Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Debata w sprawie Wyspy Puckiej - 09.02.2024

Zgodnie z obietnicą z poprzedniego spotkania, które odbyło się w Urzędzie Miasta, o którym informowaliśmy na stronie internetowej okręgu, dnia  2  lutego br. na specjalne spotkanie, zostali zaproszeni przedstawiciele gospodarki komunalnej, wodociągów i kanalizacji, spółki Wody Polskie oraz prezesi zarządów ROD i Przewodnicząca Rady Osiedla. Temat podstawowy dotyczył, podjęcia działań, w celu usprawnienia infrastruktury hydrologicznej, dla zabezpieczenia terenów rolnych i ogrodów działkowych przed skutkami powodzi. 

Zagrożenie powodzią lub podtopieniami jest aktualne. Skutki powodzi powodują konieczność wypłacenia odszkodowań, stąd istnieje konieczność modernizacji systemu odwodnienia i poprawy warunków użytkowania gospodarstw i działek w ROD.

Aktualnie, za wspomniane problemy, odpowiadają trzy podmioty a to wymaga koordynacji i wspólnego działania. Wysoki poziom wód w rowach odwadniających musi być skutecznie obniżony przez sprawnie działające pompy i zasuwy oraz systematyczna konserwację rowów i regenerację ich profilów. Są okresy mokre i suche, przygotowanie musi przewidywać okresy ekstremalne. Nieregularne zabiegi konserwacyjne powodują, że rowy odwadniające stają się ciekami wodnymi i nie zdają egzaminu, nawet gdy są oczyszczone. Koniecznością jest też usuwanie drzew, których korzenie blokują przepływ oraz odtwarzanie faszynowania skarp i tworzenie zbiorników retencyjnych. Wymaga to opracowanie dokumentacji i znalezienia funduszy na wykonanie podstawowych zabiegów.

Użytkownicy muszą też przestrzegać by nie utrudniać pracy sprzętu przez wyrzucanie przedmiotów metalowych drutu, betonu itp.

Trzeba szukać wsparcia w funduszach centralnych. Wody Polskie szykują zmiany kwalifikacji klasy wałów, cześć zadań przejmie ZWiK w zakresie mobilności przegród. 

Potrzeba stałych roboczych kontaktów, wymiany spostrzeżeń i opracowanie projektu 

naprawczego, od strony aspektów gospodarczych a plan obrony p/powodziowej, musi być gotowy na każdą ewentualność.

Potrzebne będzie wsparcie służb porządkowych i samych użytkowników.

Pilnego rozwiązania wymaga przejazd po wiaduktem kolejowym, gdzie w okresie podtopień droga jest nieprzejezdna.

Rada Osiedla i ROD zgłosiły wiele cennych spostrzeżeń, wynikających z ich doświadczenia wieloletniego. Służby miejskie przyjęły postulaty, nie na wszystkie pytania znaleziono odpowiedź. 

Narada była potrzebna, owocna i powinna zmobilizować do skutecznego wspólnego działania wszystkich zainteresowanych.

Zarządy ROD musza sporządzić wykazy osób przebywających na działkach w dłuższym okresie czasu, niezbędne dla ich bezpieczeństwa w razie zagrożenia, oraz w ramach swoich kompetencji wykonywać obowiązki wynikające z prawa użytkowania gruntów. 

 

Prezes Okręgu PZD w Szczecinie

mgr Tadeusz Jarzębak

Powrót

Copyright © 2024 Polski Związek Działkowców All rights reserved.