Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Narada z zarządami ROD we Wrocławiu - 25.10.2023

W dniu 24 października 2023 r. w Biurze Okręgu PZD we Wrocławiu odbyła się narada z przedstawicielami blisko 50-ciu zarządów ROD w celu omówienia nowelizacji ustawy z dnia 07 lipca 2023r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, która weszła w życie we wrześniu br. W naradzie udział wzięli przedstawiciele tych ROD, które w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wrocław nie są przewidziane jako tereny zielone. Naradę poprowadził I Wiceprezes Okręgowego Zarządu PZD wre Wrocławiu Pan Karol Pacanowski, Wiceprezes OZ Pani Ewa Gaicka oraz Sekretarz OZ Pan Czesław Warych.
Podczas narady omówiona została ww. ustawa głównie pod kątem tworzenia planów ogólnych, które mają zastąpić obecne studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz omówiono strefy planistyczne, na jakie dzielić będą się tereny gminy, zgodnie z projektem rozporządzenia z przepisami wykonawczymi do ustawy. Informacje przekazane podczas narady miały na celu nakreślenie zarządom rodzinnych ogrodów działkowych zagrożeń, jakie niosą za sobą projektowane zapisy rozporządzenia dotyczące uwzględnienia rodzinnych ogrodów działkowych wyłącznie w dwóch z trzynastu stref planistycznych, a co za tym idzie nieuwzględnienie większości ogrodów w uchwalanych planach miejscowych, co otwiera drogę do ich likwidacji zgodnie z zapisami art. 19 ust. 2 ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych. W ocenie Związku rodzinne ogrody działkowe powinny zostać ujęte we wszystkich 13-tu strefach planistycznych, co dawałoby gwarancję niezakłóconego ich istnienia, i do tego należy dążyć.
W związku z powyższym prowadzący naradę zwrócili się do obecnych przedstawicieli zarządów ROD o kierowanie do Ministra Rozwoju i Technologii stanowisk, w których należy podkreślać m.in. znaczenie rodzinnych ogrodów działkowych dla społeczeństwa i ich walory pro środowiskowe oraz apelować o ujęcie ich we wszystkich 13-tu strefach planistycznych.
Temat narady spotkał się z ogromnym zainteresowaniem ze strony uczestników, którzy zadeklarowali pomoc w postaci wystąpień do Ministra.
 
 
Wiceprezes OZ PZD we Wrocławiu
Ewa Gaicka
 
 

Powrót

Copyright © 2024 Polski Związek Działkowców All rights reserved.