Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Informacja z posiedzenia Okręgowej Rady Sudeckiej PZD w Szczawnie-Zdroju z dnia 7 października 2023 r. - 11.10.2023

W dniu 7 października 2023 roku odbyło się posiedzenie Okręgowej Rady Sudeckiej Polskiego Związku Działkowców w Szczawnie-Zdroju. Na wniosek Prezesa PZD Pana Eugeniusza Kondrackiego w posiedzeniu uczestniczył Wiceprezes Krajowego Zarządu PZD Pan Józef Noski. Na posiedzeniu byli również obecni: Dyrektor Biura Okręgu Śląskiego PZD Pan Mateusz Macianty oraz Przewodniczący Okręgowej Komisji Rewizyjnej PZD Pan Ryszard Burzyński.

Tematyka posiedzenia obejmowała: aktualną sytuację panującą w Związku, zmiany w Okręgowej Radzie Sudeckiej PZD, realizację programu grantowego ARiMR, zadania oświatowe dla okręgowych zarządów PZD, funkcjonowanie Ośrodka Finansowo-Księgowego, przeprowadzone remonty i inwestycje na terenie Biura Okręgu Sudeckiego PZD oraz sprawy różne.

W odniesieniu do aktualnej sytuacji głos zabrał Wiceprezes PZD Józef Noski, który w dziękując w imieniu Prezesa PZD za zaproszenie i możliwość uczestniczenia w posiedzeniu przekazał informację o zagrożeniach dla istnienia ogrodów działkowych, wynikającą ze zmian wprowadzonych do ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w nowelizacji z dnia 7 lipca 2023 r. Nowelizacja zakłada, że do dnia 31 grudnia 2025 roku wszystkie gminy są zobowiązane do uchwalenia planu ogólnego gminy, które zastąpią obowiązujące do tej pory studia zagospodarowania przestrzennego. Ustawa przewiduje, że plan ogólny podzieli gminę na 13 stref (kategorii) planistycznych, z czego jedynie we dwóch strefach uwzględnia się zieleń działkową. O tym, co może być wprowadzone do planu miejscowego w danej strefie przesądzi rozporządzenie właściwego ministra do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania, przestrzennego i ujęcie ogrodów działkowych w projekcie rozporządzenia jedynie w dwóch strefach planistycznych oznacza, że ogrody po prostu znikną z pozostałych stref. Ogrody działkowe, które  są i były od dziesięcioleci na danych terenach, mogą zostać w niedalekiej przyszłości zlikwidowane w majestacie prawa. W uzupełnieniu głos zabrał Dyrektor Biura Okręgu Śląskiego PZD – Mateusz Macianty, który zreferował podjęte działania przez Polski Związek Działkowców mające na celu obronę i przyszłość ROD.

OZ Sudecki po zapoznaniu się z projektem rozporządzenia podjął w imieniu działkowców Okręgu Sudeckiego PZD stanowisko wyrażające sprzeciw w odniesieniu do proponowanych zapisów, skierowane do Ministra Rozwoju i Technologii, w którym wyrażono nadzieję, że wniesione uwagi i propozycje  do projektu rozporządzenia zostaną przyjęte.

W dalszej kolejności posiedzenia, realizując porządek obrad, Okręgowa Rada Sudecka PZD, zgodnie ze Statutem PZD, dokonała wyboru na funkcje:

  1. Prezesa Okręgu Sudeckiego PZD – Piotra Piątka,
  2. Wiceprezesa Okręgu Sudeckiego PZD – Józefa Rainsza,
  3. Sekretarza Okręgu Sudeckiego PZD – Józefa Pawlikowskiego,
  4. Skarbnika Okręgu Sudeckiego PZD – Marię Szkaradek.

Następnie podsumowano przeprowadzony remont i inwestycje prowadzone na terenie Biura Okręgu Sudeckiego PZD, wskazując na wsparcie finansowe otrzymane od Krajowego Zarządu PZD, dzięki któremu możliwe było zrealizowanie wymiany bramy wjazdowej na terenie Biura oraz wykonanie kompleksowej instalacji fotowoltaicznej, która przyczynia się do zmniejszenia kosztów opłat za energię elektryczną na potrzeby Biura Okręgu oraz poprawia środowisko naturalne.

Członkowie Okręgowej Rady Sudeckiej PZD wyrazili gromkimi oklaskami podziękowania dla Prezesa PZD Pana Eugeniusz Kondrackiego za wspieranie działań remontowych i inwestycyjnych w Okręgu Sudeckim PZD.

W dalszym toku obrad, Członkowie ORS PZD przyjęli informację dot. realizacji programu grantowego ARiMR pt. „Rozwój zielonej infrastruktury poprzez wsparcie rodzinnych ogrodów działkowych”, z której wynika, że zarządy wszystkich 14 ROD z Okręgu, które otrzymały wsparcie finansowe w formie grantów złożyły końcowe sprawozdania z realizacji zadań projektowych i obecnie, zgodnie z regulaminem konkursu trwa rozliczenie projektów ARMiR-u w zakresie prawidłowości wydatkowania środków. Członkowie ORS PZD stwierdzili, że po raz pierwszy w historii ogrodnictwa działkowego pozyskano środki zewnętrzne (unijne) na tak ogromną skalę.

W odniesieniu do oświaty w PZD, przedstawiono podjętą na posiedzeniu Okręgowego Zarządu Sudeckiego PZD uchwałę , która określa zadania oświatowe w Okręgu Sudeckim w miesiącach październik-listopad 2023 roku. Plan zakłada przeprowadzenie szkoleń dla nowych działkowców, szkoleń dla działkowców oraz przeglądy zagospodarowania ROD.

W toku obrad członkowie ORS PZD przyjęli przedstawioną przez Główną Księgową Okręgu Panią Ewę Wojcieszonek informację nt funkcjonowania Ośrodka Finansowo-Księgowego, z którego korzysta ponad 95% ROD naszego okręgu. Główna Księgowa wskazała ogromną rolę i znaczenie prowadzenia spraw finansowo-ksiegowych przez Ośrodki Finansowo Księgowe w PZD, wskazując, że jest to jedyne słuszne, profesjonalne i najtańsze rozwiązanie dla rodzinnych ogrodów działkowych. Okręg Sudecki PZD podejmuje działania, aby wszystkie ROD Okręgu korzystały z Ośrodka Finansowo-Ksiegowego.

Następnie, z uwagi na przypadającą w tym roku 10 rocznicę uchwalenia ustawy o ROD, ORS PZD postanowił zwołać w miesiącu grudniu br. uroczyste posiedzenie organu, z udziałem członków Okręgowej Komisji Rewizyjnej PZD, zasłużonych działaczy, działkowców, a także zaproszonych gości z lokalnych samorządów zasłużonych w uchwaleniu ustawy o ROD z 13 grudnia 2013 roku.

W sprawach różnych Okręgowa Rada, w nawiązaniu do zbliżających się wyborów do Sejmu i Senatu RP, podkreśliła apolityczność Związku, jednocześnie apelując do wszystkich działkowców o aktywny udział w wyborach.

Przyjęto również informację nt. dotacji celowych jednostek samorządu terytorialnego dla ROD, kontroli w ROD oraz funkcjonowania i stosowania programu DGCS PZD System.

Lidia Miszta – St. insp. OS PZD

Powrót

Copyright © 2024 Polski Związek Działkowców All rights reserved.