraz OKR i ich rodzinom najserdeczniejsze życzenia z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych.

Mateusz Macianty – dyrektor biura

Powrót

Copyright © 2024 Polski Związek Działkowców All rights reserved.