Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Obradowała Okręgowa Rada PZD w Poznaniu - 10.11.2023

Okręgowa Rada PZD w Poznaniu obradowała 7 listopada 2023 r. W porządku obrad znalazły się najważniejsze aktualne problemy, które  determinują funkcjonowanie Okręgu  i całego Związku.  Na obrady przybył zaproszony gość- poseł na Sejm RP - elekt Bartosz Zawieja.

Obrady rady otworzył prezes okręgu Zdzisław Śliwa. Zebrani minutą ciszy uczcili pamięć zmarłego członka Rady Mariana Bielawskiego. W ramach zmian w składzie Rady obsadzono dwa wakujące mandaty dokooptowując do jej składu prezesów rodzinnych ogrodów działkowych: Łukasza Baranowskiego z ROD im. A. Mickiewicza w Poznaniu oraz Bartosza Janasa z ROD Relaks w Imielnie. Podjęte decyzje powinny pozytywnie wpłynąć na dalsze funkcjonowanie Rady, a nowi członkowie Rady będą mogli swoją wiedzą dzielić się z zarządami rodzinnych ogrodów działkowych w rejonach działania.

13 grudnia 2013 r. Sejm RP uchwalił ustawę o rodzinnych ogrodach działkowych. Zbliżająca się rocznica dziesięciolecia ustanowienia nowego prawa jest okazją do refleksji na temat znaczenia prowadzonej przez działkowców batalii o jego ustanowienie i skutków, jakie wywołało wprowadzenie ustawy w życie. Prezes Okręgu przypomniał kulisy batalii po pamiętnym wyroku Trybunału Konstytucyjnego niweczącego poprzednią ustawę z 2005 roku. W obliczu zagrożenia przyszłości Związku i rodzinnych ogrodów działkowych działkowcy podjęli wysiłek opracowania obywatelskiego projektu ustawy. Przygotowany przez Komitet Obywatelski, utworzony przez Krajową Radę PZD,  projekt ustawy poparty podpisami ponad 923 000 obywateli i protestami działkowców organizowanymi w miastach wojewódzkich oraz centralną manifestacją działkowców w Warszawie został uznany jako projekt wiodący przy procedowaniu przez Sejm nowej ustawy. Uchwalenie ustawy 13 grudnia 2013 głosami wszystkich klubów parlamentarnych było sukcesem polskich działkowców. Członkowie Rady uznając znaczenie ustawy dla zapewnienia bezpieczeństwa ogrodów działkowych w podjętym Stanowisku wyrazili podziękowania dla wszystkich, którzy przyczynili się do uchwalenia ustawy. Słowa podziękowań skierowano przede wszystkim do działkowców, którzy czynnie włączyli się proces tworzenia prawa, a w szczególności do inspirującej to działanie Krajowej Rady z Prezesem Związku na czele, wszystkich struktur Związku oraz do parlamentarzystów przyjmujących tak potrzebną ustawę.

 Głównym punktem porządku obrad była jednak dyskusja nad nowym zagrożeniem dla rodzinnych ogrodów działkowych, wynikającym ze zmiany ustawy o planowaniu przestrzennym i projektowanych przepisach wykonawczych do ustawy. Szczególny niepokój działkowców wzbudziły zapisy w projekcie rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii, które mogą zagrozić przyszłości wielu ogrodów działkowych, dla  terenów których gminy nie uchwaliły dotychczas miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Planuje się zastąpienie obecnie obowiązujących studiów uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego planami ogólnymi gminy, w których przewidziano funkcjonowanie 13 stref planistycznych, ale tylko w 2 znalazło się miejsce dla rodzinnych ogrodów działkowych. Taka treść rozporządzenia Ministra, jeśli zostałoby podpisane, zagroziłaby bezpieczeństwu ogrodów, które nie znalazłyby się w 2. bezpiecznych strefach. Omawiający zagrożenie Prezes Okręgu oraz inspektor do spraw terenowo prawnych Anna Socha wskazali skalę zagrożenia dla ogrodów Okręgu. W dyskusji nad tym punktem porządku obrad głos zabrał między innymi poseł Bartosz Zawieja, który zapewnił działkowców o wspieraniu działania Związku na drodze zapewnienia bezpieczeństwa ogrodom działkowym. Zapowiedział złożenie interpelacji poselskiej, podzielając pogląd działkowców, że ogrody działkowe powinny być uwzględniane we wszystkich strefach planistycznych. Zabierający głos w dyskusji członkowie Rady uznali za zasadne podejmowanie stanowisk i apeli kierowanych do Ministerstwa Rozwoju i Technologii, prowadzenie rozmów z parlamentarzystami oraz z władzami samorządowymi gmin, które będą opracowywać plany ogólne gminy, a także uchwalać miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego. Rada przyjęła stanowisko w sprawie zagrożenia dla istnienia rodzinnych ogrodów działkowych wynikającego ze zmian prawa, które zostanie skierowane do ministerstwa, posłów na Sejm oraz samorządów lokalnych. Członek Rady Jan Molski poinformował, że na obytym spotkaniu z burmistrzem Obornik uzyskał zapewnienie, że miasto niezwłocznie podejmie prace nad uchwaleniem mpzp, w którym uwzględnione będą obornickie ogrody. Także podczas spotkania, nazajutrz po obradach Rady, z Zastępcą Prezydenta Poznania Jędrzejem Solarskim ustalono kierunki dalszych działań dla zapewnienia bezpieczeństwa ogrodów w Poznaniu.

