Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Decyzje Krajowej Rady PZD w sprawie okręgowych zjazdów delegatów PZD w roku 2024 - 22.03.2024

Krajowa Rada PZD na XXIV posiedzeniu w dniu 14 marca 2024 roku przyjęła uchwałę nr 8/XXIV/2024 w sprawie zasad i trybu odbywania okręgowych zjazdów delegatów w roku 2024. Krajowa Rada PZD wykonując obowiązek statutowy wskazany w § 99 ust. 2 określiła w niej ostateczny termin odbycia okręgowych zjazdów delegatów, tj. do dnia 30 września 2024 r. 

Uchwała wskazała i uszczegółowiła wymogi wynikające z obowiązujących przepisów statutu PZD, a więc prawidłowe zwołanie zjazdu, uprawnienie do uczestnictwa w zjeździe, posiadanie czynnego i biernego prawa wyborczego,  sposób podejmowania uchwał przez zjazd, obowiązki okręgowego zjazdu delegatów. Krajowa Rada PZD zadecydowała dodatkowo, że prawidłowe powiadomienie o okręgowym zjeździe delegatów obejmuje także przekazanie osobom uprawnionym do udziału w zjeździe wraz z zawiadomieniem o terminie miejscu i porządku obrad odpisu sprawozdania okręgowej rady za okres kadencji oraz odpisy pozostałych materiałów, które będą przedmiotem rozpatrzenia przez zjazd.

Uchwała wskazała, iż uprawnionymi do udziału w okręgowym zjeździe delegatów są:

-       delegaci wybrani na zjazd zgodnie ze statutem PZD, tj. na walnych zebraniach sprawozdawczo-wyborczych, konferencjach delegatów w ROD lub na rejonowych konferencjach przedzjazdowych;

-       członkowie ustępujących władz nie będący delegatami;

-       przedstawiciele organów wyższego stopnia;

-       goście.

Co istotne, uchwała określa, iż czynne prawo wyborcze, czyli prawo uczestnictwa w głosowaniach i oddawania głosu, przysługuje wyłącznie delegatom, którzy zostali wybrani na zjazd zgodnie ze statutem, natomiast bierne prawo wyborcze – czyli prawo do kandydowania w wyborach ma każdy członek PZD, uprawniony do udziału w okręgowym zjeździe delegatów.

Uchwała w ślad za postanowieniami statutu PZD określa obowiązki okręgowego zjazdu delegatów, wśród których znalazły się także te, które dotyczą spraw formalnych związanych z przebiegiem zjazdu.

W uchwale została uregulowana kwestia dokumentowania przebiegu zjazdu, czyli sporządzania protokołu. Wskazano, jakie niezbędne elementy powinien zawierać protokół z okręgowego zjazdu delegatów, kto powinien go podpisać, a także jakie dokumenty obligatoryjnie stanowią załączniki do protokołu. Dodatkowo, Krajowa Rada PZD uznała, iż przebieg okręgowego zjazdu delegatów może być  nagrywany zarówno w formie zapisu dźwięku i obrazu lub tylko dźwięku, a nagranie musi stanowić załącznik do protokołu.

Uchwała reguluje zasady zwołania i przeprowadzenia pierwszych posiedzeń nowo wybranej Okręgowej Rady i Okręgowej Komisji Rewizyjnej, które odbywają się niezwłocznie po dokonaniu wyborów w celu wyboru Okręgowego Zarządu PZD i wyboru na funkcje w Okręgowej Komisji Rewizyjnej.

Wreszcie Krajowa Rada PZD zobowiązała w uchwale okręgowe zarządy do przekazania w ciągu 14 dni do Jednostki Krajowej PZD dokumentów z okręgowego zjazdu: protokołu ze zjazdu, protokołów komisji, podjętych uchwał z załącznikami, ankiet członków władz okręgowych wybranych na zjeździe, ankiet delegatów na Krajowy Zjazd Delegatów, również w formie elektronicznej. Sprawne i terminowe przekazanie dokumentów z okręgowego zjazdu delegatów ma ogromne znaczenie dla organizacji Krajowego Zjazdu Delegatów.

Krajowy Zarząd PZD w celu usprawnienia odbywania okręgowych zjazdów delegatów jeszcze w miesiącu marcu przyjmie wzory dokumentów niezbędnych do prawidłowego odbycia okręgowych zjazdów delegatów PZD.

Kompetencją Krajowej Rady PZD, zgodnie  z § 130 pkt 16) statutu PZD, jest również ustalenie ilości delegatów, którzy będą uczestniczyć w Krajowym Zjeździe Delegatów. W uchwale określono więc liczbę delegatów, jaką może wybrać każdy okręgowy zjazd delegatów. Krajowa Rada postanowiła, że okręgowe zjazdy delegatów wybiorą 1 delegata na każde pełne 5 000 członków PZD w okręgu. W wyniku przyjęcia przez KR PZD takiego klucza wyborczego, w XV Krajowym Zjeździe Delegatów PZD weźmie udział 197 delegatów.  Swoją decyzję w tej sprawie Krajowa Rada PZD zawarła w uchwale nr 9/XXIV/2024 w sprawie ustalenia delegatów na XV Krajowy Zjazd Delegatów PZD wybieranych przez okręgowe zjazdy delegatów PZD.

 

Zofia Rut-Skórzyńska

Biuro Jednostki Krajowej PZD

Powrót

Copyright © 2024 Polski Związek Działkowców All rights reserved.