W dalszej części obrad członkowie Rady wysłuchali informacji złożonej przez dyrektor biura Agatę Wróbel o zakresie realizowanych w 2023 r. inwestycji i remontów w ogrodach działkowych Okręgu. Przedstawiona informacja dowodzi dużej aktywności inwestycyjnej większości ogrodów działkowych. Była ona możliwa dzięki zaangażowaniu zarządów rodzinnych ogrodów działkowych oraz wspieraniu inwestycji ogrodowych przez Urząd Marszałkowski oraz samorządy gmin. W toku dyskusji wskazano także na znaczenie pomocy udzielanej ogrodom działkowym przez zarządy Krajowy oraz Okręgowy  przyznające dotacje i pożyczki umożliwiające szybkie wykonanie zadań w trudnych warunkach zmieniających się cen i inflacji. Dostrzeżono także mankamenty w działalności części zarządów ROD, które nie zawsze przestrzegają zasad prowadzenia inwestycji w ogrodach działkowych zawartych w uchwale Krajowej Rady nr 14/III/2015. Rada w podjętej uchwale pozytywnie oceniła działania większości ogrodów i wskazała kierunki dalszych działań niezbędne do dalszego prowadzenia inwestycji w sposób zgodny z przepisami oraz sprawowania nadzoru nad zarządami ROD przezOkręgowy Zarząd. Prezes Okręgu zapowiedział, że jeszcze w bieżącym roku zorganizowane zostaną narady dla zarządów ROD poświęcone tematyce przygotowania i prowadzenia inwestycji, także z myślą o planowaniu zadań na rok 2024 i na przyszłą kadencję władz ogrodów.

Ostatnim merytorycznym punktem porządku obrad było przekazanie informacji w sprawie stanu roszczeń do gruntów ROD w Okręgu i prowadzonych przez Okręg postępowań sądowych i administracyjnych. Informacje w tej sprawie przedstawiła radca prawny okręgu Karolina Skrzypczak. Stwierdzono zmniejszenie się liczby postępowań sądowych związanych z zajmowaniem gruntów należących do osób prywatnych i innych podmiotów prawnych. Niepokój z kolei musi budzić zwiększająca się liczba spraw dotyczących indywidualnych działkowców oraz zjawisk łamania przepisów prawa przez działkowców, a niejednokrotnie także członków organów związku. Okręgowa Rada w przyjętej uchwale w powyższej sprawie stwierdziła dalszą konieczność aktywnego działania zarówno Okręgowego Zarządu jak i wszystkich zarządów ROD w trosce o eliminowanie pojawiających się zagrożeń dla funkcjonowania ogrodów, wynikających z zaniedbań i nieprzestrzegania porządku prawnego. W uchwale stwierdzono, że tylko przestrzeganie prawa i działanie organów związku zgodnie z zasadami określonymi przez statut PZD dają gwarancję spokojnego rozwoju ogrodów i tworzenie atmosfery adekwatnej do roli, jaką rodzinne ogrody działkowe winny wypełniać

Prezes Okręgu podsumowując obrady podziękował członkom Rady za aktywną pracę w 2023 roku. Członkowie Rady  otrzymali broszury związkowe i kalendarze na nowy rok.

 

Stanowisko Okręgowj Rady PZD w Poznaniu w sprawie zmiany ustawy o planowaniu przestrzennym

Stanowisko Okręgowj Rady PZD w Poznaniu o znaczeniu Ustawy o rodziinnych ogrodach działkowych dla przyszłości i dalszego rozwoju ogrodnictwa działkowego w Polsce

 

Opracował: TAD

Zdjęcia. A Górczynski

Powrót

Copyright © 2023 Polski Związek Działkowców All rights reserved.